2020-01-24

Pactum

Pactum - verdrag, overeenkomst.

2020-01-24

Pactum

Pactum is overeenkomst, verdrag.

2020-01-24

pactum

pactum - pact, o. (pacta), verdrag; familie-verbond; (ook) verbond met den booze

2020-01-24

pactum

(Lat.) o. (mv. pacta), verdrag, overeenkomst; (ook:) verbond; — adjectum, bijbeding, bijovereen komst; ~ de cambiando, overeenkomst tot wissel trekking; ~ de compromittendo, overeenkomst om mogelijke geschillen aan een scheidsrechterlijk beding te onderwerpen; ~ de contrahendo, afspraak tot het sluiten van een overeenkomst; ~ de non petendo, overeenkomst om (van) niet te vorderen; ~ in favorem tertii, beding ten behoeve van een derde.

2019-01-10

Leoninum (pactum-)

Leoninum (pactum-), - beding tusschen vennooten, dat een hunner alle voordeelen zal verwerven. Art 1672 B. W. verklaart een dergelijk beding, dat dan ook in strijd is met het doel der maatschap, voor nietig.

2019-01-12

Pactum de compromittendo

Pactum de compromittendo - Zie ARBITRAGE.

2020-01-08

Pactum salutis

is de Latijnsche naam voor het verbond der verlossing, dat in de Gereformeerde theologie door sommigen wordt onderscheiden van en ten grondslag gelegd aan het verbond der genade. In het eerste wordt dan gezien het verbond tusschen God Drieëenig en Christus Jezus, waarin deze als Borg de schuld der uitverkorenen op zich neemt en instaat voor volkomen voldoening. En in het tweede wordt gezien het verbond dat God Drieëenig in Christus als Middelaar en op grond van zijn verdiensten met Zij...

2019-07-17

pact of pactum

pact of pactum - o., verdrag, verbond, overeenkomst.

2018-11-22

Pact

Pact - o. (-en), PACTUM, o. (pacta), verdrag; verbond, verbintenis; familie-verbond; (ook) verbond met den booze.

2019-06-18

Contractus

Contractus - contract, overeenkomst, van dien aard, dat overtreding of niet-naleving ervan grond oplevert tot eene rechtsvordering, wat bij een pactum of afspraak in den regel niet het geval is.

2019-02-02

Althusius

Althusius - verlatiniseerde naam van Johann Althaus, Duitsch jurist en theoreticus der staatkunde. Zijn theorie van het pactum, een stilzwijgende of uitdrukkelijke overeenkomst tusschen soeverein en volle, maakt hem tot een voorlooper van Rousseau’s Contrat Social. * 1557, ✝ 1638 als burgemeester te Emden. Voornaamste werk: Politica methodice digesta (Herborn 1603). —Nieuwste uitg.: C. J. Friedrich (Londen 1932). — Lit.: Gierke (1929). Baur.

2019-02-02

Arbitrage

Arbitrage - 1° (Ned. Recht) het beslissen van geschillen door scheidsmannen (arbiters), dit zijn door partijen gekozen leekenrechters. De overeenkomst, waarbij men een bepaald geschil aan a. onderwerpt (compromis), moet schriftelijk worden aangegaan (acte van compromis). Ook kan men reeds tevoren afspreken te rijzen geschillen aan a. te onderwerpen (arbitraal beding, pactum de compromittende). Worden partijen het in dit laatste geval niet eens over de keuze der scheidsmannen, dan beslist daarov...

2018-12-13

Concordaat

Concordaat - verdrag tusschen den paus en een souverein ter regeling van de godsdienstige belangen en de kerkelijke rechten in het gebied van den laatste. De C. zijn werkelijke tweezijdige verdragen, die beide contracteerenden verplichten en éénzijdig zonder verdragsbreuk niet kunnen ontbonden worden; dit is thans de meening van de meeste canonisten. Als eerste C. duidt men gewoonlijk aan het C. van Worms: (of Pactum Callixtinum van 23 Sept. 1122) beëindiging van den Investituurstrijd (zie IN...

2019-01-12

Paschalis

Paschalis - Naam van een viertal pausen, onder wie echter P., in 687 tegenpaus tegen Sergius I, niet wordt meegeteld. — P. I (Heilige), paus van 817-824, een Romein, abt van het klooster van den h. Stephanus te Rome, vervolgens kardinaal-priester, besteeg 817 den pauselijken stoel, kroonde Lotharius, den zoon van Lodewijk den Vrome, te Rome. Het document (Pactum Ludovicianum), waarbij Lodewijk de Vrome hem de rechten van wereldlijk heerscher over Rome geschonken zou hebben, is een vervalscht s...

2019-04-23

Compromis

Compromis - Algemeene beteekenis: een door wederzijdsch toegeven bereikte overeenstemming over eenig geschilpunt. Recht. In het burgerlijk procesrecht heeft c. een andere beteekenis: overeenkomst, waarbij partijen zich verbinden om zich in een geschil, dat hen verdeeld houdt, te zullen voegen naar het oordeel van hierbij aangewezen scheidsmannen. Het c. is geregeld in Ned. door art. 620 vgl. W. v. Burg. rechtsvordering, in België door art. 1003 vlg. van hetzelfde wetboek. C. is slechts toe...

2019-04-28

Huur — beklemming — pacht

De geldsom, die op vaste tijden aan den eigenaar van den grond of van het huis, dat men gebruikt, moet betaald worden. Huur is de algemeene uitdrukking voor de geldsom waar¬tegen het genot en gebruik eener zaak aan een ander wordt afgestaan. Pachten is eigenlijk iets in gebruik krijgen of het genot van iets verkrijgen ten gevolge van een pactum (overeenkomst). Thans staat pachten bijna gelijk met huren; de pachtsom wordt echter zeer dikwijls niet in geld betaald, maar een gedeelte van de ver...

2019-01-12

Natuurrecht

Natuurrecht - ontstaan in den tijd der Romeinen en vroeger (jus quod natura omnia animalia docuit, jus naturale). Ook de R.-Katholieke kerk kende het (Thomas van Aquino). De nieuwe school van het natuurrecht (H. de Groot) past de leer van het n. op den staat toe (Prolegomena): een vrijwillige vereeniging van menschen, in wier gemoed de leer van het n. ligt besloten. In den mensch vond men aprioristische ideeën; hiertoe behoort ook het begrip goede trouw om zijn woord te houden. De staat nu onts...

2018-12-13

Compromis

Compromis, in het algemeen overeenstemming over eenig punt van geschil bijv. tusschen de eischen van het geweten en de belangen van het leven, beginselen en praktijk, verm. en werkelijkheid. Het leven kan niet zonder c., maar het is verloren als het niets anders is dan c. Men spreekt van een compromis tusschen staatk. partijen, wanneer zij omtrent eenig punt, dat haar tot dusverre verdeeld hield, tot overeenstemming komen. — In het bijzonder: In het procesrecht (zoo privaatals volkenrechtelijk...

2019-01-17

Arbitrage

Arbitrage - 1) rechtspraak door scheidsmannen, 2) in den handel: de berekening, hoe bij een gegeven stand der koersen, van de verschillen het grootste voordeel kan worden getrokken, hetzij bij het betalen of innen van schulden of vorderingen aan of op het buitenland, hetzij bij transacties uitsluitend met het oog op deze koersverschillen ondernomen. Arbitrage als onder 1) bedoeld, kan zoo wel in het privaatrecht als in het volkerenrecht voorkomen. — Voor het privaatrecht wordt zij geregeld in...

2019-03-20

Boedelscheiding

Boedelscheiding - (Ned. Recht) is in het algemeen de verdeeling van zaken die in onverdeeldheid aan meerderen gezamenlijk toekomen, zooals bij huwelijksgemeenschap, maatschap en nalatenschap. In het erfrecht is b. de verdeeling van een nalatenschap, die door meerdere erfgenamen gezamenlijk wordt verkregen. Daar allen alles gezamenlijk bezitten, heeft niemand alleen recht op een bepaald bestanddeel. De b. brengt hier uitkomst (zie art. 1112 vlg. B.W.). B. kan ten allen tijde door ieder erfgenaam...