Wat is de betekenis van Passie?

2020
2021-10-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

passie

(19e eeuw, vero.) (Amsterdam) tweerittenkaart voor de tram of passe-partout (waarvan het woord werd afgeleid). • Er waren kleine gesloten en open tramwagens met een paard, op de drukke lijnen groote met twee paarden — fraaie, sterke dieren uit de Ardennen. Een curieuze bijkomstigheid was, dat op sommige punten, zoo bij de Blauwbrug, bij...

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

passie

passie - zelfstandig naamwoord uitspraak: pas-sie 1. groot verlangen naar iets, of grote liefde voor iets ♢ zij heeft een passie voor paarden Zelfstandig naamwoord: pas-sie de passie de...

Lees verder
2003
2021-10-16
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Passie

Passie (Dts. Passion) is de muziek bij het gelijknamige verhaal van het lijden en de kruisiging van Christus, zoals dat in de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes in het Nieuwe Testament wordt verteld. Al in de 5e eeuw werd de Mattheüs-passie in de katholieke kerk tijdens de mis op Palmzondag voorgedragen. Delen van deze tekst werden...

Lees verder
2002
2021-10-16
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

passie

Een passie is een grote meerdelige vocaal-instrumentale compositie (4) met als tekst het lijdensverhaal van Jezus.

2000
2021-10-16
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Passie

Passie, het lijden en sterven van Jezus; het lijdensverhaal. Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen, wees op uw hoede voor vrome praat van slecht bekend staande mensen; pas op voor schijnheiligheid. Onder invloed van het Latijn en Oudfrans is passie in het Middelnederlands in gebruik gekomen voor Jezus’ lijden en sterven. Het woord kom...

Lees verder
1997
2021-10-16
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

passie

In een Middelnederlandse tekst komt voor “so sweert hi wonde, passi, doot”. Hertaald is dat: ‘zo zweert hij bij de wonden, het lijden en de dood van Christus’. Dit is een bastaardvloek. De verbastering zit in het weglaten van bij God, d.w.z. zweren bij de wonden, het lijden en sterven van Christus. zie Nicola...

Lees verder
1994
2021-10-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Passie

[Lat. passio, van pati = lijden, passus sum = ik heb geleden] 1 het lijden, spec. het laatste lijden van Jezus; voorstelling daarvan; oratorium daarover (bijv.: Matthaus Passion van J.S. Bach); 2 hartstocht, hartstochtelijke liefde; 3 hartstochtelijke liefhebberij, zucht die tot hartstocht geword...

Lees verder
1993
2021-10-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Passie

hartstocht; hartstochtelijke liefhebberij; de lijdensgeschiedenis van Jezus

1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Passie

hartstocht; hevige neiging; het lijden en sterven van Jezus; de lijdensweken.

1955
2021-10-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

PASSIE

was in de liturgie oorspronkelijk het eenvoudig lezen van de lijdensgeschiedenis des Heren, hetwelk in de Goede Week in alle liturgieën geschiedde, soms op Palmzondag, soms op Goede Vrijdag. De toon was een lectietoon, die dus dichter bij spreken dan bij zingen stond; de taak werd opgedragen aan een diaken. Sinds de 10de eeuw vinden we sporen...

Lees verder
1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Passie

(<Lat.), v., 1. lijden van Christus ; lijdensgeschiedenis ; — de passie preken, over het lijden en sterven van Christus preken; (spr.) als de vos de passie preekt, boer pas op uw ganzen, een huichelaar kan men nooit vertrouwen; 2. (-s, ...siën), drift, hartstocht: een vlaag van passie ; 3. drang die men niet kan weerstaan, waaraan m...

Lees verder
1949
2021-10-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Passie

(1), het lijden des Heren; (2) het lijdensverhaal der 4 Evangelisten.

Lees verder
1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

passie

v. 1 hartstocht, hartstochtelijke liefde; 2 hartstochtelijke liefhebberij, tot hartstocht geworden zucht; 3 het lijden, inz. het laatste lijden van Jezus; ~-preek., o. lijdenspreek; .—week, v. lijdensweek (vóór Pasen).

Lees verder
1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Passie

1) hartstocht; 2) het lijden v. Christus.

Lees verder
1933
2021-10-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Passie

Ontologisch: het ondergaan hetzij van iets goeds, hetzij van iets kwaads; een der tien Aristotelische → categorieën. Elke p. veronderstelt tevens een actie, waarvan ze dan enkel logisch is onderscheiden. Meer speciaal verstaat men onder p. het ondergaan van wat voor ons op een of andere wijze nadeelig is. Psychologisch worden door St. Tho...

Lees verder
1928
2021-10-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Passie

Met dit woord, dat lijden betekent, wordt inzonderheid bedoeld het lijden van Jezus, en ook de lijdensgeschiedenis, zoals zij in elk der vier Evangeliën worden verhaald. Met Passietijd bedoelt men de twee weken voor Pasen, die heel bijzonder zijn gewijd aan de herdenking van Jezus’ lijden. Verder worden in de zes weken voor Pasen, Grote...

Lees verder
1916
2021-10-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Passie

Passie - Van Lat. passio, het lijden, in de kerkelijke terminologie het lijden van Jezus. De p.-weken zijn de lijdensweken. Het p.-spel is de voorstelling op het tooneel van de lijdensgeschiedenis te Oberammergau (Beieren), een overblijfsel van de mysteriespelen in de Middeleeuwen.

1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Passie

Het begrip passie heeft 2 verschillende betekenissen: 1. passie - passie - v. lijden (van Christus); lijdensgeschiedenis; tijd waarin over de lijdensgeschiedenis gepreekt wordt; (spr.) als de vos de passie preekt, boer wacht uw ganzen, of; pas op uw ganzen, een huichelaar kan men nooit vertrouwen. 2. passie - passie - v. (-s, ...si&euml;n), dr...

Lees verder
1870
2021-10-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Passie

Passie (De) of het lijden noemt men in de R. Katholieke Kerk een tijd van 7 weken, gewijd aan de herdenking van het lijden van Jezus. Die tijd wordt ook wel de Vasten of de groote Vasten geheeten. In die weken, het Paaschfeest voorafgaande, worden passiepreken gehouden en alle openbare vermaken vermeden.

1864
2021-10-16
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

passie

passie - v. gmv. lijden (van Christus)