2020-01-26

Quarter-basis

Quarter-basis - Uitdrukking, voorkomende in een charter, waarbij bepaald wordt, dat de vracht berekend wordt per „quarter” (graan).

2019-07-17

quarter

quarter - Engelsche munt; ook gewicht.

2019-03-14

Quarter

Quarter - maat en gewicht in Engeland, korenmaat, 1 Imp. Quarter = 8 Imp. Bushels = 64 Imp. Gallons = 4.546 L. Gewicht, 1 Hundredweight = 4 Quarters à 28 pounds = 50.8024 K.G. Ook rekent men 1 Quarter = 2 Stones. Ook: Engelsche lakenmaat van 4 nails 1/4 yard = 0.228 M. Munt in Britsch-Indië waarvan 60 = 1 gouden ropy, 1 quarter = 4 anna’s.

2019-03-13

Basis

Basis - grondslag.

2019-09-19

quarter

(kwatte) (Eng.) maat = 290,78 1; gewicht = 17,7 kg; i. d. Ver. Staten v. Amerika een kwart dollar,

2017-03-27

basis

basis - Term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om het verschil aan te geven tussen contante prijzen en de futuresprijzen.

2017-03-31

Basis

Basis - vast uitzendstation.

2019-07-09

basis

basis - v., grondslag, grondvlak,voetstuk; hoofdbestanddeel vaneen scheikundige verbinding,een lichaam, dat met een zuur verbonden een zout vormt.

2019-02-02

Basis

Basis - [Gr., dat waarop men loopt, grondslag], v. (basissen, bases), 1. datgene waarop een lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlak, voet: de — van een zuil (zie basement); 2. grondvlak, grondlijn van een wiskundige figuur b.v. van een driehoek; grondgetal van een talstelsel; in de landmeetkunde een rechte lijn in het driehoeksnet, waarvan de lengte nauwkeurig moet worden bepaald om de vorm en de grootte van het gehele terrein te kunnen berekenen; 3. in de krijgskunde een terrein, punt of...

2018-09-01

Basis

BASIS, v. (basissen, bases), alles waarop een lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlakte; — (wisk.) grondgetal van een logarithmenstelsel; — grondvlak, grondlijn van een wiskundig figuur; — (landmetersterm) die rechte lijn in het driehoeksnet, waarvan de lengte nauwkeurig moet bepaald worden, om den vorm en de grootte van het geheele terrein te kunnen berekenen; — (krijgsk.) versterkt terrein vanwaar de operatiën tegen den vijand uitgaan; — (fig.) grondslag eener beschouwing, rede...

2019-07-10

basis

basis - v. gmv. grondslag, (ook fig.)

2018-12-06

Basis

Basis, 1) in ’t algemeen grondslag, steunvlak, waarop een lichaam rust. —2) In de rekenk. grondtal van een zeker talstelsel of van een zeker logarithmenstelsel; in het algemeen, waar sprake is van een macht: dat getal, dat tot een zekere macht wordt verheven. De gewone logarithmen (van Briggs) hebben tot basis het getal 10, de natuurlijke logarithmen (van Napier) het getal e = 2,70828...— 3) In de meetk. a) de grondlijn van een driehoek, d.i. één der zijden van den driehoek (meestal hori...

2017-11-14

basis

basis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-sis 1. waarop het steunt ♢ dit is de basis van het bouwwerk 2. wat vastligt, waar je van uit gaat ♢ dit gegeven vormt de basis voor ons besluit 1. op basis van [waar het op steunt] 3. plaats vanw...

2019-09-20

basis

(Gr.) v. grondslag, grondvlakte; voetstuk; grondlijn; grondgetal; hoofdbestanddeel v. scheikundig preparaat; landstreek, waarvan de operatiën uitgaan; ~ metabolisme, hoeveelheid warmte per uur en per m2 v. e. niet-etend, zich in rust bevindend lichaam.

2018-03-19

Basis

Basis, een Grieksch woord, beteekent in het algemeen den grondslag eener zaak. In de meetkunde is zij de onderste lijn eener figuur, zoodat het geheel daarop schijnt te rusten, — in de landmeetkunde is zij eene regte lijn op de oppervlakte der aarde, welke met de meeste naauwkeurigheid gemeten wordt en tot grondslag der berekening ver­strekt van een waargenomen net van drie­hoeken, van welke zij ééne der zijden is, om alzoo de uitgebreidheid van een land of de lengte van een...

2017-01-06

Culturele basis

De culturele basis is totaal aan beschikbare en combineerbare cultuurelementen in een maatschappij of groepering.

2019-06-08

militaire basis

militaire basis - Wordt tegenwoordig doorgaans gebruikt voor permanente militaire bases; gebruik 'kampementen' voor tijdelijke posten.

2017-03-27

basis-herfinancieringstransacties

basis-herfinancieringstransacties - Basis-herfinancieringstransacties vormen de belangrijkste open-markttransacties van het Eurosysteem (zie aldaar) en vervullen een sleutelrol bij het sturen van de geldmarktrente, het beheersen van de liquiditeitsverhoudingen in de markt en het afgeven van signalen omtrent de koers van het monetaire beleid. Om het Eurosysteem te beschermen tegen financiële risico’s, geschiedt deze kredietverstrekking altijd tegen onderpand.

2017-05-16

Test basis

The test basis are all documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure, then the test basis is called a frozen test basis.

2017-05-30

ICT-basis

basis voor informatie- en communicatietechnologie (ICT); geheel van voorwaarden, voorzieningen e.d. dat succesvolle toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) mogelijk maakt