Wat is de betekenis van Ruimtelijke ordening?

2017
2021-03-08
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening zijn de plannen (en de beslissing) die de overheid maakt om de ruimte in te richten, bijvoorbeeld waar komen nieuwe sportvelden, waar worden huizen gebouwd.

2011
2021-03-08
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Ruimtelijke ordening

Praktisch handelen dat zich richt op het veranderen van de leefomgeving. Scenario’s Instrument van toekomstonderzoek waarbij voor onzekere ontwikkelingen verschillende mogelijke toekomstbeelden worden doorgerekend.

2002
2021-03-08
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening is erop gericht om het gebruik van de openbare ruimte in goede banen te leiden. Dat kan een streek zijn, dat kan ook een hele stad zijn. Ordening van een straat gebeurt met straatmeubilair, zoals Amsterdammertjes*, wachthuisjes en trottoirbanden. Ordening van een hele stad vindt in Amsterdam plaats met een structuurplan. Zo'n p...

Lees verder
1990
2021-03-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ruimtelijke ordening

ruimtelijke ordening - Wordt gebruikt als verwijzing naar wetten die bepalen hoe land wordt gebruikt, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, als beschrijving voor de overkoepelende plannen van steden voor huisvesting, industriële, commerciële en recreatieve faciliteiten en de invloed daarvan op het milieu.

1984
2021-03-08
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Ruimtelijke Ordening

Met ruimtelijke ordening bedoelt men de verdeling van de ruimte over de verschillende bestemmingen, m.n. de regeling van deze verdeling. Voor dunbevolkte gebieden levert de ruimtelijke ordening gewoonlijk weinig problemen op. De geografische omstandigheden, zoals klimaat, grondsoort, hoogteligging, loop van de rivieren, zijn meestal bepalend. In di...

Lees verder
1982
2021-03-08
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

RUIMTELIJKE ORDENING

Het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd ten aanzien van fysische en sociaal-culturele processen die zich ruimtelijk manifesteren. De effecten van zo’n beleid zijn vaak verstrekkend, maar tevens onbepaald: van beheersen van ontwikkelingen is bij uitzondering sprake, overheidshandelen beperkt zich doorgaans tot het scheppen van condities...

Lees verder
1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ruimtelijke ordening

de bestemming van de bodem en van het gebruik van de bodem, alsmede de regeling daarvan. In dunbevolkte gebieden levert deze ordening gewoonlijk weinig problemen op; veelal zijn hier vooral de geografische omstandigheden (klimaat, hoogteligging, loop der rivieren enz.) bepalend. In dichtbevolkte streken daarentegen spelen talrijke, deels tegenstrij...

Lees verder
1900
2021-03-08
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. (Wikipedia)