Wat is de betekenis van Quadratuur?

1950
2022-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Quadratuur

(<Lat.), v., het berekenen van de inhoud van een kromlijnige figuur in vierkante eenheden ; — quadratuur van de cirkel, het vraagstuk een vierkant te construeren waarvan het oppervlak gelijk is aan dat van een gegeven cirkel, iets dat volstrekt onmogelijk is ; — vand. fig. als ben. voor iets onuitvoerbaars, onmogelijks.

1948
2022-12-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

quadratuur

v. ~ v. d. cirkel, verandering v. e. cirkel in een vierkant van gelijke grootte; iets onuitvoerbaars.

1942
2022-12-07
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Quadratuur

(< Lat. quadratüra = vorm van een vierhoek). Quadratuurstand van maan of planeet is die stand waarbij de lijn aarde-zon een rechte hoek maakt met de lijn aarde-maan of aarde-planeet.

1939
2022-12-07
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Quadratuur

(Lat. quadratura', vert. van Gr. = het vierkant maken; = vierkant maken). Lett. Omvorming in een vierkant. Vd. oppervlaktebepaling, hetzij door berekening, hetzij door constructie. Afg. bet.: Oplossing van een differentiaalvergelijking door middel van onbepaalde integralen.

Lees verder
1937
2022-12-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

quadratuur

v.: de quadratuur van de cirkel, het veranderen van een cirkel in een vierkant van gelijke grootte; fig. iets onmogelijks.

1936
2022-12-07
Occult

Occult woordenboekje

Quadratuur

(astr.) een ongunstig aspect, de afstand van 90 graden.

1916
2022-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Quadratuur

Quadratuur, - zie KWADRATUUR.

1914
2022-12-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

quadratuur

quadratuur - v., verandering van een willekeurige figuur in een vierkant van denzelfden inhoud ; bepaling van den inhoud van een door kromme lijnen begrensd vlak; „quadratuur van den cirkel” : verandering van een cirkelvlak tot een vierkant van denzelfden inhoud; een tot nog toe onoplosbaar gebleven vraagstuk.

1908
2022-12-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Quadratuur

herleiding eener kromlijnige figuur tot een evengroot quadraat (Q. van den cirkel); in de wiskunde: de berekening van den inhoud van door kromme lijnen begrensde vlakken. Daar de Q. van een cirkel niet nauwkeurig, maar alleen bij benadering te construeeren is, kreeg deze uitdrukking de beteekenis van iets onuitvoerbaars.

1898
2022-12-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Quadratuur

Quadratuur v. verandering in een vierhoek; inhoud eener kromlijnige figuur in vierkante eenheden; — quadratuur des cirkels, herleiding van den cirkel tot een vierkant van gelijken inhoud; — (fig.) iets onuitvoerbaars.

Lees verder
1864
2022-12-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

quadratuur

quadratuur - v. verandering in eenen vierhoek; quadratuur des cirkels, herleiding van den cirkel tot het vierkant; (fig.) iets onuitvoerbaars

Lees verder