2020-01-29

Representativiteit

Representativiteit - afgaan op wat typerend of representatief is voor deze situatie.

2020-01-29

Representativiteit

Representativiteit - het oordeel over de kans van optreden van een fenomeen is afhankelijk van wat als daarvoor typerend wordt opgevat: wat representatief is voor deze situatie.

2020-01-29

Representativiteit

Het vertegenwoordigen van de kenmerken van de populatie.

2020-01-29

Representativiteit

Mate waarin de steekproef in een onderzoek op bepaalde kenmerken een goede afspiegeling van de populatie vormt.

2020-01-29

representativiteit

Mate waarin een steekproef een afspiegeling vormt van de populatie.

2020-01-29

Representativiteit

De mate waarin een dataset een goede weergave geeft van het geheel. (specialisatie van plausabiliteit) Dit gaat over de dataset als geheel en hoe deze zich verhoudt tot andere datasets in een groter geheel. Een dataset is representatief als de inhoud ervan statistisch gezien lijkt op die van andere datasets in het geheel. De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe...

2020-01-29

Representativiteit

In relatie tot onderzoek: De mate waarin een steekproef een afspiegeling is van de populatie waaruit deze steekproef getrokken is.

2017-04-20

Gouden standaard

IJkingsinstrument voor de representativiteit van nationale en regionale steekproeven.

2017-05-11

hulpgegevens

Gegevens waarin een onderzoeker op zich niet geïnteresseerd is, maar die worden verzameld omdat ze (enige) controle op de representativiteit van een steekproef mogelijk maken.

2016-12-20

Inhoudsvaliditeit

Inhoudsvaliditeit van een toets is de eigenschap dat de opgaven een representatieve steekproef vormen van opgaven voor de te toetsen kennis of vaardigheid. Meestal wordt gedoeld op de representativiteit qua leerstofgebied.

2017-08-16

Polderparadox

Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Deze zit in het poldermodel dat in Nederland de sociale infrastructuur sterk heeft gemaakt. De organisaties die in het polderoverleg overleggen doen dat steeds minder op basis van representativiteit, maar omdat dat overleg hen nu juist de legitimiteit verschaft om te overleggen. De polderinstituten als werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden) ontlenen hun bestaansrecht aan representativiteit. Zijn vertegenwoordigen een representatief deel...

2017-05-11

aselectiviteit

Het zonder enige vorm van selectie trekken van objecten uit een populatie; dit komt erop neer dat toekenning van objecten aan een steekproef geheel volgens het toeval plaatsvindt, waardoor elk object uit de populatie een even grote kans heeft om in de steekproef terecht te komen; aselecte steekproeftrekking heeft weliswaar representativiteit tot doel, maar moet daarvan nadrukkelijk worden onderscheiden.

2017-06-11

Plausabiliteit

De mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door gebruikers in een specifieke gebruikscontext. Dit gaat over hoe geloofwaardig bepaalde gegevens zijn. Geloofwaardigheid heeft ondermeer te maken met bewijsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld, of gegevens voldoen aan bepaalde regels en of ze overeenkomen met wat je verwacht. Ook de partij die de gegevens levert zorgt voor een bepaalde geloofwaardigheid. Indicatoren voor plausabiliteit zijn ondermeer: - Authenticiteit...

2016-12-20

Try-out

Een try-out is een situatie waarin toetsen of bepaalde opgaven aan een oppervlakkig vooronderzoek worden onderworpen. Bij een try-out gelden minder strenge onderzoeksvoorwaarden dan bij pretesten. Vaak wordt een try-out gehouden met een vrij klein aantal proefpersonen (steekproef) en worden aan de representativiteit van de steekproef geen hoge eisen gesteld. De bij een try-out verkregen gegevens bevatten alleen aanwijzingen voor het verbeteren van de opgaven, maar kunnen niet worden gebruikt voo...

2016-10-27

Vereniging Verticaal Transport (VVT)

De Vereniging Verticaal Transport is een brancheorganisaties die de belangen van werknemers en werkgevers in de hijs- en kraan industrie behartigd. Verticaal staat voor heffen, hijsen en werken met een hoogwerker. De vereniging verticaal transport richt zich op alle vormen van verticaal transport en probeert hierin verschillende zaken te bereiken. Allereerst zijn het veilig werken met het materiaal en het voorkomen van ongevallen belangrijke uitgangspunten van de organisatie. Door middel van goe...

2016-11-04

VVT

VVT staat voor Vereniging Verticaal Transport. Dit is een brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van partijen in de hijs- en kraan industrie. De term verticaal staat op de manier van transporteren, door te heffen, hijs en te werken met een hoogwerker. VVT vertegenwoordigd in principe iedere werknemer die zich bezighoudt met een vorm van verticaal transport. De VVT probeert in deze positie onder andere te bereiken dat er veilig gewerkt wordt en dat ongevallen worden voorkomen. De VVT prob...

2017-12-04

maskerade

maskerade - Zelfstandignaamwoord 1. (feest) optocht met gemaskerde en verklede mensen Ghost, verder bestaand uit anonieme muzikanten, de ‘nameless ghouls’ die spelen met gehoornde, zilveren maskers, zou hun theatrale maskerade makkelijk de hoofdrol kunnen laten spelen, maar dat is nergens voor nodig. De hoofdrol is nadrukkelijk weggelegd voor de ijzersterke songs van het sextet. 2. schijnvertoning ...

2017-06-07

Onderzoeksbenadering

Omgevingsonderzoek kan in het algemeen op verschillende manieren worden ingestoken. Voor de benadering van het onderzoek zijn de aard van de beoogde onderzoeksresultaten leidend. Bij de insteek van een omgevingsonderzoek dient daarom als eerste stap te worden bepaald welke data voor new business planning nodig zijn. Dit vereist een heldere vraagstelling, concrete onderzoeksvragen en de operationalisatie van de onderzoeksvragen in meetbare en accurate indicatoren. Dubbelzinnige vragen leiden tot...

2017-11-10

buitendienst

buitendienst - Zelfstandignaamwoord 1. buiten het bedrijf of kantoor gedaan werk De auto zelf is comfortabel, degelijk en kraak noch smaak. Hij is er niet om designprijzen te winnen en je lifestyle op te leuken. Hij lijkt op de inmiddels afgevoerde Honda Insight, een illusieloos keurige familievijfdeurs voor de onderkant van de leasemarkt. De medewerkers buitendienst die hier de komende vijf jaar mee worden opgescheept gaan er qua representativi...

2019-05-30

Corporate advertising

Corporate advertising is het in de marketing algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde Engels-talige begrip, waarmee een vorm van massacommunicatie wordt aangeduid, die primair de verhoging van de naamsbekendheid – en de daaraan verbonden goodwill – van de betreffende onderneming tot doel heeft. Ook wel genoemd: corporate communication. Zie ook: corporate, corporate identity, corporate image, goodwill, identiteitspartners, imago, marketing en onderneming. Ondernemingen communicere...