Wat is de betekenis van Plan?

2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

plan

plan - zelfstandig naamwoord 1. voorlopig ontwerp van iets ♢ hij legde zijn plan aan de directie voor 1. plannen maken [bedenken wat je gaat doen] 2. iets van plan zijn ...

Lees verder
2013
2022-07-06
Steunpunt Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten

Plan

In het kader van de inkoopstrategie moet vastgesteld worden of u een ';partner' of een plan wilt kiezen in de aanbestedingprocedure, of een combinatie van beide. Onder de noemer ';plan' ligt de nadruk op het resultaat en wordt in de gunningsfase meestal gevraagd om een visie op de opgave in de vorm van een visiepresentatie of zelfs een ontwerp.

2002
2022-07-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

plan

Een plan is een: 1) plattegrond; 2) gedeelte uit een tekening of schildering die o.a. door de kleur verschilt van een ander gedeelte en daardoor de suggestie van ruimte geeft; je spreekt van voorplan, middenplan en achterplan; zie ook coulissenperspectief.

1992
2022-07-06
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

plan

Bestuursmiddel waarbij een overzicht wordt gegeven van toekomstig overheidshandelen. Dit zijn geen beschikkingen.

1991
2022-07-06
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Plan

Het systeem van wegen, middelen en tijdstippen om een gegeven doel te bereiken. Een plan wordt geproduceerd ten dienste van een beleid, ter realisatie van door het beleid gestelde doelen. Tactische of operationele plannen: gedetailleerde plannen ten behoeve van de verschillende functies of afdelingen op het tactische of operationele niveau.

1984
2022-07-06
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

plan

geheel van samenhangende maatregelen, bij overheidsbesluit vastgesteld, dat de verwerkelijking van een bepaalde geordende toestand beoogt. De overheidsplannen waar het dan om gaat, kunnen zeer uiteenlopende zaken omvatten zoals de jaarlijkse rijksbegroting, wegenplannen voor rijk en provincie, het gemeentelijk bestemmingsplan, het provinciaal stree...

Lees verder
1983
2022-07-06
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Plan

Een plan is een geschrift, waarin een te volgen beleid wordt aangegeven. De term komt meestal voor in samenstellingen zoals: bestemmingsplan, uitbreidingsplan, meerjarenplan. In de kartografie heeft plan de betekenis van schets, plattegrond (bijvoorbeeld stadsplan, minuutplan). Vergelijk ook ordeningsplan.

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

plan

[Fr.], o., 1. (-s, -nen), schets, plattegrond: plan van de stad ’s-Gravenhage; een plan schetsen, tekenen; het in tekening gebrachte, uitgewerkte ontwerp van een bouwwerk: het plan van het nieuwe stadhuis; 2. (-nen), ontwerp, aangevend de manier waarop iets moet worden ingericht en ten uitvoer gelegd: het plan van een hervorming; 3. (thans m....

Lees verder
1954
2022-07-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Plan

Het woord is afkomstig uit de Franse tijd en leeft nog voort in kadastrale plan, nette plan e.d. Er is gedacht aan het vlakke stuk papier, waarop een kaart getekend wordt, maar ook aan het feit, dat het terrein wordt afgebeeld gedacht op een horizontaal plat vlak.

1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Plan

s.n., plan (it), opset; (doel), doel (it); (van plan zijn), fan doel wêze, fan bistek wêze, foar hawwe, yn (’e) útsetting hawwe, yn 'e holle hawwe, bigrepen hawwe, yn it hier hawwe; ik ben van —, myn bistek is; dat ben ik van, dêr haw ik doel op; zonder...

Lees verder
1951
2022-07-06
Engels

Woordenboek Engels (1951)

plan

I. plan, ontwerp, plattegrond, schets; (he better (best) plan is to..., het beste is...; the best plan to..., de beste methode (manier) om...; our only plan is to..., het enige wat wij doen kunnen is...; on a novel plan, volgens een nieuwe methode; II. een plan maken van; ontwerpen (ook: plan out); inrichten; beramen; plannen maken voor; planned ec...

Lees verder
1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Plan

(<Fr.), o., 1. (-s), schets, plattegrond: plan der stad ’sGravenhage; 'plan der uitbreidingen van deze stad; een plan schetsen, tekenen; — het in tekening gebrachte, uitgewerkte ontwerp van een bouwwerk: het plan van het nieuwe theater; 2. (-nen), ontwerp, aangevende de manier waarop iets moet worden ingeri...

Lees verder
1948
2022-07-06
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

plan

m. hoogte, niveau; plan, structuur.

1948
2022-07-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

plan

o. vlakte; ontwerp; platte grond.

1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

plan

o. plannen, plannetje (Fr. plan [Lat. planum = oorspr. vlakke oppervlakte]: 1 afbeelding, tekening, schets van iets, op een plat vlak geprojecteerd; plattegrond; het in tekening gebrachte, uitgewerkte ontwerp van een bouwwerk; 2 ontwerp, uitgewerkt schema, aangevende de wijze, waarop iets moet worden ingericht en ten uitvoer gelegd; 3 in ruimere zi...

Lees verder
1923
2022-07-06
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Plan

(planus), vlak, niet gebogen; planglas, planspiegel.

1923
2022-07-06
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Plan

(planus), vlak, niet gebogen; planglas, planspiegel.

1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Plan

Plan o. (-s, -nen), plattegrond, zoowel van iets dat reeds bestaat als van wat nog gebouwd moet worden: plan van een huis; plan der stad ’s-Gravenhage; plan der uitbreidingen dezer stad; een plan schetsen, teekenen; — ontwerp, schets (met inbegrip der middelen, waarmede men zijn doel tracht te bereiken): plannen maken, vormen, beramen;...

Lees verder
1898
2022-07-06
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Plan

zie onder Besluit, zie Bestek, zie Boel.

1870
2022-07-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Plan

Een plan is in subjectieven zin de duidelijke voorstelling van het doel, dat de mensch najaagt, verbonden met de voorstelling der middelen, welke hij tot het bereiken van dat doel moet aanwenden, en in objectieven zin het stelsel der regels, welke men tot het bereiken van een doel in acht neemt, — alzoo een ontwerp, een voornemen. Eindelijk is een...

Lees verder