2020-01-26

Quarantaine

Quarantaine - proeftijd voor schepen, die van plaatsen komen waar eene besmettelijke ziekte heerscht, ter voorkoming van het overbrengen dier ziekte op de plaats van aankomst. Zie Quarantaineplaatsen.

2020-01-26

Quarantaine

Onder quarantaine verstaat men alle maatregelen, die door de autoriteiten van een land speciaal aan de zeegrenzen (en bij uitzondering aan de landgrenzen) worden toegepast, om het binnendringen van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Reizigers, afkomstig uit besmette landen, worden dan met hun bagage soms in quarantaine-barakken, soms aan boord van de schepen, waarmede zij zijn vervoerd, gedurende een zekere periode, die langer of korter duurt, naar gelang het incubatietijdperk (zie: Incubatie)...

2020-01-26

quarantaine

quarantaine - v., korter of langer verblijf op een afgezonderde plaats (dat vroeger minstens veertig dagen duurde) waaraan personen, vaartuigen en goederen onderworpen worden, die uit een land komen, waar een besmettelijke ziekte heerscht; ook: veertigjarige leeftijd; veertigdaagsche vasten.

2020-01-26

Quarantaine

Quarantaine v. gedwongen verblijf (vroeger gedurende 40 dagen), ’t welk schepen, personen of goederen, die van eene besmette of van besmetting verdachte plaats komen, voor een langeren of korteren tijd genoodzaakt zijn op eene bepaalde plaats te houden; — de inrichting, de plaats waar zulke reizigers of voorwerpen gedurende die dagen zich moeten bevinden.

2020-01-26

Quarantaine

Quarantaine - zijn alle middelen, die verhinderen moeten, dat een besmettelijke ziekte een land binnendringt. Wanneer b.v. een schip komt van een plaats, waar een bepaalde besmettelijke ziekte heerscht, dan wordt dit schip in een andere haven niet eerder toegelaten dan nadat de incubatietijd voor die bepaalde ziekte verstreken is. Zouden er dan aan boord besmettingen zijn voorgekomen, dan zouden de ziektegevallen tot uitdrukking zijn gekomen en kunnen de patiënten geëvacueerd worden. In verban...

2020-01-26

Quarantaine

In het laatst der 14e eeuw heersten in Europa op verschrikkelijke wijze de pest en de „zwarte dood." De bewoners van de stad Rhegium (Reggio) in Beneden-Italië zochten zich tegen de besmetting te vrijwaren, door alle reizigers hetzij over land, hetzij over zee, 40 dagen lang buiten de stad onder nauwlettende bewaking (observatie) te stellen ; eerst wanneer na dien tijd zich geen sporen van de gevreesde ziekte vertoonden, werden de reizigers in die stad toegelaten. Dit voorbeeld vond weldra na...

2020-01-26

Quarantaine

In quarantaine betekent dat men alle middelen toepast om te verhinderen dat een besmettelijke ziekte bij mens of dier, een gebied binnendringt. Hiervoor is afzondering vaak noodzakelijk. In de twaalfde eeuw brachten kruisvaarders onbedoeld de besmettelijke ziekte lepra naar West-Europa. Deze mensen, die vaak ernstig misvormd waren, werden buiten de stadsmuur in quarantaine gebracht in zogenaamde leprozenhuizen. Het in quarantaine plaatsen van mensen gebeurde ook binnen de stadsmuren zoals in het...

2020-01-26

Quarantaine

Quarantaine is de naam van voorbehoedende maatregelen tegen het binnendringen van besmettelijke ziekten. De naam is afkomstig uit Venetië, waar in de 5de eeuw allen, die er aankwamen, gedurende veertig dagen (quarantina) werden bewaakt. De quarantaine wordt in onze dagen hoofdzakelijk aangewend tegen de pest en dus uitsluitend in zeehavens. zij bestaat daarin, dat ieder schip, komende uit een door de pest geteisterd land, gedurende 10 tot 15 dagen onder geneeskundig toezigt wordt gesteld, terwi...

2020-01-26

quarantaine

quarantaine - zelfstandig naamwoord uitspraak: ka-ran--ne 1. afzondering om besmetting te voorkomen ♢ mensen die mogelijk ebola hebben, worden in quarantaine geplaatst Zelfstandig naamwoord: ka-ran--ne de quarantaine

2020-01-26

quarantaine

(1) Opsluiting; afzondering van een gevangene. Van het Franse woord voor afzondering. De ‘quarantaine’ heette deze opsluiting. De foltering was vooral geestelijk. Trouw, 13-09-99 (2) Unilateraal embargo; militaire blokkade; maatregelen om een land politiek en economisch te isoleren (gaat minder ver dan een boycot). Dit eufemisme is uiteraard erg populair onder politieke leiders en militairen. Het werd o.a. gebruikt door de Amerikaanse president John F. Kennedy voor de blokkade ten t...

2020-01-26

quarantaine

quarantaine - v. ligdagen, proefdagen (vroeger 40 in getal) van schepen, reizigers of waren die uit vreemde plaatsen komen waar besmettelijke ziekten heerschen of die daarvan verdacht gehouden worden; (ook) de inrichting □, de plaats waar zulke reizigers of voorwerpen gedurende die dagen zich moeten bevinden

2020-01-26

quarantaine

Het een poos apart zetten van mensen, dieren of dingen die een besmettelijke ziekte zouden kunnen overdragen (uitspraak: KAA-ran-TÈ-nu). Vroeger gebeurde dit veertig dagen lang op een afgezonderde plaats. Kwam er bijvoorbeeld een handelsschip met tientallen matrozen terug van een verre reis en had er aan boord een ‘verdachte’ ziekte geheerst, dan lag zo’n schip anderhalve maand in een hoekje van de haven en mocht niemand erbij. Zo probeerden dokters te voorkomen dat er vreemde ziektes het...

2020-01-26

Quarantaine

Afzondering van personen, dieren of zaken, die over land of zee uit streken komen, waar besmettelijke ziekte heerscht, en waarvan men dus vreest, dat zij de ziekte kunnen overbrengen. De naam q. (Ital. quaranta = 40) is ontstaan naar het door de Venet. Republiek in de 17e e. voorgeschreven aantal afzonderingsdagen.Het laatst zijn de wettelijke maatregelen vastgelegd in de Internationale Sanitaire Conventie van Parijs in 1912. Deze maatregelen beoogen het voorkomen van import der zgn. „groo...

2020-01-26

quarantaine

(Fr.) v. gedwongen wachttijd (vroeger 40 dagen) vóór havens van schepen, reizigers of waren, uit besmette plaatsen komende; (ook:) inrichting, waar deze wachttijd gehouden moet worden.

2018-11-22

Quarantaine-inrichting

Quarantaine-inrichting v. ( en), inrichting waarin personen of goederen in quarantaine moeten blijven; ...MAATREGELEN, mv.; ...PLAATS, v. (-en), plaats voor quarantaine aangewezen : in ons land heeft men twee quarantaine-plaatsen: Wieringen en Tien Gemeten; ...VLAG, v. (-gen).

2019-03-14

Quarantainekosten

Quarantainekosten - de onkosten, welke uit het in quarantaine liggen veroorzaakt worden en die men onderscheidt in gewone en buitengewone.

2019-01-24

Gezondheidsattest

Gezondheidsattest - gezondheidscertificaat, gezondheidspas, een door de overheid uitgereikt getuigschrift aan een scheepsgezagvoerder, houdende de verklaring, dat hij komt uit een nietbesmette plaats (zie QUARANTAINE).

2017-05-30

quarantaineperiode

periode waarin een mens, dier of zaak afkomstig uit een (mogelijk) besmette plaats verplicht wordt afgezonderd om uitbreiding van de besmetting te voorkomen; afzonderingsperiode om besmetting te voorkomen; periode van quarantaine

2018-09-13

Intendant

INTENDANT, m. (-en), ambtenaar belast met het beheer van de huishoudelijke aangelegenheden: intendant van het paleis; intendant van den hofschouwburg; ook als bloote titel; intendant bij het leger, bij de intendance geplaatst; — intendant der quarantaine, het hoofd eener quarantaineplaats.

2018-09-19

Lazaret

Lazaret o. (-ten), een kranken- of ziekenhuis, inz. voor lijders aan besmettelijke ziekten; oorspronkelijk een aan den H. Lazarus, den beschermheilige of patroon der kranken, gewijd huis voor melaatschen bij Jeruzalem; — (veroud.) quarantaine-huis, veldhospitaal; — (fig.) huis, waar veel zieken zijn.