Wat is de betekenis van Politie?

2021
2021-12-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Politie

De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. De burgemeester en de Officier van Justitie vormen het gezag over de politie. De burgemeester werkt same...

Lees verder
2020
2021-12-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

politie

politiedienst. overheidsdienst die als doel heeft een land veilig te houden door de openbare orde en rechtsorde te handhaven; overheidsorgaan dat de openbare orde handhaaft en wetsovertreders opspoort. Voorbeelden: Daarnaast voerde de politie ook nog eens zestien gerechtelijke arrestaties uit voor lopende onderzoeken: drie voor drugs...

Lees verder
2018
2021-12-05
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Politie

Overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 PolW). Toelichting Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en é&eacut...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

politie

politie - zelfstandig naamwoord uitspraak: po-liet-sie 1. groep mensen die de orde handhaaft ♢ de politie arresteerde de dief Zelfstandig naamwoord: po-liet-sie de politie

Lees verder
2007
2021-12-05
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Politie

De politie is historisch gezien een tamelijk recent verschijnsel. Naar voorbeeld van de Franse gendarmerie verscheen het eerste moderne politieapparaat in Engeland rond 1830. De VN aanvaardden in 1979 een gedragscode voor wetshandhavers, die marteling verbiedt en het gebruik van vuurwapens alleen toestaat bij levensgevaar. De Parlementaire Vergader...

Lees verder
2002
2021-12-05
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Politie

Politie - In de Middeleeuwen en lang daarna, tot in de Franse tijd, kende A. geen scheiding van politie en justitie. In het begin was de persoon, aan wie politie en justitie waren opgedragen, de schout*, zelfs veel belangrijker en invloedrijker dan de raden van de stad, de latere burgemeesters. De schout werd aanvankelijk benoemd door de landsheer....

Lees verder
1999
2021-12-05
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Politie

Deel van de overheidstaak, te omschrijven als overheidstoezicht en overheidsdwang tot naleving van geldend recht. Te onderscheiden zijn de preventieve taak (de zorg voor veiligheid, rust en orde) en de repressieve taak ten dienste van de justitie (opsporing van strafbare feiten, aanhouding van daders van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van re...

Lees verder
1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Politie

agent; dienst voor openbare orde; de gezamenlijke ambtenaren van die dienst

1985
2021-12-05
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

POLITIE

het woord politie is afgeleid van het Griekse woord „Politeia". waaronder wordt verstaan: de zorg van de overheid om de gemeenschap en haar leden bescherming te bieden tegen hen bedreigende gevaren. De politietaak is tweeledig: handhaving van de openbare orde. rust en veiligheid en de bescherming van ieders rechten. In vroeger tijden ken...

Lees verder
1985
2021-12-05
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Politie

v., het apparaat dat belast is met de zorg voor de openbare orde en veiligheid, alsme­de met de opsporing van strafbare feiten. (e) In okt. 1984 besloot de Ned. ministerraad af te zien van invoering van provinciale politie in plaats van de bestaande rijks- en gemeentepolitie. De invoering zou f 0,7-1,5 mrd. hebben gekost en dat was te veel voor...

Lees verder
1980
2021-12-05
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

politie

zie polis

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

politie

[→Gr. polis)], v., 1. oorspronkelijk: staatszorg, m.n. het hele bestuur behalve defensie, financiën en justitie: en justitie; later beperkt tot ‘zorg voor de veiligheid’; 2. (staatkunde) thans nog wel in de betekenis van beleid: het handhaven van de — over het begraven en de begraafplaatsen; 3. het apparaat dat belast...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Politie

handhaving der openbare orde en veiligheid; korps personen, dat daarvoor zorgt

1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Politie

s., polysje.

1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Politie

(afgeleid van het Griekse polis, stad of staat). (1) in ruime zin; het gehele inwendige bestuur met uitzondering van de zaken der landsverdediging, geldmiddelen en rechtspleging, dus bv. zorg voor de gezondheid en zedelijkheid der burgers, eenheid van maten en gewichten; (2) in enge zin: zorg voor de veiligheid, orde en rust, alsmede die Overheids...

Lees verder
1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

politie

1. v. (v. Gr. politeia: toezicht op de openbare orde en veiligheid; instelling voor de openbare veiligheid, de gezamenlijke ambtenaren en beambten), de geheime politie; bereden politie; België: de politie over een vergadering hebben, voor de goede orde zorgen; 2. m. polities (politie-agent).

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Politie

orgaan v/h openbaar gezag ter handhaving v. gezag, orde en veiligheid. Onderscheiden worden: a. Rijks-p., waarvan de Min. v. Justitie het hoofd is, terwijl de procureurs-generaal b/d gerechtshoven directeuren v. politie zijn. Ze is verdeeld in: Rijksveldwacht (bezoldigde en onbezoldigde) en de Kon. Marechaussée; b. gemeente-p., eveneens onde...

Lees verder
1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Politie

In Nederland bestaat de p. in rijks- en gemeentepolitie. Tot de rijkspolitie behooren de → rijksveldwacht, → marechaussee en commissarissen van rijkspolitie. De marechaussee is tevens een militair korps en wordt ook door militairen gecommandeerd: zij verblijven tezamen in een kazerne, terwijl de rijksveldwachters elk afzonderlijk in hun s...

Lees verder
1928
2021-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Politie

Dit woord is afkomstig van het Griekse woord politeia, dat bestuur van een stad (staat) betekent, en omvat tegenwoordig de zorg van de stad (staat) voor de goede orde en de openbare veiligheid en wat daarbij hoort (dus ook het optreden tegen de plegers van strafbare feiten). Vroeger had het woord politie een veel ruimere betekenis en rekende men da...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Politie

Politie. - Dit woord beteekende nog in de 18de eeuw, ja men kan zeggen tot in de 19de eeuw: administratie, bestuur, wetgeving zoowel als uitvoering op elk gebied, in ruimen zin. Met het „beleid der politie” bemoeiden zich ook nog in de Republiek de rechtscolleges, in het bijzonder de gerechtshoven, de oude raden, raadgevende colleges der graven, to...

Lees verder