2020-04-06

Quick ratio

De quick ratio is een kengetal waarmee de liquiditeit (mate waarin een onderneming in haar vaste verplichtingen kan voldoen) van een onderneming vastgesteld kan worden. Het geeft dus de mate aan waarin verschaffers van kort vreemd vermogen uit de vlottende activa betaald kunnen worden. Bij de quick ratio wordt de waarde van de voorraden buiten beschouwing gelaten. Dit in tegenstelling tot de current ratio. Bij producten die kunnen bederven of modegevoelig zijn is het namelijk niet vanzelfspreken...

2020-04-06

Quick ratio

Quick ratio (ook wel ‘acid test’) kas, kortlopende beleggingen en debiteuren gedeeld door vlottende passiva. Deze indicator laat de voorraden en andere vlottende activa welke relatief moeilijker liquide zijn te maken buiten beschouwing. Daarmee is de quick ratio nauwkeuriger dan de current ratio. Een businessmodel waarbij wordt ingekocht op krediet en wordt verkocht in contanten (bijvoorbeeld een supermarkt) zal een zeer lage current ratio hebben. De quick ratio is dan een betere indicator.

2020-04-06

Quick ratio

Een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen de vlottende activa minus de voorraden en het kort vreemd vermogen. Vaak wordt voor dit kengetal een minimumnorm van 1 gebruikt. Men dient bij hantering van die norm ook rekening te houden met de betalingstermijn van debiteuren en crediteuren. Als de eerste langer is dan de tweede, kunnen er bij een waarde van 1 toch nog betalingsmoeilijkheden ontstaan.

2020-04-06

Quick ratio

Verhouding tussen de vlottende activa exclusief voorraden en het kortlopend vreemd vermogen.

2020-04-06

Quick ratio

Het quick liquide middelen plus debiteuren gedeeld door kort vreemd vermogen (vlottend passief)

2020-04-06

Quick ratio

(Vlottende activa – voorraden)/Vlottende passiva (kort vreemd vermogen)

2020-04-06

quick ratio

quick ratio - Engelse term voor verhoudingsgetal dat de liquiditeitspositie van een bedrijf weergeeft. De vlottende activa minus de voorraden worden gedeeld door de kortlopende schulden. Ook wel acid test genoemd. Indien de quick ratio minder dan 1 bedraagt, wordt dit als een slecht teken gezien.