Wat is de betekenis van Rente?

2020
2021-01-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Rente

Zie Rein

2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rente

rente - zelfstandig naamwoord uitspraak: ren-te 1. vergoeding voor geleend geld ♢ als je geld leent om een huis te kopen, betaal je al gauw 7 procent rente 1. de effectieve rente [de rente die je p...

Lees verder
2017
2021-01-25
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Rente

Beloning voor het afstaan van liquide middelen die de geldlener (de debiteur) moet betalen aan de geldverstrekker (de crediteur).

2016
2021-01-25
Lenen

Leen begrippen omschreven

Rente

Rente is het bedrag dat ontvangen wordt door een partij als deze geld uitleent aan een andere partij. Dit kan een kredietverstrekker zijn die rente ontvangt van een kredietnemer, maar ook een rekeninghouder die rente krijgt over het bedrag dat op zijn of haar bankrekeningen staat. Het vragen van rente over een uitstaand bedrag heeft verschillende f...

Lees verder
2015
2021-01-25
De Nederlandsche Bank

Begrippenlijst van economische begrippen

Rente

Rente is de vergoeding die betaald wordt voor het lenen van geld. Of het geld dat je ontvangt voor het uitlenen van geld. Het is een vergoeding voor het gebruik van krediet. Rente wordt over het algemeen uitgedrukt als een percentage (van het verstrekte krediet). Als de rente aangepast wordt door de ECB wordt niet gesproken over procenten maar over...

Lees verder
2008
2021-01-25
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

rente

De kosten van een geldlening. Of: de vergoeding voor het uitstellen van consumptie.

2008
2021-01-25
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

rente

De kosten van een geldlening. Of: de vergoeding voor het uitstellen van consumptie.

Lees verder
2003
2021-01-25
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

rente

rente - De prijs van geld.

1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

rente

[→Lat. reddite, teruggegeven zaken], v./m. (-n, -s), 1. periodieke (geldelijke) opbrengst van vaste goederen of belegde gelden: van zijn leven, van de inkomsten van zijn vermogen; 2. percentsgewijze periodieke vergoeding voor het lenen van een geldsom of het verlenen van krediet, interest:opbrengen, af werpen; een goede maken van zijn kapitaa...

Lees verder
1964
2021-01-25
voornamen

Voornamenboek

Rente

m -> Rein (Fri.).

1955
2021-01-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

RENTE

moet ten minste in twee betekenissen worden verstaan: 1. A geeft aan B een zekere geldsom ten gebruike en ontvangt daarvoor een zekere vergoeding; 2. een bedrijf trekt kapitalen aan en keert van de winst aan de aandeelhouders uit. Het tweede geval is het meest voorkomende in onze kapitalistische economie. De functie van de rente is daarin duideli...

Lees verder
1954
2021-01-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Rente

uitkering krachtens ziekte-, invaliditeits- of ouderdomswetten.

1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Rente

v. (-n), 1. interest, opbrengst van kapitaal als zodanig: onder rente wordt verstaan het surplus (meerwaarde) dat door toepassing van kapitaal 'in het productieproces ontstaat, resp. het recht dat de eigenaar van kapitaal bij toepassing in het productieproces, op een tijdens dit proces tot stand gekomen surplus aan zijn bezit ontleen...

Lees verder
1949
2021-01-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Rente

(Interest), opbrengst van kapitaal. In enge zin noemt men R. de beloning, welke een uitlener van geld ontvangt van de lener. Ter verklaring van het verschijnsel R. zijn vele theorieën opgesteld. De belangrijkste is die van Von Böhm-Bawerk, de agiotheorie genaamd: zij verklaart de R. hieruit, dat tegenwoordig goed voor de mens een grotere...

Lees verder
1940
2021-01-25
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Rente

(kapitaal-R.). Onder R. wordt verstaan het surplus (meerwaarde) dat door toepassing van kapitaal in het productieproces ontstaat, resp. het recht dat de eigenaar van kapitaal bij toepassing in het productieproces, op een tijdens dit proces tot stand gekomen surplus aan zijn bezit ontleent. Naast en als onmiddellijk gevolg van deze oorspronkelijke R...

Lees verder
1933
2021-01-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rente

is de prijs voor het beschikbaar stellen van kapitaal. Bij realistisch zuiver-theoretisch onderzoek (➝ Economie) verlangt deze prijs geen andere verklaring dan ondernemersloon of arbeidsloon. Bij empirisch-theoretisch onderzoek wordt natuurlijk meer op de eigenaardigheden gelet, die den prijs kapitaalrente en de prijzen arbeidsloon, ondernemersloon...

Lees verder
1916
2021-01-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Rente

Rente - Vergoeding voor het gebruik van of de beschikking over aan een ander verschuldigd geld. In het bijzonder bij geldleening wordt rente bedongen. Art. 1802 B. W. verklaart dit uitdrukkelijk geoorloofd. Dat de wetgever het noodig oordeelde dit te doen, staat in verband met vroegere opvattingen, in het bijzonder van de R.-K. Kerk, dat het nemen...

Lees verder
1914
2021-01-25
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

rente

rente - v., jaarlijksche opbrengst van kapitalen; interest.

1910
2021-01-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Rente

Rente - huur of intrest van uitstaande kapitalen, inkomsten die verkregen worden, zonder dat daartoe arbeid, vlijt of nijverheid behoeft te worden aangewend. Ook de inkomsten, waarvan niets behoeft te worden afgenomen om de bron, waaruit zij voortkomen, te onderhouden of het grondkapitaal, waardoor zij worden voortgebracht, weder te herstellen.

1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rente

Rente - v. (-n), opbrengst van vaste goederen of belegde gelden; 4 pet. rente, van elke honderd gulden kapitaal vier gulden inkomen ?s jaars; — van zijne renten leven, in al zijne behoeften voorzien door het bedrag der rente van zijn kapitaal; (ook) niets om handen hebben; — de jaarlijksche renten; — geld op rente zetten, tegen...

Lees verder