Wat is de betekenis van Revisie?

2023-05-29
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Revisie

Revisie is het proces van het grondig bekijken en aanpassen van een product of systeem om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de huidige normen en eisen. Dit kan zowel regelmatig gebeuren als bijvoorbeeld na een incident of als er nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Revisie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Revisie

Herziening, buitengewoon rechtsmiddel tegen een in hoogste instantie gewezen vonnis of arrest. In het Groninger recht konden sinds 1615 de Staten van Stad en Lande of Gedeputeerde Staten een vonnis van de hoofdmannenkamer en de Hoge Justitiekamer reviseren. Hiervoor was een speciale procedure voorgeschreven.

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Revisie

[Lat. revisio = het weerzien, van re-videre, -visum = weer naar iets zien] herziening (ook van jur. beslissing); het stelselmatig nazien en herstellen van gebreken van machines en werktuigen; tweede zetproef.

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Revisie

herziening; tweede drukproef

2023-05-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

revisie

tweede (of derde enz.) proef voor de auteur, ter controle dat de correcties die op een eerdere proef waren aangegeven juist zijn uitgevoerd. - revisieproef.

Lees verder
2023-05-29
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Revisie

Tweede drukproef, nadat correcties in de eerste zijn verwerkt.

2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Revisie

herziening; nieuwe drukproef.

2023-05-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Revisie

(Frans) betekent herziening. Het controleren van werktuigen, instrumenten, voertuigen etc. en herstel of vervanging der gebroken of versleten delen. Het herzien van een bedrijfsplan.

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Revisie

(<Fr.), v. (-s, ...siën), 1. herziening, het opnieuw nazien ; inz. tweede correctie van drukproeven, en vand. : nieuwe, op grond van de eerste correctie verbeterde proef ; volgende correctie en proef : verzoeke nog een revisie; 2. het geregeld nazien en herstellen van materiaal: de revisie van spoorwagens, vliegtuigen enz....

Lees verder
2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Revisie

(herziening). Indien een vonnis of een arrest in een strafzaak in hoogste instantie is gewezen en er blijkt van een omstandigheid, die bij het onderzoek ter terechtzitting de rechter niet bekend was en die ernstige twijfel doet ontstaan aan de juistheid der uitspraak en, ware zij bekend geweest, zou hebben kunnen leiden tot vrijspraak, ontslag van...

Lees verder
2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

revisie

v. herziening; herziening (in bepaalde bij de wet genoemde gevallen) v. e. veroordelend gewijsde wegens vermoedelijke onjuistheid; tweede drukproef.

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

revisie

v. -s, revisiën; Fr. (Lat. revisio): 1. herziening; tweede proefblad: verzoeke om revisie (op een drukproef); 2. rechtst. in strafzaken: herziening van een strafvonnis door de Hoge Raad op grond van later gebleken feiten en omstandigheden: revisie van het proces.

Lees verder
2023-05-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

revisie

v. herziening: tweede drukproef.

2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Revisie

1) juridisch: herziening v/e proces, in Ned. mogelijk zoowel in burgerlijke als in strafzaken. Aanvragen om revisie moeten steeds b/d → Hoogen Raad geschieden; 2) een tweede drukproef, welke dient om te controleeren, of de i/d eerste proef aangeteekende fouten al of niet d/d zetter verbeterd zijn.

Lees verder
2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Revisie

1° (typogr.) drukproef, getrokken ter nadere contrôle van reeds gecorrigeerd zetsel. 2° Revisie in strafzaken (Ned. recht) is de herziening van arresten en vonnissen; kan plaats hebben op tweeërlei grond: 1° dat bij meerdere arresten of vonnissen bewezenverklaringen zijn uitgesproken, die niet zijn overeen te brengen; 2°...

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

revisie

(rə’vi:zi) v. (-s) I. Eig. 1. Algm. het revideren, herzien. 2. Recht, herziening van een vonnis. II. Metn. [van 11] tweede drukproef.

Lees verder
2023-05-29
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Revisie

Herziening, 2e drukproef.

2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Revisie

Revisie - in burgerl. zaken een rechtsmiddel tegen arresten, door den Hoogen Raad in eersten aanleg gewezen (art. 90 R. O.). Dit beroep in r. is echter niet toegelaten in zaken, waarin, zoo zij voor den gewonen rechter gebracht hadden kunnen worden, door dezen in het hoogste ressort zou zijn beslist, noch in zake van rechtsweigering (art. 360 Rv.)....

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Revisie

[Lat. revidere, herzien], v. (-s), 1. (recht) herziening; 2. het opnieuw nazien; m.n. tweede correctie van drukproeven, vandaar: nieuwe, op grond van de eerste correctie verbeterde proef; 3. het geregeld nazien en herstellen van materiaal: de revisie van spoorwagons, vliegtuigen enz. In burgerlijke zaken is revisie hoger beroep van arresten die...

Lees verder
2023-05-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

revisie

revisie - v., herziening; laatste drukproef.