2020-01-22

Raadhuis in Amstelveen

Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 75) is een fors tweebeukig pand voorzien van een middengedeelte met uitkragende toren. Het werd in 1896 gebouwd naar een ontwerp met neorenaissance- en rationalistische details van R. Kuipers ter vervanging van het oude raadhuis dat binnen de gemeente Amsterdam was komen te liggen. In 1977-'80 is een nieuw gemeentehuis (Laan van Nieuwer Amstel 1) gebouwd naar plannen van P.W. van Dommelen.

2018-03-26

Raadhuis in Amstelveen

The form. town hall (Dorpsstraat 75) is a substantial two-aisled building with a central section with cantilevered tower. It was built in 1896 after a design with neo-Renaissance and rationalist details by R. Kuipers to replace the old town hall that had been placed within the municipality of Amsterdam. In 1977-'80 a new town hall (Laan van Nieuwer Amstel 1) was built according to plans by P.W. van Dommelen.

2020-01-02

Amstelveen

Amstelveen is een dorp, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning ten westen van de Amstel bij het kruispunt van een ontginningsas (Amsterdamseweg) met de weg naar Ouderkerk aan de Amstel. In 1305 wordt de nederzetting voor het eerst vermeld, als Nieuwer-Amstel (sinds 1964 Amstelveen genoemd). De oudste kern ontwikkelde zich als een lintdorp bij De Poel met een ovale kerkring, waarvan de bebouwing in 1792 door brand werd geteisterd. Het naburige Amsterdam annexeerde in 1586 en in 1658 aan de n...

2019-02-02

Amstelveen

Amstelveen - Dorp, grenzende aan Amsterdam, in de N. H. gem. Nieuwer-Amstel.

2019-01-17

Amstelveen

Amstelveen - Dorp m de gem. Nieuwer-Amstel, N.-Holland, ruim 1½ u. ten Z. van Amsterdam, aan het einde van den Veendijk; de fraaie Herv. kerk bevat het grafgesteente van den dichter Jan van Broekhoven. 30 Sept. 1781 had hier een scherp gevecht plaats, tusschen de Patriotten en het Pruisisch leger; in den nacht van 26 op 26 Juni 1792 verbrandde een groot deel van het dorp.

2018-03-26

Amstelveen

Amstelveen is a village, originated in the 13th century as peat reclamation west of the Amstel at the crossroads of a reclamation axis (Amsterdamseweg) with the road to Ouderkerk aan de Amstel. In 1305 the settlement is mentioned for the first time, as Nieuwer-Amstel (since 1964 called Amstelveen). The oldest core developed as a ribbon village near De Poel with an oval church ring, whose buildings were ravaged by fire in 1792. Neighboring Amsterdam annexed parts of the Nieuwer-Amstel craft in 15...

2018-07-30

Amstelveen

Tassenmuseum Hendrikje bezit de grootste verzameling damestassen in Nederland. Het zijn er meer dan duizend. Samen met vele honderden accessoires illustreren zij de geschiedenis van de westerse damestas, vanaf de late Middeleeuwen tot in deze eeuw. De collectie geeft bovendien een fascinerend beeld van de grote variatie in vorm, in materiaal en in versiering die de tas door de eeuwen heen heeft ondergaan. In museum zijn regelmatig exposities van tassen van hedendaagse ontwerpers. Er is ook een...

2018-03-26

Windmill in Amstelveen

Windmill 'De Dikkert' (Amsterdamseweg 104a) is an octagonal scaffold mill covered with reeds on an elongated wooden shed. This originally Zaandam sawmill already existed in 1672 and was used as a corn mill after the relocation in 1896. A restaurant has been established here since 1960.

2020-01-02

Grenspalen in Amstelveen

De zandstenen grenspaal bij Amsterdamseweg 212 werd in 1625 geplaatst ter markering van het bangebied van Amsterdam. Het heeft de vorm van een obelisk met in reliëf het wapen van Amsterdam. Op de Hollandsedijk (bij Bovenkerkerweg) staat een limietpaal uit 1838 met een ingemetselde steen waarop de ‘Landtscheiding’ wordt gememoreerd.

2018-03-26

Pharmacy in Amstelveen

The form. pharmacy 'In the Great Lizard' (Amsterdamseweg 485) is a cross-building from 1926.

2020-01-02

Boerderijen in Amstelveen

In het buitengebied bevinden zich enkele interessante langhuisboerderijen, zoals Het Zwarte Koetje (Bovenkerkerweg 90; 1879) en Bovenkerkerweg 130 (circa 1895; met zomerhuis). Voorzien van mooie serliana-vensters in de top zijn de laat-19de-eeuwse boerderijen Bovenkerkerweg 114, Clara Maria (Bovenkerkerweg 104-106) en Noordammerweg 99. Uit 1901 dateert de boerderij Arbeid Adelt (Bovenkerkerweg 86). Een opvallend groot dwars voorhuis met kelder en beletage bezit de boerderij Hoek Jan (Bovenkerker...

2020-01-02

Kantoren in Amstelveen

Het voorm. bankgebouw met dienstwoning Amsterdamseweg 419-421 is een hoekpand met dakruiter en zijvleugels, gebouwd in 1938 in Nieuw Historiserende stijl. Het functionalistische kantoorgebouw van Van Leers vatenfabriek (Amsterdamseweg 206) is in 1957-'58 tot stand gekomen naar ontwerp van M.L. Breuer (tuinaanleg C.P. Broerse). De hoge centrale hal wordt geflankeerd door telkens twee diagonaal geplaatste kantoorvleugels. Recent gebouwd is het opvallende kantoorgebouw van de K.P.M.G. (Burg....

2020-01-02

Scholen in Amstelveen

Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de drieklassige voorm. openbare lagere school Dorpsstraat 38 (1907) en de voorm. Chr. lagere Johannes Calvijnschool (Handweg 109; 1908) met twee parallelle vleugels. De Chr. lagere school Oudkerklaan 14-15 (1925, A. Ingwersen) is een vierklassige school met gymnastiekzaal. Uit 1925 dateren verder de Huishoud-, Knipen Naaischool (Dorpsstraat 106) en de voorm. schoolgebouwen Amsterdamseweg 273 en Amsterdamseweg 441. In zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd zij...

2020-01-02

Postkantoor in Amstelveen

Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Stationsstraat 15-17) kwam in 1921 tot stand naar een ontwerp met expressionistische details van L. van der Bijl.

2018-03-26

Schools in Amstelveen

Built in the 20th century, the three-class form. public primary school Dorpsstraat 38 (1907) and the forem. Chr. lower John Calvin school (Handweg 109; 1908) with two parallel wings. The Chr. primary school Oudkerklaan 14-15 (1925, A. Ingwersen) is a four-class school with a gymnasium. From 1925, the Huishoud-, Knipen Naaischool (Dorpsstraat 106) and the voorm. school buildings Amsterdamseweg 273 and Amsterdamseweg 441. In a business-expressionist style, the current public primary school Michiel...

2018-03-26

Parks in Amstelveen

The Broersepark (opposite Amsterdamseweg 206) was constructed in 1926-'28 as a walking park in late landscape style after a design by D.F. Tersteeg. In a renovation in 1966-'74 it is named after landscape architect C.P. Broerse. In the park there is a monument for mayor A. Colijn (1930) and a liberation monument (1950, T. Bennes). The marsh park De Braak and Doorbraak (at Amsterdamseweg 252), laid out in 1939-40, a design by Broerse with planting advice from J. Landwehr, is an important example...

2018-11-22

Raadhuis

Raadhuis o. (...huizen), stad-, gemeentehuis, gebouw waar de gemeenteraad vergadert; — (Z. A.) gebouw waarin de Volksraad der vroegere republieken vergaderde.

2018-03-26

Synagogue in Amstelveen

The synagogue (Strait of Messina 10) is an octagonal building from 1981 designed by E. Spier. The Ark crowning in the form of the Ten Commandments (1877) comes from the synagogue in Borculo.

2020-01-02

Bruggen in Amstelveen

De brug over de Ringsloot (Kastanjelaan ong.) dateert uit 1935 en is voorzien van hekwerken en lampen in zakelijk-expressionistische stijl. In 1936 is de Schipholbrug (Colijnweg ong.) met brugwachtershuis over de Haarlemmermeerringvaart gebouwd.

2018-03-26

Offices in Amstelveen

The form. bank building with service residence Amsterdamseweg 419-421 is a corner building with roof rider and side wings, built in 1938 in New Historic style. The functionalist office building of Van Leers barrels factory (Amsterdamseweg 206) was created in 1957-'58 according to a design by M.L. Breuer (garden designer C. P. Broerse). The high central hall is flanked by two office wings placed diagonally in each case. Recently built is the striking office building of the K.P.M.G. (Burg Rijnders...