Wat is de betekenis van rechtspersoon?

2021
2021-03-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon, dat wil zeggen een mens van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan hierdoor rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden, net als een natuurlijk persoon. Veel organisaties zijn rechtspersonen, dit houdt in dat ze als jurid...

Lees verder
2018
2021-03-07
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Rechtspersoon

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Toelichting Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaag...

Lees verder
2018
2021-03-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rechtspersoon

rechtspersoon - zelfstandig naamwoord uitspraak: rechts-per-soon 1. een organisatie die handelingsbevoegd is alsof het een natuurlijke persoon was ♢ naamloze vennootschappen en gemeenten zijn rechtspersonen 1. privaatrechtelijke re...

Lees verder
2017
2021-03-07
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een rechtssubject die zelfstandig drager is van rechten en met een natuurlijk persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

2015
2021-03-07
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Rechtspersoon

Zelfstandig lichaam met een eigen vermogen en eigen rechten en verplichtingen.

2008
2021-03-07
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

rechtspersoon

Een organisatie die zelf bezittingen en schulden kan hebben.

2008
2021-03-07
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

rechtspersoon

Een organisatie die zelf bezittingen en schulden kan hebben.

2005
2021-03-07
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Rechtspersoon

Zelfstandig lichaam met eigen rechten en plichten en een afgezonderd vermogen.

2003
2021-03-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

rechtspersoon

rechtspersoon - Groep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een contract. Een naamloze vennootschap, een stichting en een vereniging zijn voorbeelden van rechtspersonen. Tegenovergestelde van natuurlijk persoon.

2000
2021-03-07
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Rechtspersoon

Samenwerkings- of organisatievorm die door de wet eigen rechten en plichten heeft verkregen.

1992
2021-03-07
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

rechtspersoon

Zelfstandig drager van rechten en plichten en dus rechtssubject. Voorbeelden zijn: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting.

1991
2021-03-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Rechtspersoon

Drager van rechten en plichten, niet zijnde een natuurlijke persoon (mens), maar rechts- en handelingsbevoegd als ware hij een natuurlijke persoon. Het Nederlands recht kent natuurlijke personen (mensen, individuen) en rechtspersonen. Men onderscheidt publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

rechtspersoon

m. (-sonen), ben. voor wie naast de natuurlijke personen (mensen) rechtsen handelingsbevoegd is als ware het een natuurlijk persoon. (e) Een rechtspersoon is in Nederland en België een door het recht erkende instelling waaraan zelfstandigheid is toegekend. De rechtspersoon leidt een eigen bestaan, afgescheiden van de mensen die de rechtspersoo...

Lees verder
1937
2021-03-07
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Rechtspersoon

Vereeniging van personen, welke vereeniging zelfstandig rechten en verplichtingen heeft en in rechten zelfstandig behandeld wordt. De rechtspersoon heeft de bevoegdheid, rechtshandelingen te verrichten, vermogen te bezitten. Een vereeniging heeft rechtspersoonlijkheid, wanneer de Koning haar statuten heeft goedgekeurd en deze in de Staatscourant zi...

Lees verder
1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rechtspersoon

→ Persoon (3°).

1910
2021-03-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Rechtspersoon

Rechtspersoon - volgens het burgerlijk recht is een persoon: al wie bekwaam is burgerlijke rechten te hebben, wier genot onafhankelijk is van staatkundige rechten. Al wat echter buiten den mensch, het individu, op zichzelf staat, een eigen vermogen, rechten, heeft of kan hebben, heet rechtspersoon, of gefingeerde persoon. Bv. vereenigingen, een gem...

Lees verder
1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rechtspersoon

Rechtspersoon - m. en v. (...sonen), wat in wettelijken zin als een persoon beschouwd wordt en waaraan alzoo volkomen rechtsbevoegdheid wordt verschaft, om rechtshandelingen te verrichten, in rechten te verschijnen en vermogensrechten uit te oefenen; — iedere vereeniging die rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Lees verder