Wat is de betekenis van Scheiding van tafel en bed?

2018
2022-11-30
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Scheiding van tafel en bed

Gerechtelijke uitspraak waarbij in het verleden (tot 22 juni 2001) de verplichting tot samenwonen werd opgeheven, terwijl het huwelijk wettelijk in stand bleef. Na die datum ligt het accent bij dit type scheiding meer op het scheiden van de huwelijksgoederengemeenschap.

2016
2022-11-30
Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed beslist men om uit elkaar te gaan, maar om desalniettemin getrouwd te blijven. Een scheiding van tafel en bed betekend daarom vaak dat men niet meer bij elkaar wilt leven. Deze manier om te scheiden, kan alleen worden aangevraagd als men is getrouwd. Men kan om verschillende redenen besluiten om te scheiden. Wanne...

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Scheiding van tafel en bed

opheffing van de tijdens het huwelijk bestaande verplichting tot samenwoning en opheffing van de eventueel bestaande algehele of beperkte goederengemeenschap. Hierdoor ontstaat een situatie die praktisch gelijk is aan die na echtscheiding, zij het dat het huwelijk in stand blijft, zodat beide partijen niet een nieuw huwelijk kunnen sluiten. De oude...

Lees verder
1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

is de scheiding van samenwoning en samenleving, die de Katholieke Kerk soms toestaat, wanneer in een geldig kerkelijk huwelijk de samenleving in feite menselijkerwijze niet meer mogelijk is, of voorlopig althans niet. Redenen kunnen zijn echtbreuk, zwaar lichamelijk letsel, buitensporigheden enz. Volgens de katholieke leer is het geldig kerkelijk g...

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Scheiding van tafel en bed

beëindiging der echtelijke samenwoning, terwijl niettemin het huwelijk in stand blijft. De gronden tot S. zijn dezelfde als die van echtscheiding, voorts buitensporigheden, mishandelingen en grove beledigingen. Ook is S. mogelijk op verzoek van beide echtgenoten, zonder opgave van een bepaalde oorzaak, nadat het huwelijk 2 jaar heeft bestaan....

Lees verder
1937
2022-11-30
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Scheiding van tafel en bed

De rechtstoestand , welke tusschen gehuwden bestaat, wanneer de verplichting tot samenwoning is opgeheven. Zij is een middel om, met behoud van het huwelijk, een einde te maken aan den plicht tot samenwoning. Deze scheiding kan worden aangevraagd door elk der beide echtgenooten op grond van de gevallen, welke grond tot echtscheiding opleveren, maar...

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Scheiding van tafel en bed

→ Echtscheiding

1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Scheiding van tafel en bed

is de opheffing der verplichting tot samenwonen, welke krachtens hun huwelijk op de echtgenooten rust. Deze scheiding kan door den rechter worden uitgesproken op bepaalde door de wet omschreven gronden, of onder zekere voorwaarden op verzoek van beide echtgenooten zonder opgave van bepaalde redenen. Zij heeft scheiding van goederen ten gevolge. Het...

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed - Hierdoor wordt het huwelijk niet ontbonden, maar worden de echtgenooten van de verplichting tot samenwoning ontheven (art. 297 B. W.). Van kinderen, geboren 300 dagen na sch. v. t. e. b. kan de man de wettigheid ontkennen, behoudens het vermogen der vrouw om te bewijzen, dat de man de vader is (art. 309 B.W.). Vijf jare...

Lees verder
1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Scheiding van tafel en bed

een bij de wet erkend middel, waardoor echtgenooten in staat worden gesteld, de samenleving te doen ophouden, zonder den huwelijksband te verbreken. Ofschoon toch tengevolge der S. de verplichting tot samenwoning ophoudt, de gemeenschap der goederen wordt ontbonden en ’t beheer van den man over de goederen zijner vrouw wordt geschorst, blijft...

Lees verder
1870
2022-11-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Scheiding van tafel en bed

zie Echtscheiding.