Wat is de betekenis van Parlement?

2023-12-09
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Parlement

Een parlement zijn de volksvertegenwoordigers die door de burgers van een democratische rechtsstaat gekozen zijn en samen met de regering het land besturen. Een parlement wordt daarom ook wel een volksvertegenwoordiging genoemd. Het woord is afgeleid van het Franse 'parler' wat 'praten' betekent. In een parlement discussiër...

2023-12-09
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

parlement

Het Parlement is de volksvertegenwoordiging. Het speelt een rol bij het tot stand komen van wetten en oefent controle uit op de uitvoerende macht.


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

parlement

parlement - zelfstandig naamwoord uitspraak: par-le-ment 1. groep mensen door bevolking gekozen om het land te besturen ♢ het parlement heeft een nieuwe wet aangenomen Zelfstandig naamwoord: par-le-ment het parlement...

2023-12-09
Begrippenlijst Staten Generaal

Staten Generaal (2017) Commissie van Toezicht op de Inlichtingen – en Veiligheidsdienst

Parlement

Het parlement is een ander voor De Staten-Generaal, oftewel de Eerste Kamer en de Tweede Kamer samen.

2023-12-09
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

parlement

Zie > Staten-Generaal.

2023-12-09
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Parlement

De mensen die het volk vertegenwoordigen; de Eerste en Tweede Kamer samen.

2023-12-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Parlement

[OFr. = het spreken] volksvertegenwoordiging; (Z.N.) druk gepraat.

2023-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Parlement

volksvertegenwoordiging

2023-12-09
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Parlement

Het parlement wordt ook wel volksvertegenwoordiging of Staten-Generaal genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In het parlement zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Parlement

o., volksvertegenwoordiging.

2023-12-09
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Parlement

de kamers, parlement; gerechtshof.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Parlement

(<Fr.),o.(-en), 1. (Zuidn.), gepraat, druk, rumoerig gesprek: 't was seffens een geheel parlement onder de geburen ; 2. vergadering bekleed met staatsgezag (en eertijds ook met rechtsmacht) — thans bepaaldelijk volksvertegenwoordiging : het Belgische parlement.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Parlement

Oorspronkelijk de naam van de volksvertegenwoordiging in Engeland (Parliament). Later overgenomen door andere landen.

2023-12-09
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

parlement

o. uit twee Kamers bestaand wetgevend lichaam v. d. volksvertegenwoordiging, vergaderde volksvertegenwoordiging.

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

parlement

o. parlementen (Fr. v. parler = spreken; vóór 1789 in Frankrijk: oppergerechtshof; in Eng. het Hoger- en Lagerhuis; ook wel gezegd van volksvertegenwoordigingen in andere staten; Z.-N., vero. woordenwisseling, gesprek): parlement en regering, (ent = ent).

2023-12-09
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

parlement

o. wetgevend lichaam, volksvertegenwoordiging.

2023-12-09
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Parlement

oorspr. in Engeland, thans ook in andere landen: volksvertegenwoordiging. ( → Staten-Generaal.)

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Parlement

(parliamentum, < Fr. parler = spreken), 1° Volksvertegenwoordiging; vroeg-middeleeuwsche uitdrukking voor bespreking, vergadering, spoedig in het bijzonder voor beraadslaging over staatszaken en voor den raad, waarin deze behandeld werden. Tegenwoordig gewone naam voor de volksvertegenwoordigers, in wettige vergadering bijeen. Zie verder &ra...

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

parlement

(parlə’ment) o. (-en ; -je) [Fr. < parler < Mlat. paraulare] I. Eig. Veroud. 1. Algm. het praten. 2. Inz. mondgesprek tot het voeren van onderhandeiingen. II. Metn, [van I 2] 1. wetgevend lichaam Van de volksvertegenwoordiging : de machtsverhouding tussen - en regering ; het Lang en het Rompten tijde van → Karel I van Engeland....

2023-12-09
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Parlement

is de naam, waarmede men in het algemeen de volksvertegenwoordiging aanduidt; in het bizonder die van Engeland, het Hogerhuis (House of Lords) en het Lagerhuis (House of Commons), al heeft in ’t ver verleden het woord parlement nog ruimer betekenis. Voor het eerst werd in 1246 in Engeland het woord „parlementum” gebruikt als benam...