Wat is de betekenis van Raad voor de scheepvaart?

2024-06-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Raad voor de Scheepvaart

college, dat belast is met het doen van een uitspraak omtrent de oorzaken van plaatsgehad hebbende scheepsrampen. De R. is gevestigd te Amsterdam en bestaat uit een jurist-voorzitter, 2 zeeofficieren en 2 kapiteins ter koopvaardij.

2024-06-21
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Raad voor de Scheepvaart

Een commissie, ingesteld bij de Wet van 1909, die na zeerampen een onderzoek instelt en maatregelen van tucht neemt tegenover schippers, stuurlieden en machinisten. De Raad is te Amsterdam gevestigd en bestaat uit een voorzitter-rechtsgeleerde, twee zeeofficieren, twee schippers ter koopvaardij. Voorts uit leden-schippers, reeders van de groote vaa...

2024-06-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad voor de scheepvaart

Raad voor de scheepvaart, - raad ingesteld bij de Schepenwet (art. 23), ter vervanging van den Raad van Tucht voor de Koopvaardij, welke berustte op art. 25 der Tuchtwet. De inrichting van den R. v. d. S. is geregeld bij hoofdst. III der Schepenwet en bij K. B. van 5 Oct. 1909, Stb. 333, gew. 18 Sept. 1914, Stb. 465. De Raad is belast met het onder...

2024-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad voor de Scheepvaart

Ned. college dat is ingesteld bij de Schepenwet van 1909 en dat is belast met het onderzoek naar de oorzaken van scheepsrampen buitengaats, indien een voorlopig onderzoek door de inspecteur-generaal voor de scheepvaart daartoe aanleiding geeft. De raad is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een jurist-voorzitter en enige gewone leden; de secretar...