Synoniemen van Politie

agent, diender, flik, politieagent, politieman, bromsnor, politievrouw, politie, politiedienst
2019-10-18

Politie

De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. De burgemeester en de Officier van Justitie vormen het gezag over de politie. De burgemeester werkt samen met de politie aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid, terwijl de Officier van Justitie zich in zijn samenwerkingsverband toelegt op h...

2019-10-18

Politie

De politie is historisch gezien een tamelijk recent verschijnsel. Naar voorbeeld van de Franse gendarmerie verscheen het eerste moderne politieapparaat in Engeland rond 1830. De VN aanvaardden in 1979 een gedragscode voor wetshandhavers, die marteling verbiedt en het gebruik van vuurwapens alleen toestaat bij levensgevaar. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa nam in dezelfde tijd een verklaring over politie aan. Die verklaring schrijft voor dat standrechtelijke executies en martel...

2019-10-18

Politie

Overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 PolW). Toelichting Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 PolW). Een regionaal politiekorps...

2019-10-18

Politie

Politie - In de Middeleeuwen en lang daarna, tot in de Franse tijd, kende A. geen scheiding van politie en justitie. In het begin was de persoon, aan wie politie en justitie waren opgedragen, de schout*, zelfs veel belangrijker en invloedrijker dan de raden van de stad, de latere burgemeesters. De schout werd aanvankelijk benoemd door de landsheer. In 1477 verpachtte de landsheer het ambt aan de stad en kon het stadsbestuur de schout zelf benoemen. In 1489 ging de stad het ambt aan de benoemde s...

2019-10-18

politie

politie - zelfstandig naamwoord uitspraak: po-liet-sie 1. groep mensen die de orde handhaaft ♢ de politie arresteerde de dief Zelfstandig naamwoord: po-liet-sie de politie

2019-10-18

Politie

Politie v. staatszorg; toezicht op de openbare orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht; — ambtenaren en beambten met dit toezicht belast: de geheime politie; iem. voor de politie brengen; hulp der politie inroepen; met de politie in aanraking komen, wegens politieovertredingen.

2019-10-18

Politie

Politie. - Dit woord beteekende nog in de 18de eeuw, ja men kan zeggen tot in de 19de eeuw: administratie, bestuur, wetgeving zoowel als uitvoering op elk gebied, in ruimen zin. Met het „beleid der politie” bemoeiden zich ook nog in de Republiek de rechtscolleges, in het bijzonder de gerechtshoven, de oude raden, raadgevende colleges der graven, totdat de Staten der gewesten hieraan een eind maakten en het beleid der politie onttrokken aan de Hoven, die enkel op de „administratie der justi...

2019-10-18

politie

politie - v. gmv. openbare orde; toezicht op de openbare orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht, ambtenaren en beambten met dit toezicht belast

2019-10-18

politie

De politie is een overheidsdienst die tot taak heeft: het zorgen voor de handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben.

2019-10-18

politie

politie - v., handhaving der openbare orde en veiligheid; corpspersonen, dat daarvoor zorgt.

2019-10-18

Politie

Dit woord is afkomstig van het Griekse woord politeia, dat bestuur van een stad (staat) betekent, en omvat tegenwoordig de zorg van de stad (staat) voor de goede orde en de openbare veiligheid en wat daarbij hoort (dus ook het optreden tegen de plegers van strafbare feiten). Vroeger had het woord politie een veel ruimere betekenis en rekende men daartoe ongeveer het gehele staatsbeleid, behalve de landsverdediging. Later is echter de betekenis steeds enger geworden.De organisatie van het politie...

2019-10-18

Politie

In Nederland bestaat de p. in rijks- en gemeentepolitie. Tot de rijkspolitie behooren de → rijksveldwacht, → marechaussee en commissarissen van rijkspolitie. De marechaussee is tevens een militair korps en wordt ook door militairen gecommandeerd: zij verblijven tezamen in een kazerne, terwijl de rijksveldwachters elk afzonderlijk in hun standplaats wonen. De afzonderlijke eenheden van beide korpsen zijn vereenigd tot brigades en deze weer tot districten. Aan het hoofd der gemeentepoli...

2019-10-18

Politie

Dit woord is afkomstig van het Griekse woord politeia, dat bestuur van een stad (staat) betekent, en omvat tegenwoordig de zorg van de stad (staat) voor de goede orde en de openbare veiligheid en wat daarbij hoort (dus ook het optreden tegen de plegers van strafbare feiten). Vroeger had het woord politie een veel ruimere betekenis en rekende men daartoe ongeveer het gehele staatsbeleid, behalve de landsverdediging. Later is echter de betekenis steeds enger geworden. De organisatie van het politi...