2020-02-25

Rabat

Rabat noemt men elke korting, welke een verkooper aan een kooper met betrekking tot de geleverde waar toestaat, hetzij door vermindering van koopprijs, hetzij door vermindering der hoeveelheid koopwaar. Het rabat kan eene vergoeding zijn voor dadelijke betaling, en ook een voordeel voor den wederverkooper, alsmede voor hem, die groote partijen neemt. Somtijds is ook het verleenen van rabat enkel gewoonte.

2020-02-25

Rabat

Rabat - Fr. rabat, escompte, Eng. allowance, discount, D. Rabatt, aftrek of korting die bij percenten, berekend van de koopsom, van het gewicht of van het getal goederen wordt afgetrokken. Ook de aftrek of korting, welke de verkooper den kooper toestaat, wanneer aan de door hem geleverde waar eenig gebrek is, of de qualiteit niet geheel overeenkomt met hetgeen hij aangenomen heeft te leveren. Of wel de aftrek of korting, die van een te betalen som wordt afgetrokken, wanneer de betaling binnen ee...

2020-02-25

Rabât

Rabât of Arbât, eene stad in Marokko, ligt aan den mond der Boe Begroeg in den Atlantischen Oceaan. Zij vormt eene tweelingsstad met Sale en wordt beschouwd als de haven van Fez, ofschoon hare haven verzand en haar weleer bloeijende handel naar Tanger verplaatst is. Toch telt de stad nog 20000 inwoners. Zij werd in de 13de eeuw door Jokoeb el Mansoer gesticht.

2020-02-25

Rabat

Rabat, - 1) korting, b.v. die, welke de handel veelal aan wederverkoopers toestaat. 2) belangrijke havenstad in (Fransch) Marokko; 37.000 inw., waaronder ± 10.000 Europeanen; aan den Atlantischen Oceaan, aan den mond van de Boe Regreg. Het vormt met het tegenover liggende, oudere Saleh één geheel. Door een spoorweg is het met Casablanca en met Fez verbonden. Ned. consulaat.

2020-02-25

rabat

rabat - o., korting op den bepaalden prijs; omgeslagen zoom,overslag; bef van geestelijken, raadsheeren, rechters en advocaten.

2020-02-25

rabat

o. 1 korting op de bepaalde prijs; 2 omgeslagen zoom, overslag, op- of omslag; bef of kraag voor geestelijken of rechters; 3 (ook;) smal tuin- of bloembed.

2020-02-25

Rabat

Een verhoogd perk langs het tuinpad, meestal met bloeiende stamplanten bezet en met een onderbeplanting van lagere bloemstruiken of anderszins; ook wel een verhoogde kweekruimte voor vroege gewassen, in een kas of in de vrije lucht.

2020-02-25

rabat

(ra'bat) o. (-ten; -je) [Fr.] I. Eig. het neergeslagene nl. 1. omgeslagen zoom: het van een kleed. 2. geplooide strook stof langs de bovenkant van een schoorsteenmantel 3. smalle geplooide strook boven een gordijn. 4. sponning. II. Metf. 1. [van I „het neergeslagene”] korting op een bepaalde prijs. 2. [van I 3] smal bloembed langs een schutting of tuinmuur.