Wat is de betekenis van Ruimtelijke ordening?

2023-09-27
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. (Wikipedia)

2023-09-27
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie begrippenlijst

Barbara van Schijndel & Henk van der Wal & Jan Kok (2011)

Ruimtelijke ordening

Praktisch handelen dat zich richt op het veranderen van de leefomgeving. Scenario’s Instrument van toekomstonderzoek waarbij voor onzekere ontwikkelingen verschillende mogelijke toekomstbeelden worden doorgerekend.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Ruimtelijke ordening?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening zijn de plannen (en de beslissing) die de overheid maakt om de ruimte in te richten, bijvoorbeeld waar komen nieuwe sportvelden, waar worden huizen gebouwd.

2023-09-27
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening is erop gericht om het gebruik van de openbare ruimte in goede banen te leiden. Dat kan een streek zijn, dat kan ook een hele stad zijn. Ordening van een straat gebeurt met straatmeubilair, zoals Amsterdammertjes*, wachthuisjes en trottoirbanden. Ordening van een hele stad vindt in Amsterdam plaats met een structuurplan. Zo'n p...

2023-09-27
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening (RO) wordt gedefinieerd als het van overheidswege bewust ingrijpen in maatschappelijke ontwikkelingen met een ruimtelijke dimensie. RO is gericht op het onderling afwegen en coördineren van die ontwikkelingen en ze loopt uit op het leggen van bestemmingen en het regelen van het gebruik van de grond (Th.G. Drupsteen, Ruimte...

2023-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ruimtelijke ordening

ruimtelijke ordening - Wordt gebruikt als verwijzing naar wetten die bepalen hoe land wordt gebruikt, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, als beschrijving voor de overkoepelende plannen van steden voor huisvesting, industriële, commerciële en recreatieve faciliteiten en de invloed daarvan op het milieu.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Ruimtelijke ordening

Bestemming van de bodem en van het gebruik van de bodem, alsmede de regeling daarvan. Op 13.6.1984 heeft in Nederland in de Tweede Kamer de eindstemming plaatsgevonden over de wijzigingen van de Wet op de ruimtelijke ordening. De gewijzigde wet treedt op 1.1.1985 in werking. Het primaire doel van de wijziging is het bereiken van een grotere flexibi...

2023-09-27
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Ruimtelijke Ordening

Met ruimtelijke ordening bedoelt men de verdeling van de ruimte over de verschillende bestemmingen, m.n. de regeling van deze verdeling. Voor dunbevolkte gebieden levert de ruimtelijke ordening gewoonlijk weinig problemen op. De geografische omstandigheden, zoals klimaat, grondsoort, hoogteligging, loop van de rivieren, zijn meestal bepalend. In di...

2023-09-27
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

RUIMTELIJKE ORDENING

Het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd ten aanzien van fysische en sociaal-culturele processen die zich ruimtelijk manifesteren. De effecten van zo’n beleid zijn vaak verstrekkend, maar tevens onbepaald: van beheersen van ontwikkelingen is bij uitzondering sprake, overheidshandelen beperkt zich doorgaans tot het scheppen van condities...

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Ruimtelijke ordening

bestemming van de bodem en van het gebruik van de bodem, alsmede de regeling daarvan. Op 13.6.1984 heeft in Nederland in de Tweede Kamer de eindstemming plaatsgevonden over de wijzigingen van de Wet op de ruimtelijke ordening. De gewijzigde wet treedt op 1.1.1985 in werking. Het primaire doel van de wijziging is het bereiken van een grotere flexibi...

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ruimtelijke ordening

de bestemming van de bodem en van het gebruik van de bodem, alsmede de regeling daarvan. In dunbevolkte gebieden levert deze ordening gewoonlijk weinig problemen op; veelal zijn hier vooral de geografische omstandigheden (klimaat, hoogteligging, loop der rivieren enz.) bepalend. In dichtbevolkte streken daarentegen spelen talrijke, deels tegenstrij...