Wat is de betekenis van Pandrecht?

2009
2022-07-04
Praktisch Goederenrecht

Praktisch Goederenrecht

pandrecht

Recht dat ontstaat doordat de schuldenaar zijn eigendommen (niet huis of grond) in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, bij voorrang boven andere schuldeisers, zijn vordering op het eigendom kan verhalen.

2007
2022-07-04
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Pandrecht

Pandrecht is een vorm van zekerheid voor een financier waarbij de beschikkingsmacht over de betreffende activa (onroerende zaken of vorderingen) bij de pandhouder (= financier) rust. Bij “stil pandrecht”, ook wel “bezitloos pandrecht” genoemd, bevinden de activa zich onder de pandgever (de debiteur / kredietnemer); “vuistpand” wordt gevestigd door...

Lees verder
2005
2022-07-04
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Pandrecht

Een recht dat door de schuldenaar aan de schuldeiser wordt verleend, waardoor de schuldeiser het recht heeft om roerende goederen van de schuldenaar te (laten) verkopen als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

2003
2022-07-04
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

pandrecht

pandrecht - Een in de wet nauwkeurig omschreven recht dat dient tot zekerheid voor een schuldeiser (de pandnemer) als hij aan iemand anders (de pandgever) geld heeft geleend. Het onderpand kan bestaan uit goederen maar ook uit een vordering die de schuldenaar op een ander heeft.

1990
2022-07-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

pandrecht

pandrecht - Heffingen op onroerende goederen of privébezit ter voldoening van een schuld of verplichting die gewoonlijk uit een wettelijke handeling voortkomt.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pandrecht

o., recht van een crediteur om zijn vordering te verhalen uit de opbrengst bij openbare verkoop van een bepaalde daartoe door de schuldenaar aangewezen roerende zaak, het pand. Het pandrecht heeft dezelfde strekking als het recht van hypotheek: het verschaft de crediteur een zekerheid in geval van niet-nakoming. Voor het tot stand komen van een pan...

Lees verder
1954
2022-07-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Pandrecht

is een zakelijk recht op een aan een ander in eigendom behorende roerende zaak, strekkende om daarop de voldoening van een verbintenis bij voorrang boven eventuele andere schuldeisers te kunnen verhalen. P. vertoont veel overeenstemming met het recht van hypotheek, doch p. kan uitsluitend gevestigd worden op roerende zaken, die daartoe aan de schul...

Lees verder
1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Pandrecht

o., recht dat een schuldeiser heeft op een door zijn schuldenaar hem ter hand gestelde of voor hem aan een derde gegeven roerende zaak, om uit de opbrengst dier zaak bij voorkeur boven de andere schuldeisers betaald te worden.

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

pandrecht

o. (recht om te panden; bevoegdheid door het recht verleend om een pand in beslag te nemen; recht van den crediteur op een roerende zaak, hem als waarborg gegeven).

1937
2022-07-04
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Pandrecht

Volgens ons Burgerlijk Wetboek is pandrecht een zakelijk recht (zie aldaar) op een roerende zaak, ten einde de voldoening van een schuld daarop te kunnen verhalen. De roerende zaak moet daartoe uitdrukkelijk in het bezit van den pandhouder gesteld worden (pandbeslag). Zij blijft echter het eigendom van den schuldenaar. De schuldeischer mag zich het...

Lees verder
1934
2022-07-04
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Pandrecht

Dit is een zakelijk recht, gevestigd op een roerende zaak, waarop een schuldvordering kan worden verhaald bij voorrang boven andere crediteuren. Voor pandrecht is dus allereerst noodig een schuld, welke de schuldenaar aan den crediteur moet voldoen. In de tweede plaats een pandovereenkomst, waarbij iemand zich verbindt tegenover den crediteur, om e...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pandrecht

recht op roerend goed, in handen van een schuldeischer, waardoor deze voldoening van een verbintenis bij voorrang kan verhalen.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pandrecht

is het recht van een schuldeischer, om zich voor de voldoening der schuld op een bepaalde zaak, welke daartoe is bestemd, bij voorrang te verhalen. Volgens het Ned. en Belg. recht is p. alleen mogelijk op roerende goederen. Deze moeten in het bezit worden gebracht van den schuldeischer, of, volgens Belg. recht, van een derde, door de partijen aange...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pandrecht

Pandrecht, - zakelijk recht van een schuldeischer op een roerende zaak, hem door den schuldenaar of een derde tot dat doel ter hand gesteld of aan een derde in bewaring gegeven, ten einde zijn vordering zoo noodig daarop bij voorkeur boven andere schuldeischers te verhalen (artt. 1196, 584 B. W.). Slechts enkele bepaaldelijk door de wet aangeduide...

Lees verder
1910
2022-07-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Pandrecht

Pandrecht - een zakelijk recht, dat een schuldeischer heeft op zeker roerend goed, dat tot zekerheid zijner vordering onder zijn macht is gebracht, en ’t welk hij zal mogen verkoopen bij wanbetaling van den debiteur, teneinde zich, bij voorrang boven de andere schuldeischers, daaruit te betalen.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pandrecht

Pandrecht o. recht dat een schuldeischer heeft op eene door zijn schuldenaar hem ter hand gestelde of voor hem aan een derde gegeven roerende zaak, om uit de opbrengst dier zaak bij voorkeur boven de andere schuldeischers betaald te worden; ...SCHULD, v. (-en), schuld waarbij de schuldeischer door een pand gewaarborgd is; hypotheekschuld; ...SCHUL...

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Pandrecht

oudtijds een der voornaamste dorpen in het Land van Putten (prov. Zuid-Holland), circa 4 uren gaans westelijk benoorden Dordrecht, lag aan de rivier de Koedood, over welke te P. een veer bestond, om over te varen naar Rhoon. Die rivier was echter in de 16e eeuw zoo verzand, dat zij 1580 aan weerskanten afgedamd is. Anderhalve eeuw vroeger (1421) wa...

Lees verder