Wat is de betekenis van RITUS?

2023-10-02
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Ritus

Zie Rita

2023-10-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Ritus

[Lat. = godsdienstig gebruik, ceremonie] kerkgebruik, geheel van overgeleverde kerkgebruiken, bep. vorm van eredienst.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over RITUS?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ritus

vorm van eredienst; geheel van kerkelijke gebruiken

2023-10-02
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Ritus

de gebruikelijke en door de → rubrieken voorgeschreven wijze, waarop een liturgische handeling verricht wordt. Vandaar, dat men zegt, dat een feest volgens den → dubbel-ritus (als duplex) gevierd moet worden. Vandaar is het woord uitgebreid op de liturgische systemen in de Kerk, de manieren, waarop afzonderlijke kerken (Lyonsche R.), reli...

2023-10-02
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Ritus

m -> Rita.

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ritus

godsdienstig of kerkelijk, ook overgeleverd gebruik; wijze, waarop de godsdienstoefening plaatsheeft.

2023-10-02
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

RITUS

wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Bij de Romeinen werd een bepaalde wijze van handelen bij het opdragen van een offer ritus genoemd. Deze term vinden we in het kerkelijk spraakgebruik terug vanaf de 12de eeuw. Hij heeft dan de betekenis van het geheel van liturgische handelingen en gebeden dat aan een bepaalde Kerk eigen is. In de 16de...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ritus

(Lat.), m., geheel der godsdienstige gebruiken, der kerkelijke ceremoniën: de Romeinse, de Griekse ritus; — kerkgebruik, voorgeschreven wijze waarop een liturgische handeling verricht wordt; liturgisch systeem in de Kerk.

2023-10-02
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Rītŭs

ūs, m. 1. godsdienstig gebruik, ritus, ceremonie. 2. overdr., in ’t alg. = gebruik, gewoonte, wijze, inz. abl. ritu, op de wijze, als, gen., b.v. pecudum ritu, Liv.

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ritus

in het alg. een heilige handeling, die zich volgens een vast schema voltrekt; in de R.K. Kerk de gebruikelijke en door de rubrieken voorgeschreven wijze, waarop een liturgische handeling wordt verricht. Over de handhaving daarvan in de Westerse Kerk waakt de Congregatie der Riten, over die bij de geünieerde Kerken van het Oosten de Congr. voor...

2023-10-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

ritus

(Lat.) m. overgeleverd gebruik, kerkgebruik of geheel der plechtigheden en gebeden bij het uitoefenen van de eredienst, ceremonieel.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ritus

m. riten; Lat. wijze van het verrichten van kerkelijke plechtigheden, kerkgebruik, wijze van eredienst; geheel der godsdienstige gebruiken, kerkelijke ceremoniën.

2023-10-02
Latijns-Nederlandsch Lexicon

Stephanus Axters (1937)

RITUS

Ritus, ceremonie. Ritus sacramentalis, Sakramenteele ritus.

2023-10-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

ritus

(Lat.), m. overgeleverd gebruik, kerkgebruiken bi) de eredienst.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ritus

complex v. plechtige handelingen en woorden, i/e vasten vorm dat in Chr. kerken zoowel als daarbuiten het wezen v/e „eeredienst” uitmaakt.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Ritus

(Lat., = gebruik, ceremonie, wettige vorm), afwijkende vorm: rite, vastgestelde vorm der liturgische handelingen, en wel: 1° van vsch. dezer afzonderlijk genomen, als a) ondergeschikte, bijv. r. der bewierooking, r. der offerande, b) voorname (voor welke ook de term ➝ ordo wordt gebruikt), bijv. Misritus, Doopritus, enz.; 2° voor alle te...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ritus

('ri:tus) m. (-sen) [Lat.] geheel van de kerkelijke gebruiken en ceremoniën : de van de Westerse, van de Oosterse Kerk.

2023-10-02
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

ritus

Godsdienstige gebruiken en plechtigheden; gelijk „ritueel” al datgene aanduidt wat daartoe behoort.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ritus

[Lat.], m., 1. geheel van rituele, van godsdienstige gebruiken, van kerkelijke ceremoniën: de Romeinse, de Griekse ritus; kerkgebruik, voorgeschreven wijze waarop een liturgische handeling verricht wordt; liturgisch systeem in de Kerk; 2. minder gewoon voor rite.

2023-10-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

ritus

ritus - m., godsdienstig of kerkelijk, ook overgeleverd gebruik;wijze, waarop de godsdienstoefening plaats heeft.