Wat is de betekenis van Plant?

2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

plant

plant - zelfstandig naamwoord 1. een stengel die groeit, met wortels en bladeren ♢ voor het raam staat een plant 1. een teer plantje [iemand die weinig verduren kan] Zelfstandig naamwoord: pla...

Lees verder
1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

plant

[Lat.], v./m. (-en), 1. elk van stengel en bladeren voorzien gewas dat zijn voedsel uit de aarde betrekt; (spreekt.) beperkt tot de kleinere gewassen, onder uitsluiting van de bomen: planten opkweken; planten van de koude grond; (fig.) een teer plantje, iets dat veel zorg vereist om tot leven gebracht te worden; iets dat weinig verduren kan, voorzi...

Lees verder
1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Plant

s., plant.

1952
2022-08-16
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Plant

stekje, loot; plantsoen; bed.

1951
2022-08-16
Engels

Woordenboek Engels (1951)

plant

I. plant, gewas; installatie, outillage, bedrijfsmaterieel; fabriek; komplot, doorgestoken kaart; II. planten, poten, beplanten; (neer)zetten; opstellen [geschut]; vestigen [kolonie], koloniseren; toebrengen [slag]; verbergen [gestolen goederen]; begraven; she had planted herself on us, ze had zich bij ons ingedrongen en was niet meer weg te krijge...

Lees verder
1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Plant

(<Lat.), v. (-en), 1. jong gewas dat pas geplant is ; loot of stek die men voornemens is te planten : de jonge planten van tabak worden in een broeibakje gekweekt ; 2. elk van stengel en bladeren voorzien gewas dat zijn voedsel uit de aarde trekt; in de dagelijkse taal beperkt tot de kleinere gewassen, met uitsluiting der bomen : plan...

Lees verder
1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Plant

met het dier de levende wezens der natuur. Verschil met het dier* moeilijk aan te geven. P. kan uit anorganische stof organisch voedsel vormen en feitelijk onbeperkt voortgroeien (weefsels kunnen steeds nieuwe weefsels maken); geen of nagenoeg geen beweging; bloeit, draagt vruchten, celwanden bestaan uit cellulose. Hierop bij lagere P. veel uitzond...

Lees verder
1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

plant

v. planten (Lat. planta: 1 elk van stengel en bladeren voorzien gewas, dat zijn voedsel uit de aarde trekt; inz. met beperking tot de kleinere gewassen met uitsluiting der bomen; 2 bij uitbr. toegepast op al wat in de aarde groeit): 1 de plant kiemt, loopt uit, groeit, kwijnt, verdort, sterft; in het wild groeiende planten; planten (op)kweken, verz...

Lees verder
1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Plant

Begrip De p. is de laagste soort van levende wezens. Voor de wijsgeerig-wetenschappelijke definitie zie → Leven (sub A en B) en Levensverschijnselen. In het dagelijksche leven verstaat men onder p. dikwijls alleen die levende wezens, welke gekenmerkt zijn door wortels, stengels en bladeren, met name de mossen, de varenplanten en de zaadplanten...

Lees verder
1898
2022-08-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Plant

Plant v. (-en), gewas, levend wezen dat zich kan voeden en voortplanten, doch gevoel en willekeurige beweging mist: planten opkweeken; uitheemsche, inlandsche planten; — gezellige planten, die alleen in elkanders nabijheid kunnen tieren; — kasplanten, planten in broeikassen gekweekt, in tegenstelling met planten van den konden grond;...

Lees verder
1898
2022-08-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Plant

zie Gewas.

1870
2022-08-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Plant

Plant noemt men ieder voorwerp, dat bij de gewone verdeeling van het groote rijk der natuur in het rijk der delfstoffen, der planten en der dieren tot het tweede van deze behoort. De plant is een organisch wezen, door voeding, groei en voortplanting van de delfstoffen onderscheiden, terwijl zij tevens van deze verschilt door haar zamenstel uit orga...

Lees verder