Synoniemen van Plaats

2020-02-29

Plaats

Geen plaats in de herberg, (er is) geen plaats of onderdak voor iemand of iets. Deze uitdrukking verwijst naar het kerstverhaal: als Jozef en de hoogzwangere Maria in Betlehem aankomen om zich te registreren voor de volkstelling, is er nergens een onderkomen te vinden. Maria ‘baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg’ (Lucas 2:7, NBG-vertaling). De uitdrukking is nog heel frequent. In de NBV is de herberg...

2020-02-29

Plaats

opgestaan (is) - vergaan wie van zijn zitplaats is opgestaan, moet niet verbaasd zijn wanneer het zitje achteraf door iemand anders wordt bezet. Een cliché dat al erg oud is en het nog steeds goed doet. In 1991 verscheen een boek (van o.a. Will van Sebille) onder de titel Opgestaan is plaats vergaan, een bericht van en over afstandsmoeders.

2020-02-29

Plaats

Zie: (→) dramatische ruimte.

2020-02-29

plaats

plaats - zelfstandig naamwoord 1. bepaalde ruimte of punt in de ruimte ♢ op deze plaats blijf ik zitten 1. in plaats van [als vervanging van] 2. plaats innemen [een hoeveelheid ruimte bezetten] 3. hij was ter plaatse [op di...

2020-02-29

Plaats

Plaats v. (-en), platte of platgemaakte weg, stuk grond tot een bepaald doel vlakgemaakt: anker-, bad-, begraafplaats; speelplaats; — eene door huizen ingesloten vlakte, plein; — eene door muren ingesloten vlakte van kleineren omvang: de plaats achter een huis; de ramen zien uit op eene binnenplaats; — stad, vlek of dorp: in welke plaats woont hij?; Den Haag is eene schoone plaats; eene kleine, groote, vervelende, prettige plaats; geboorteplaats; woonplaats; — in verband met bedrijven, b...

2020-02-29

Plaats

Plaats - of Boerenplaats, is in sommige deelen van ons land de benaming voor een landbouwerswoning met het daarbij behoorende land. In de Veenkoloniën is p. de benaming alleen voor een zekere oppervlakte land. Is hierop het turfveen nog aanwezig, dan heet het een veenplaats. Zie VEENKOLONIE.

2020-02-29

plaats

plaats - Te gebruiken voor een ruimte of gebied in de wereld van dagelijkse ervaringen, die duidelijk en als één geheel wordt waargenomen en die naast fysieke kenmerken en eigenschappen ook emotionele, doelgerichte en sociale connotaties heeft. Gebruik 'locatie' voor de louter fysieke positie in het heelal die nauwkeurig kan worden omschreven door middel van geografische of astronomische maten, of door de positie in relatie tot geografische of astronomische elementen van...

2020-02-29

Plaats

Plaats - als handelswoord van gelijke beteekenis als stad, handelsstad en meer bepaald nog beurs.

2020-02-29

Plaats

zie Oord.

2020-02-29

plaats

(Z.A.) v. boerderij.

2020-02-29

PLAATS

(Fr.: pleats). Hoeve in de betekenis van bedrijfseenheid (boerenwoning met landerijen). Elk van beide wordt ook wel afzonderlijk als P. aangeduid. zie Sate.

2020-02-29

plaats

(pla:ts) v. (-en; -je) [Lat. platea] I. Eig. ruimte nl. 1. open ruimte: een kleine, nauwe achter de woning; markt-, speel-, wandel-, begraafplaats. 2. vooral in België, plein in een stad of dorp: op de openbare staat een standbeeld; de Groenplaats te Antwerpen; de Plaats te ’s-Gravenhage vóór het Buitenhof. 3. kampplaats, slagveld, vooral in uitdrukkingen: de ruimen, alleen Fig. verslagen worden: op deblijven, sneuvelen: de behouden, standhouden. 4. (Noordhollandse)...