Wat is de betekenis van Salomo?

2020
2022-05-18
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Salomo

Zie Salomon

2018
2022-05-18
Paul Cliteur

Professor of Jurisprudence, University of Leiden.

Salomo

Salomo was een legendarische koning van het volk van Israël. Volgens de Bijbel (1 Koningen 11:1) beminde hij vele buitenlandse vrouwen. Hij beminde vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon. De god van Israël had echter gezegd dat Israëlieten zich niet met vrouwen van vreemde volkeren mochten inlaten. Het probleem was: Salomo voelde zich juist tot die...

Lees verder
2017
2022-05-18
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Salomo

De bijbelse koning Salomo was een zoon van koning David en Batseba. Salomo is vooral bekend vanwege zijn inspanningen voor de bouw van Israëls religieuze centrum, de tempel. Het bijbel boek Koningen beschrijft uitgebreid de opdracht van God aan Salomo om deze tempel te bouwen en de manier waarop dat moest gebeuren. Salomo's rijkdom en wijsheid ware...

Lees verder
2000
2022-05-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Salomo

Salomo, koning van Israël, zoon van David, beroemd om zijn rijkdom en wijsheid; in beeldspraak en vergelijkingen vooral genoemd om zijn wijze oordeel. Salomonsoordeel, ook Salomo’s oordeel, oordeel in een geschil waarbij recht wordt gedaan terwijl toch beide partijen tevreden worden gesteld; zeer wijs oordeel. Onder Salomo -- een oudere vorm van d...

Lees verder
1993
2022-05-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Salomo

(Salomon) bijbelse koning

1964
2022-05-18
voornamen

Voornamenboek

Salomo

m Hebr. sjalomôh, gewoonlijk verklaard als 'de vreedzame'. Naam van de bekende koning van Israël, zoon van David en Batseba (1 Kon. 1-11); spreekwoordelijk geworden door zijn wijsheid. Als voornaam vooral in joodse kringen in gebruik. Bij Socin al in 772 (St.-Gallen), Bonn 853 (Littger 194: invloed van de Germ. naam Salman, Sal...

Lees verder
1962
2022-05-18
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Salomo

Beroemdste koning v. Israël, 971-932 v.C., zoon van David; hij verdeelde Israël in 12 prov., waarover koninklijke ambtenaren werden aangesteld, bouwde verschillende vestingen, versterkte vooral Jeruzalem, voerde het gebruik van strijdwagens* in zijn leger in en onderhield daarvoor garnizoenen in wagensteden. Resten van stallen zijn in Meg...

Lees verder
1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Salomo

zoon van David, koning over Israël, vermaard om zijn wijsheid. Hij voert een internationale handel en bouwt de tempel, wat aan David geweigerd was. Door de vele vreemde vrouwen, die hij heeft, worden buitenlandse cultussen ingevoerd. Ha een regering van veertig jaar sterft hij (2 Sam. 5 : 14). Zie ook het Wdb.

Lees verder
1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Salomo

(Hebr. ,,vrede-rijk”), zoon (en opvolger) van David en Bathseba. Zijn regering, ca 965-925 v.C. (vgl. I Kon. i-n), is een tijd van vrede en welvaart geweest, waarin handel en verkeer zich sterk ontwikkelden: de grenzen werden opengesteld voor de invloed van vreemde culturen, die zich ook in paleis- en tempelbouw liet gelden. De toenemende ver...

Lees verder
1940
2022-05-18
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Salomo

Zie: Zoo wijs als Salomo.

1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Salomo

hoofdst. v/d Ital. prov. S.. 64 000 inw.; dom u/d 11e eeuw. Haven, badplaats.

Lees verder
1933
2022-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salomo

1° Vrouw van → Zebedeus en moeder der Apostelen Joannes en Jacobus den Meerderen. In de iconographie vindt zij een plaats bij de Maagschap van St. Anna (Museum, Gent).2° Dochter van Herodias, op wier verzoek Joannes de Dooper onthoofd werd (vgl. Mt.14.3). In de iconographie voorgesteld, dansend voor Herodes (Rogier van der Weyden), met...

Lees verder
1928
2022-05-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Salomo

was de wijste, rijkste en schitterendste koning van het oude volk Israël. Hij regeerde na den dood van zijn vader, den bekenden koning David, gedurende 40 jaren (993—953 v. Chr.) over de Joden. Dit tijdperk bracht het Joodse volk tot ongekenden bloei en rijkdom. Met schrander inzicht wist Salomo partij te trekken van de gunstige ligging...

Lees verder
1926
2022-05-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Salomo

In of omstreeks de jaren 995—991 v. Chr. voerde David zijne groote buitenlandsche oorlogen (zie art. Hadadezer). Midden in deze oorlogsjaren valt de droeve geschiedenis van zijn trouwelooze handelwijze jegens Uria den Hethiet. Davids overspel en zijn daarop volgend huwelijk met Bathseba grepen plaats in het derde Ammonietische oorlogsjaar (9...

Lees verder
1916
2022-05-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Salomo

Salomo - (Hebr. „(man) des vredes”), koning van Israël (± 970-933), zoon van David, ook diens opvolger, ofschoon Adonia ouder was. Niettegenstaande moeilijkheden met Edom, Aram en Egypte, wist S. Israëls belangen zeer te bevorderen, door handelsverdragen en huwelijken. Voor het binnenlandsch heeft S. veel gedaan: verzorging van leger (paarden!) en...

Lees verder
1870
2022-05-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Salomo

Salomo, derde koning over Israël, was een zoon van David en Bathseba en regeerde van 993 tot 953 vóór Chr. Gedurende zijn 40-jarig bewind bereikte zijn volk door handel en nijverheid, door vrede en welvaart, door bevordering van kunst en wetenschap het toppunt van bloei. Groot was vooral de pracht van zijne hofhouding. Ook knoopte hij betrekkingen...

Lees verder