Wat is de betekenis van Remonstranten?

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Remonstranten

Remonstranten, Nederlandse godsdienstige groepering ontstaan tijdens het → Twaalfjarig Bestand. In navolging van de theoloog → Arminius weken de remonstranten af van de orthodox calvinistische leer van de → predestinatie. In 1610 dienden zij bij de Staten van Holland een remonstrantie (bezwaarschrift) in die de vijf belangrijkste stellingen van hun...

2024-02-21
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

REMONSTRANTEN

Was de strijd tussen Arminianen en Gomaristen eerst een universitaire strijd over de leer der praedestinatie, het is een kerkelijke strijd geworden die diep ingreep. Deze strijd had ook een politieke kant, omdat de remonstranten de overheid nog meer zeggenschap in de kerk wilden geven dan deze reeds had. De Zeeuwse overheid was sterk contra-remonst...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Remonstranten

Ned. godsdienstige groepering tijdens het → Twaalfjarig Bestand welke naam ontleend werd aan de door hen ingediende remonstrantie. Na de → Dordtse Synode stichtten verbannen predikanten onder leiding van → J. Uytenbogaert 30.9.1619 te Antwerpen de → Remonstrantse Broederschap.Litt. G.J.Heering e.a., De Remonstranten (Gedenkboek...

2024-02-21
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Remonstranten

zie Protestantisme.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

REMONSTRANTEN

Arminius heeft in Frl. betrekkelijk weinig invloed gehad (zie Arminianisme). Gellius Snecanus was met hem bevriend. Episcopius studeerde korte tijd te Franeker. C. Vorstius had hier zijn geestverwanten, maar werd zo fel bestreden door S. Lubbertus, J. Bogerman e.a., dat hij het pleit verloor.De contra-R. en anti-Oldenbarneveltgezinden waren sterk...

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Remonstranten

aanhangers van de richting in de Ned. Gereformeerde Kerk die in 1610 zich onder Arminius e.a. verzetten tegen de strikte leer die o.a. door Gomarus werd voorgestaan

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Remonstranten

(van Lat. remonstrare, tegenwerpingen maken), latere benaming voor de Arminianen, aanhangers van Arminius, naar de Remonstrantie, een waarschijnlijk door Wtenbogaert opgesteld vertoog, dat in 1610 door Van Oldenbarnevelt bij de Staten van Holland werd ingediend. Hierin werd om revisie der belijdenis verzocht en in 5 geloofsartikelen het gevoelen de...

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Remonstranten

m. mv. volgelingen van de Leidse hoogleraar Arminius, die in 1610 een bezwaarschrift, tevens betoogschrift of verweer (remonstrantio) bij de Staten v. Holland Indienden, betogend dat hun leer niet staatsgevaarlijk was; zie Contra-Remonstranten.

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Remonstranten

godsdienstpartij van de gereformeerde kerk, in Holland de Arminianen geheten.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Remonstranten

→ Arminius.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Remonstranten

Volgelingen van ➝ Arminius, die tegenover de sombere praedestinatieleer van Calvijn (zie ➝ Praedestinatie, sub C) een mildere opvatting verdedigde. Zij waren geesteskinderen van Erasmus en Coornhert, en werden ook „Rekkelijken” genoemd, tegenover de strenge Contra-Remonstranten of „Preciesen”. De gevoelens der R. kunnen aldu...

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Remonstranten

Tijdens den opstand van de Nederlandse Provinciën tegen Spanje, reeds vóór het Twaalfjarig Bestand, was de Gereformeerde Kerk tot de officiële kerk geworden, de staatskerk. Wel was volgens art. 13 van de Unie van Utrecht iedereen vrij in zijn religie en mocht niemand te dezer zake „achterhaald” of „onderzoc...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Remonstranten

Remonstranten - Zie ARMINIANEN en ARMINIUS.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

remonstranten

remonstranten - m. mv., degenen,die tegenwerpingen maken of vertoogen indienen, vooral op godsdienstig gebied; leden van een godsdienstige partij in ons land.

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Remonstranten

Zij ontleenen hun naam aan de Remonstrantie, die in 1610 door een veertigtal predikanten der gereformeerde kerk in Holland, onder leiding van Wtenbogaert, werd opgesteld en bij de Staten van Holland, wier bescherming zij inriepen, werd ingediend. De geestverwanten van Arminius, die van geen formulierdwang wilden weten, vatten hun gevoelen over de b...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Remonstranten

zie Arminianen.

2024-02-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Remonstranten

Zie ARMINUNEN.

2024-02-21
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

Remonstranten

REMONSTRANTEN. Deezen naam voert eene bekende Godsdienstige Gezinte in ons Vaderland, eertijds vrij talrijk en aanzienlijk, doch tegenwoordig, in vergelijking daar van, in kwijnenden staat; maar, evenwel, eene plaats in ons Woordenboek overwaardig. Zij zijn ook bekend bij den naam van Arminiaanen, naar hunnen stigter JAKOBUS ARMINIUS. Zonder...