Wat is de betekenis van Schieten?

2024-02-23
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

schieten

1) (19e eeuw) (Barg.) begrijpen; zien; doorzien; in de gaten houden; ontdekken; opmerken. • Gekheid, Leen! Ze hebbe me, geloof ik, niet eens geschote (gezien), maar je kan er nooit van op an: die grandiggers (politieagenten) hebben nou eenmaal ééns (achterdocht) op me en 'k heb geen lust om voor niemendal de baiës (gevangeni...

2024-02-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

schieten

schieten - onregelmatig werkwoord uitspraak: schie-ten 1. kogels afvuren ♢ de soldaat schoot op de vijand 1. ik kan hem wel schieten [ik heb een hekel aan hem] 2....

2024-02-23
Bouw- en Vastgoedlexicon

Hendrik Leurs (2015)

Schieten

Het gaan bloeien van planten die vegetatief behoren te blijven.

2024-02-23
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

schieten

zie gang, kemel, koleire, kop, kram.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-23
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Schieten

Zie ‘Schot’, ‘Pistool’ en andere vuurwapens.

2024-02-23
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Schieten

zie ook schiet mij maar lek; schiet niet op de pianist (hij doet zijn best): 1 Bargoens voor ‘betrappen; bij de lurven vatten’; iemand schieten. Heit niemand je geschote (gesnapt) met je vrachie? (Justus van Maurik: Toen ik nog jong was, 1901) 2. dat heb je goed geschoten, dat heb je goed gedaan, goed ingezien. Informele uitdr.

2024-02-23
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

schieten

zie schijten.

2024-02-23
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Schieten

Waar wapens zijn, kan een schot vallen. Toch heeft deze droom weinig te maken met oorlogszuchtige handelingen of agressies. Het ‘schieten’ symboliseert veeleer een plotselinge beslissing, een besluit.Als u in de droom getuige bent van een schotenwisseling, is dit een aankondiging van innerlijke strijd, maar ook duidt het op met elkaar i...

2024-02-23
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

schieten

In Vl.-België in enkele verb. die in de standaardt. niet (meer) voorkomen: een kleur schieten, van kleur veranderen, een kleur krijgen, beginnen te blozen; - (in brand) vliegen. Er valt een momentje stilte, waarbinst de jonge Burchtheer een hoge kleur schiet, TEIRLINCK 1952, 1, 76. Wanneer zij hem na een tijd opmerkt, schiet zij een kl...

2024-02-23
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

schieten

schieten - 1°. Al dan niet met toevoegingen als: met geschut; huismussen ‘coïre’. Veelderh. Gen. Dichten 158 [1600].Hoe dat ik werd geschooten Met een frik en twee klooten Noch leef ik evenwel, Minnebr. Sak 81 [begin 18de e.]. Komt, lieve Rozemond! laat ons nu vrede maken, En 't schieten met geschut voor deze keer wat sla...

2024-02-23
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

schieten

(schoot, heeft geschoten), (ook, niet alg.:) schieten op, doodschieten (een menS). Dilap twijfelde even. ‘Als ik ren, schiet hij me direkt. La’ me rustig lopen', dacht hij (Behr 26).-Etym.: In AN veroud., wel gebr. met een dier als object.

2024-02-23
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Schieten

(Barg.) zien, begrijpen

2024-02-23
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Schieten

1. Het vormen van bloeistengels van bieten c.d. (z. Doorschieten).2. In aar s. is het naar buiten schuiven der aren uit de scheden der bovenste halmbladen bij granen en grassen (z. Aar 2). 3. Het schoonmaken van sloten (z. Scheisloot).

2024-02-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Schieten

v., sjitte, s k e a t, s k e t t e n; (jagerstaal), lûke; om het verst —, fiersjitte; op wild —, wyldsjitte; met stuiters —, bakkertsjesjitte, -bosse, bosterje, skoatsjepikke, -sjitte; te binnen —, yn-, tafalle, yn it sin komme, sjitte; de melk niet laten — (van koe)...

2024-02-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schieten

(schoot, heeft en is geschoten), I. onoverg., 1. zich plotseling snel bewegen of bewogen worden in de richting die een bep. noemt: de valk schoot op de reiger ; de snoek schoot naar onderen ; het schip schiet door de golven ; onder het ijs schieten; — hij schoot naar mij toe, op mij af, kwam, liep snel op mij af; overeind, rechtop schieten;...

2024-02-23
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

schieten

zien; begrijpen.

2024-02-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schieten

schoot, h. (1-9), i. (10, 11., 12, 13, 14) geschoten (1 een projectiel werpen door middel van een daartoe ingericht werktuig inz. een vuurwapen, een boog; 2 treffen, raken; 3 door treffen met een projectiel bemachtigen, in een bepaalde toestand brengen; 4 bij uitbr. of verg. uitwerpen van lichtstralen; 5 iem. in de gaten hebben; ook: zien, opmerken...

2024-02-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Schieten

1° (landb.) ➝ Doorschieten (1°). 2° Schieten als spel- en sportterm wordt meestal gebruikt, wanneer een deelnemer een doelpunt tracht te maken (schot op doel). Men spreekt daarom van s. in die spelen, waarbij het directe doel van het spel bestaat in het doen passeeren van het voorwerp, waarmede gespeeld wordt (bal, schijf), van een bepa...

2024-02-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schieten

('schi:tən) (schoot, geschoten) I. (heeft) 1. snel uitwerpen door een daartoe ingericht werktuig: zijn pijl met een boog een projektiel, kogels met een kanon -; met een geweer -; met scherp of kogels -; in de lucht naar het doel op iemand, iets -; te kort (met: is), niet aan de eisen voldoen, in gebreke blijven. ➝ duif, hagel, rooi, spek. 2....

2024-02-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schieten

Schieten - 1) in de mijnbouwk. het ontsteken van springladingen (schoten). 2) als sport middel om het oog te oefenen en meesterschap te toonen over de spieren en zenuwen. Het stilhouden van het wapen en van het lichaam, en het scherp richten eischen zeer veel oefening. Het leidend lichaam voor de schietsport is in Nederland de Koninklijke Vereenigi...