Wat is de betekenis van Schibboleth?

1948
2021-06-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

schibboleth

(Hebr.) o. herkenningswoord, wachtwoord.

1940
2021-06-18
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Schibboleth

Herkenningswoord. Parool. (Het woord Schibboleth beteekent eigenlijk een korenaar of een vloed). RICHTEREN 12 vers 6.Nadat de Gileadieten de Efraïmieten verslagen hadden, vluchtten velen van de laatsten over de rivier de Jordaan. Om nu te weten, of de personen, die zich over de rivier lieten zetten, tot de overwonnenen behoorden, lieten de ove...

Lees verder
1933
2021-06-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schibboleth

herkenningswoord. wachtwoord, ontleend aan Richteren 12 : 5/6 (Jephta herkende de o/d Jordaan vluchtende Ephraëmieten a/d wijze, waarop zij het woord uitspraken).

1933
2021-06-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schibboleth

➝ Sjibboleth.

1928
2021-06-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Schibboleth

Lange Pier (zie aldaar) was niet de eerste en de enige, die op het idee kwam een vreemdeling te herkennen aan het uitspreken van een bepaalden, moeilijken zin. Reeds in oude tijden, duizenden jaren geleden, werd ditzelfde kunstje al toegepast door Jephta, om de Ephraïmieten te herkennen, ’t Oude Testament (Richt. 12) verhaalt, dat de Gil...

Lees verder
1925
2021-06-18
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Schibboleth

Onder een schibboleth of sjibboleth (dat ‘korenaar’ of ‘stroom’ beteekent) verstaat men een herkenningswoord, eene leuze. Het woord is ontleend aan Richt. 12 v. 6, waar wordt medegedeeld, dat de Ephraïmieten, die over de Jordaan wilden vluchten voor de Gileadieten, aan de veren dit woord moesten uitspreken, dat ze niet...

Lees verder
1922
2021-06-18
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Schibboleth

Hieronder verstaat men een herkenningsteken, waaraan men kan weten, oï iemand al of niet tot zekere partij behoort. De uitdrukking is aan den Bijbel ontleend. Toen Jephta op de Ephraïm-mieten gezegevierd had, zochten velen hunner zich door de vlucht over den Jordaan te redden. Daarom bezetten Jephta's mannen de veren, een lieten ieder, die over de...

Lees verder
1921
2021-06-18
Levende taal

T. Pluim - 1921

Schibboleth

(sch = sj), een woord, waaraan men zijn vriend of vijand herkent; de leuze, waarmee men moet instemmen, om tot een bepaalde partij te kunnen behooren. Het woord is ontleend aan den Bijbel. De richter Jefta had eens met zijn Gileadieten een overwinning op de Efraïmieten behaald, waarbij velen der laatsten gesneuveld waren. De overgeblevenen zoc...

Lees verder
1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Schibboleth

herkenningsteeken, ook wel eens: leus; eigenlijk het woord, dat alleen goed uitgesproken kan worden door menschen van het eigen volk. Het is het hebr. woord Shibbóleth (= korenaar of vloed). Toen jephta de Efraïmieten had verslagen, liet hij de vluchtelingen, die ontkenden van Efraïm te zijn, dit woord zeggen; zij konden het niet e...

Lees verder
1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schibboleth

Schibboleth - SJIBBOLETH, o. (-s), herkenningswoord (uit de Israëlietische geschiedenis: Richteren XII, vs. 4 —6).

1870
2021-06-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schibboleth

Schibboleth (aar) is een Hebreeuwsch woord, aan welks uitspraak de Israëlietische rigter Jephta de vijandelijke Ephraïmieten herkende (Richteren XII : 5 en 6). Men noemt om die reden dat woord het onderscheidingsteeken eener partij.

1864
2021-06-18
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

schibboleth

schibboleth - o. herkenningswoord (uit de oud-joodsche geschiedenis)