Wat is de betekenis van Regressie?

2016
2021-01-20
Cijfers spreken

Cijfers spreken

regressie

Voorspelling op basis van de terugval van de ene variabele op de andere (= mate waarin de waarde van de ene variabele door de waarde van de andere verklaard kan worden).

2015
2021-01-20
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Regressie

Regressie - in deze context: het terugvallen naar. Regressie in statische zin betekent het bepalen van de mate waarin een factor de uitkomst verklaart.

2014
2021-01-20
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Regressie

Regressie - in deze context: het terugvallen naar. Regressie in statische zin betekent het bepalen van de mate waarin een factor de uitkomst verklaart.

2007
2021-01-20
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Regressie

Met regressie wordt bedoeld het teruggaan naar een eerder (primitief) ont­wik­ke­lingsniveau en hangt nauw samen met het begrip weerstand als af­weer­mecha­nis­me. Bij regressie onderscheid men twee vormen. Regressie in dienst van het ego (1), regressie waarbij het ego de con­trole behoudt en niet wordt aangetast, en regressie van het ego (2) waarb...

Lees verder
1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Regressie

teruggang

1993
2021-01-20
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Regressie

Het terugtrekken van de zee, zodat delen van de oorspronkelijke zeebodem droog komen te liggen. Een regressiekust verplaatst zich dus in de richting van de zee, zodat er in feite op die plaats land wordt gewonnen. Zie ook: transgressie

Lees verder
1992
2021-01-20
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Regressie

Terugvallen in kinderlijk gedrag.

1974
2021-01-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

regressie

(L., regressio = het teruggaan), verschijnsel dat een ingewikkeld samengestelde plantengemeenschap (bos) vervangen wordt door een eenvoudigere (heide).

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

regressie

v. (-s), teruggang; terugkeer tot een vroeger stadium; (geologie) mariene —, het terugtrekken van de zee ten opzichte van het land (e); (psychologie) terugkeer naar vroegere voorstellingen en een primitiever driftleven (e); (genetica) terugslag die optreedt bij nakomelingen van op een bijzondere eigenschap geselecteerde ouderdieren (e). (E) G...

Lees verder
1965
2021-01-20
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

REGRESSIE

het kortere of langere tijd aannemen van houdingen en gedragingen welke kenmerkend zijn voor een vroeger → stadium. Deze term wil niet zeggen: het terugkeren naar een voormalig gedrag, maar naar een toestand waarin men minder ontwikkeld was.

1958
2021-01-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

REGRESSIE

Relatieve daling van het zeeniveau ten opzichte van het land, zich uitend in zeewaartse verschuiving der kustlijn. In het Pleistoceen traden R.s op in de glaciale tijden, als de groei der landijskappen veel water aan de oceanen onttrok. R. blijkt uit de afzetting van veen op zeeklei, zie Bodemdaling, Holoceen.

Lees verder
1954
2021-01-20
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Regressie

een teruggang naar een vroeger stadium van (psychische) ontwikkeling; een vooral in de dieptepsychologie veel gebruikte term.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Regressie

(<Fr.), v. (-s), teruggang; terugkeer tot een vroeger stadium; — (taalk.) wederinvoeging van een consonant die gesyncopeerd is geweest of van een andere in de plaats daarvan.

1942
2021-01-20
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Regressie

(< Lat. regréssio = het teruggaan; < régrëdi = teruggaan). De teruglopende beweging der knopen.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Regressie

1° (geol.) Naam voor een zich terugtrekken van de zee ten gevolge van een relatieve daling van het zee-niveau, in tegenstelling met een transgressie, waarbij de zeespiegel rijst. R. wordt veroorzaakt door ➝bodembewegingen of door ➝eustatische zeespiegel-schommelingen. Terwijl een transgressie zich in het stratigraphisch profiel uit door het opt...

Lees verder
1925
2021-01-20
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

regressie

In de psychanalyse het herhaaldelijk in den droom, de phantasie enz. terugkeeren van levensvoorvallen uit het verleden, inzonderheid van die uit de kinderjaren.

1923
2021-01-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Regressie

(in de oorheelkunde), de toestand, dat men des te minder doofheid vindt, naarmate men onderzoekt met sterkere geluiden.

1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Regressie

Regressie - (aardk.), het terugtrekken van de zee, waardoor een soms groote landoppervlakte droog komt te liggen.