2019-11-16

Pariteit

Pariteit is de situatie waarbij een muntenpaar precies evenveel waard zijn. De laatste keer dat het zo ver kwam tussen de dollar en de euro, was eind 2002, het jaar waarin de euro werd ingevoerd. Na 2002 is het nooit meer tot een gelijke waarde gekomen tussen de dollar en de euro, al werd eind 2015 wel druk gespeculeerd over de mogelijkheid tot pariteit. Vooral door het verkrappende beleid van de Fed en het haaks daarop staande verruimende beleid van de ECB, deed diverse banken die verwachting d...

2019-11-16

pariteit

pariteit - In het algemeen het gelijk zijn van de koersen van eenzelfde goed of zaak op verschillende beurzen. Wordt ook gebruikt bij vaste wisselkoerssystemen; in dat verband is het de officieel overeengekomen spilkoers tussen twee of meer landen.

2019-11-16

Pariteit

Pariteit, - gelijkheid, rechtsgelijkheid, b.v. van de verschillende godsdiensten; in het bijzonder ook van werkgevers en werknemers in het bestuur van arbeidsbeurzen en arbeidsgerechten. Zie ook MUNTPARI.

2019-11-16

Pariteit

Pariteit - handelsterm in den wissel-, effecten-, goederen-, munten metaalhandel. Men bedoelt er mee : den koers (of prijs) van zeker handels-artikel, geldende voor eigen beurs, doch overeenstemmende met den koers (of prijs) van datzelfde artikel aan een vreemde beurs, dus parikoers. Zie Parikoers. Inderdaad moet onder pariteit alleen verstaan worden de wisselkoers van zekere plaats op een andere, waarbij de noteering van zeker artikel in de munten dier plaatsen pari is. Noteert b.v. Parijs een...

2019-11-16

Pariteit

Pariteit v. (recht.) gelijkheid, rechtsgelijkheid; (hand.) gelijkheid van koers op verschillende plaatsen : de introductie zal plaats hebben tot ongeveer de pariteit van den koers te Londen.

2019-11-16

pariteit

pariteit - v., gelijkheid.

2019-11-16

pariteit

pariteit - v. gmv. (recht.) gelijkheid

2019-11-16

pariteit

v. gelijkheid, rechtsgelijkheid; gelijkgerechtigdheid; g gelijkheid in koers.

2019-11-16

Pariteit

In den wisselen effectenhandel de koers op de eene beursplaats, welke overeenkomt met den koers op een andere beursplaats. Het is de taak van de → arbitrage om afwijkingen van de p. tusschen twee beursplaatsen, m.a.w. dispariteiten, welke op een gegeven moment heerschen, te ondervangen. Daar de arbitrage zeer snel moet werken om van tijdelijke dispariteiten profijt te kunnen trekken, bedient de arbitrageant zich van pariteitentabellen, welke lijsten van alle koersen op de eene beursplaats d...