2019-09-15

Regent

Bestuurder van de Republiek, vaak afkomstig uit een rijke koopmansfamilie.

2019-09-15

Regent

(D) Blauwe druivenras, komt voor in Nederland en Duitsland.

2019-09-15

Regent

Regent (Een) is in het algemeen ieder, die iets bestuurt of beheert; men heeft bijv. regenten en regentessen van liefdadigheidsgestichten enz. In het staatsregt is een regent degene, die het hoogste gezag waarneemt in geval van minderjarigheid, krankzinnigheid enz. van den Vorst. Onder de regenten is voorzeker de hertog van Orleans het meest bekend, die gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XV, 1715—1723 — het tijdperk der Regence — Frankrijk bestuurde. Volgens art. 41 onzer Grondwet w...

Lees verder
2019-09-15

regent

regent - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gent 1. iemand die de taak van de koning waarneemt ♢ omdat de koning nog pas 12 jaar was, nam een regent zijn taken waar 2. iemand die vroeger een ziekenhuis of weeshuis bestuurde ♢ de regent bepaalde dat de kinderen om 8 uur naar bed moesten Zelfstandig naamwoord: re-gent...

Lees verder
2019-09-15

Regent

Regent - m. (-en), bestuurder, beheerder, bewindhebber; — bestuurder van een liefdadigheidsgesticht, wees-, ziekenhuis enz.; — rijksbestuurder (voor en namens een minderjarigen of afwezigen souverein of als deze buiten staat is de regeering voort te zetten); — hoogste inlandsche ambtenaar in de residentiën op Java, die den resident terzijde staat: — naam van den grootsten diamant in de Fransche kroon, de regent van Pitt, op eene waarde van 12 mill. frank geschat.

2019-09-15

Regent

Regent - („Pitt”, of „de Millionair”), bekende diamant, werd in 1701 gevonden in de groeven van Partial of volgens een andere lezing op Malakka en voor £ 20.400 verkocht aan den Gouverneur Pitt van het fort St. Georg in Madras ; in 1717 kwam hij voor 2 mill. frs. in het bezit van den hertog van Orleans, Regent van Frankrijk. Deze liet hem in 1751 te Londen bewerken, wat 2 jaar duurde en het gewicht deed dalen van 410 tot 136 14/16 kar. Hij werd daarbij tot een schoon gevormden briljant...

Lees verder
2019-09-15

regent

regent - m., rijksbestuurder, die de plaats inneemt van een minderjarige; bestuurder van een gesticht, enz.; groote diamant in een vorstenkroon.