2019-11-18

Paus

De paus is het hoofd van de Katholieke Kerk in Rome. De voornaamste titel van de paus is Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde. Daarnaast is de paus voor de katholieken de opvolger van St. Petrus, en wordt hij de bisschop van Rome en het staatshoofd van Vaticaanstad genoemd. De paus wordt in zijn hoedanigheid als staatshoofd samen met het Staatssecretariaat en de verschillende congregaties aangeduid met de term Heilige Stoel. Als hoofd van de rooms-katholieke kerk wereldwijd heeft de paus v...

2019-11-18

-paus

-paus - tweede deel in samenstellingen als kunstpaus, cultuurpaus: autoriteit op een bepaald gebied; iemand met erg veel kennis op een bepaald vakgebied. Informeel. → tussenpaus. Welke ambtenaar of gezonde kunstpaus kan twee reebruine ogen en een diep decolleté zijn hulp weigeren? Jan Cremer: Logboek, 1978 William Gibson als techno-paus voor een nieuwe computer-generatie. Oor, 14-07-90 In die commissie ontpopte Brummelkamp zich als wat zijn collega’s een ‘kunstpaus’ noemden. Vrij Nede...

2019-11-18

Paus

De hoogste geestelijke van de christelijke (katholieke) kerk. Hij wordt gezien als de plaatsvervanger van Christus.

2019-11-18

Paus

Paus - (Vlaams) het Pauscollege te Leuven.

2019-11-18

paus

paus - zelfstandig naamwoord 1. hoofd van de rooms-katholieke kerk ♢ de paus woont in het Vaticaan in Rome 1. hoe dichter bij de paus, hoe groter schorem (TB) [de paus omringt zich met slecht volk] 2. roomser zijn dan de paus [je strenger aan de regels houden dan wie ook] Zel...

2019-11-18

Paus

Paus, afkomstig van het Grieksche woord voor vader, is de titel van den bisschop te Rome als primaat der geheele R. Katho lieke Kerk. Volgens de R. Katholieke uitlegging van Matthaeus XVI 17—19, Lucas XXII 31 en 32 en Johannes XXI 15—17 heeft Christus aan zijn apostel Petrus in zijne Kerk hoogere magt verleend, dan aan de overige apostelen en alzoo een erfelijk primaat ingesteld , weshalve de opvolgers van Petrus op den bisschopsstoel te Rome de erfgenamen zijn van zijne magt en waardigheid....

2019-11-18

Paus

Paus - (van het Gr. πάππας ; Lat. papa, d. i. vader), titel van het hoofd der R.-K. kerk. Volgens de leer dier kerk is de p. het zichtbare, door Christus als zijn plaatsvervanger aangestelde opperhoofd der kerk. Zij kent hem onfeilbaarheid toe (dogma sedert 1870). Volgens de R.-K. kerk was Petrus de eerste paus. Het Concilium Vaticanum heeft als geloofsleer voor de R.-K. gedefinieerd (Sessio IV, Caput 1 vgl.), dat de p. een gewone, onmiddellijke en werkelijke bisschoppelijke jurisdictiemac...

2019-11-18

Paus

Dit is de titel van het hoofd der Rooms-Katholieke kerk, die door de Rooms-Katholieken ook wel „Heilige Vader”, „Stadhouder van Christus” en „Opvolger van Petrus” genoemd wordt. De zetel der Pauselijke regering te Rome wordt aangeduid als de Heilige Stoel. Over het ontstaan en de eerste ontwikkeling der Kerk bestaat geschiedkundig gesproken niet een algemeen aanvaarde zekerheid. De R.K. Kerk neemt als historisch vaststaand aan, dat de H. Petrus zijn bisschops...

2019-11-18

Paus

I. De naam paus is met het Lat. papa, D. Papst, Eng. pope, enz. afgeleid van het Gr. pappas, vader. In het Nederl. wordt de term uitsluitend voor den paus van Rome benut. Diens volledige titulatuur luidt: de bisschop van Rome, plaatsbekleeder van Christus op aarde, opvolger van den Prins der Apostelen, hoofd van geheel de Kerk, patriarch van het Westen, primaat van Italië, aartsbisschop en metropoliet van de Rom. kerkprovincie, souverein van den Vaticaanschen Staat (Ann. Pont.). Als opvolge...