Wat is de betekenis van schilderkunst?

2018
2022-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schilderkunst

schilderkunst - zelfstandig naamwoord uitspraak: schil-der-kunst 1. beeldende kunst die schilderijen en muurschilderingen oplevert ♢ de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst is beroemd Zelfstandig naamwoord: schil-der-kunst ...

Lees verder
2002
2022-12-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

schilderkunst

Schilderkunst is deverzamelnaam voor beelden die zijn vervaardigd door te schilderen; wanneer er sprake is van andere technieken bijv. grafiek of tekenen dan spreek je resp. van grafische kunst en tekenkunst.

1991
2022-12-06
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Schilderkunst

Tak van kunstbeoefening, zowel beroepsmatig als amateuristisch bedreven, zie: →Beeldende kunst. Bekende, uit de Zaanstreek afkomstige, schilders waren in vroeger eeuwen Jacob Cornelisz van →Oostsanen (omstreeks 1470-1533) en Pieter Jansz →Saenredam (1597-1665). In de 19e en 20e eeuw heeft een groot aantal kunstschilders in onze stree...

Lees verder
1982
2022-12-06
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SCHILDERKUNST

Het heeft lang geduurd, in ieder geval langer dan in Vlaanderen en Holland, voordat in Zeeland een eigen schilderkunst tot ontwikkeling kwam. Evenals bij de andere cultuuruitingen is hier de invloed van Vlaanderen gedurende de middeleeuwen overheersend geweest en pas in de 16e eeuw merken we iets van eigen activiteit. In de middeleeuwen was de schi...

Lees verder
1981
2022-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schilderkunst

een onderdeel van de beeldende kunst, heeft ten doel een bepaald vlak op kunstzinnige wijze met kleuren en lijnen te bewerken. De schilderkunst kan mensen, dieren, planten en voorwerpen afbeelden. Het is echter ook mogelijk bepaalde stemmingen en gevoelens door lijnen en kleuren tot uitdrukking te brengen. De geschiedenis van de schilderkunst is te...

Lees verder
1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schilderkunst

v., het schilderen als kunst. De schilderkunst is ontstaan uit de behoefte van de mens om hetzij zijn omgeving in een plat vlak af te beelden of deze werkelijkheid op een persoonlijke manier te benaderen, hetzij een rechtstreekse, niet in vormentaal gegoten uitdrukking van het door hem beleefde weer te geven (de abstracte schilderkunst). Tussen tek...

Lees verder
1958
2022-12-06
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SCHILDERKUNST

De in Frl. geschilderde altaarstukken hebben de hervormingstijd niet overleefd. Het oudste werk is uit de 16de eeuw, alleen portretten. Stukken van Fr. schilders verschillen van die der van elders gekomenen ('geïmporteerde’) door een zekere stijfheid en een meer decoratief karakter, gekenschetst in het woord ‘agrarisch’....

Lees verder
1950
2022-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schilderkunst

v., beeldende kunst die aan het schone door middel van op een vlak aangebrachte lijnen en kleuren een zichtbare gedaante geeft; het schilderen als kunst.

1937
2022-12-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

schilderkunst

v. (het schilderen als kunst).

1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schilderkunst

→ Kunstgeschiedenis.

1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schilderkunst

Gewoonlijk omschreven als de kunst, die het ons omringende in lijn en kleur weergeeft of afbeeldt, welke definitie van Aristoteles afkomstig is, zou men het best kunnen definieeren door haar te noemen het beelden der dingen zoodanig, dat de door deze bij den schilder gewekte aandoeningen door het schilderstuk ook weder bij den aanschouwer opgeroepe...

Lees verder
1930
2022-12-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

schilderkunst

v. het schilderen als kunst.

1926
2022-12-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Schilderkunst

De kunst, die op een vlakke ruimte door middel van lijn en kleur een afbeelding van de werkelijkheid geeft, naar de visie van den kunstenaar. Materiëel is de schilderkunst de meest beperkte der plastische kunsten, omdat zij aan het ruimtevlak gebonden is. Uit het oogpunt van den geest daarentegen is zij van deze de meest vrije, wijl zij naast...

Lees verder
1908
2022-12-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Schilderkunst

Hieronder verstaat men de kunst, die het in werkelijkheid of verbeelding bestaande op een vlak afbeeldt en door de hulpmiddelen van lijn (teekenimg), kleur, perspectief, hel-donker (clair-obscur) in meerdere of mindere mate den schijn der werkelijkheid opwekt. De oudste stalen der S. bewegen zich geheel op het gebied der teekening (vgl. de praehist...

Lees verder
1870
2022-12-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schilderkunst

Schilderkunst (De) beijvert zich, op een plat vlak tafereelen te leveren uit het leven der menschen of dat der natuur, en wel op zoodanige wijze, dat de voorgestelde voorwerpen zich in ligchamelijken vorm aan het oog vertoonen. Men houdt hierbij rekening met het ideale, practische en historische gedeelte der schilderkunst. In het eerste worden de g...

Lees verder
1864
2022-12-06
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Schilderkunst

Schilderkunst, v. gmv. eene der schoone kunsten. *...WERK, o. (-en), het geschilderde; te schilderen voorwerpen.

Lees verder