Wat is de betekenis van Persoonlijkheid?

2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Persoonlijkheid

De persoonlijkheid is de identiteit van elk mens en staat beter bekend als de persoonlijke eigenschappen waarover iemand beschikt. Die eigenschappen maken elk mens uniek. De persoonlijkheid van iemand maakt diegene tot wie hij of zij is en wordt ook wel de aard van het karakter genoemd. Iemands persoonlijkheid zal door de jaren heen nauwelijks vera...

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

persoonlijkheid

persoonlijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: per-soon-lijk-heid 1. manier waarop iets of iemand in elkaar zit ♢ dat gedrag past niet bij zijn persoonlijkheid 2. iemand met een sterk eigen karakter ...

Lees verder
2007
2023-02-08
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Persoonlijkheid

De combinatie van psychologische kenmerken waarmee een persoon kan worden getypeerd.

2005
2023-02-08
Mens en recht

Mens en recht

persoonlijkheid

Bezitten van wettelijke rechten en plichten.

2004
2023-02-08
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Persoonlijkheid

Stabiele kenmerken van iemands gedrag, waardoor hij zich onderscheidt van anderen; zowel aanleg als ervaringen vormen de persoonlijkheid.

1993
2023-02-08
NIMA

Nima marketing lexicon

Persoonlijkheid

Het totaal aan psychologische en gedragskenmerken dat een individu uniek maakt en onderscheidend van andere individuen.

1992
2023-02-08
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Persoonlijkheid

De unieke, relatief duurzame manier waarop iemand geneigd is zich te gaan gedragen (onderscheidend van anderen).

1976
2023-02-08
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

PERSOONLIJKHEID

Yoga ontkent zeker niet de p., maar verwerpt de illusie van het afgescheiden individu en werkelijkheidswaarde van het Ego, dat zich immers op het plan afspeelt van ambitie, begeerte, geboorte en dood. De yogis verstaan onder de ware p. de Identiteit van de persoon waarin Atman en Brahman tot één geest versmolten zijn. De ware P. is te...

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

persoonlijkheid

v. (-heden), 1. datgene wat iemand karakteriseert: de van de onderwijzer is van grote invloed op de opvoeding van zijn leerlingen; 2. ieder wezen dat een eigen, persoonlijk karakter heeft: arbeid is een levensuiting van een vrije -; 3. iemand met een zeer persoonlijk karakter, iemand wiens persoon op de voorgrond treedt. In de psychologie wordt de...

Lees verder
1965
2023-02-08
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

PERSOONLIJKHEID

(Latijn persona = toneelmasker dat een acteur het hele stuk lang op had), het stabiele element van iemands gedrag, zoals iemand gewoonlijk is, hetgeen iemand doet verschillen van iemand anders. Ieder mens is tegelijkertijd gelijk aan de andere individuen van de culturele groep waartoe hij behoort én van deze verschillend vanwege het unieke k...

Lees verder
1954
2023-02-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Persoonlijkheid

de eigen aard; het totaal der psychische activiteit jegens de omgeving, zoals dat in het gedrag tot uiting komt (zie ook karakter).

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Persoonlijkheid

s., persoanlikheit; een gave —, ien út it hiele, folie hout; een gavezijn, út geef hout snien wêze.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Persoonlijkheid

v. (...heden), 1. de som van iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij zich tot een persoon stempelt: de persoonlijkheid van de onderwijzer is van grote invloed op de zedelijke opvoeding van zijn leerlingen; 2. ieder wezen dat een eigen, persoonlijk karakter heeft: arbeid is een levensuiting van een vrije perso...

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

persoonlijkheid

v. persoonlijkheden (datgene, wat een persoon karakteriseert; iem. met een zeer persoonlijk wezen en karakter; ook: personaliteit, persoonlijke belediging); in de bet. van een bekend man b.v. een politieke persoonlijkheid germ.

1936
2023-02-08
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Persoonlijkheid

zie individualiteit.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Persoonlijkheid

is, strikt genomen, het → persoon zijn. In liet gewone taalgebruik wordt echter doorgaans met persoonlijkheid bedoeld: waarachtige, menschelijke, d.i. vooral zedelijke grootheid en volmaaktheid, die tot een zekere individueele afsluiting is gekomen. Zoo opgevat is persoonlijkheid ongeveer hetzelfde als (zedelijk) karakter, en kan als doel der...

Lees verder
1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Persoonlijkheid

zie Personaliteit.

1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid v. (...heden), de som van iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij zich tot een persoon stempelt: de persoonlijkheid van den onderwijzer is van grooten invloed op de zedelijke opvoeding zijner leerlingen; — op jeugdigen leeftijd was hij reeds eene persoonlijkheid, iem. van karakter; — een per...

Lees verder