Synoniemen van Paardekracht

2020-02-17

Paardekracht

Paardekracht - De eenheid van arbeidsvermogen. Deze eenheid is 1 K.G. M. per sec. ; 75 K.G. M. per sec. = 1 P.K. Men spreekt van Indicateur- en effectieve P.K. Indicateur P.K. is arbeid in den cylinder verricht. Effectieve P.K. is Indic. P.K., verminderd met wrijvingsverliezen der machine.

2020-02-17

Paardekracht

Paardekracht - v. (-en), de kracht van een paard, als maatstaf : de werkeenheid, gewoonlijk bij stoomwerktuigen gebezigd, welke eene kracht aanwijst, die in elke seconde een gewicht van 75 Kilogram ter hoogte van een Meter kan opheffen : eene stoommachine van 80 paardékracht (niet: paardekrachten); électrische paardekracht = 736 volt. ampères; —UUR, o. (...uren), eenheid, waarbij het steenkolenverbruik van stoommachines wordt opgegeven.

2020-02-17

Paardekracht

Paardekracht - ook pk, eenheid van arbeidsvermogen. 1 pk = 75 kgm/sec = 0,736 kW (kiloWatt). Het vermogen van motoren wordt opgegeven in paardekrachten. Vanaf 1.3.1970 worden de vermogens van alle jachtmotoren uitgedrukt in DIN-pk, d.w.z. het grootste vermogen aan het vliegwiel, dat de motor gedurende een bepaalde voor het gebruiksdoel noodzakelijke tijd kan afgeven. Hierbij is de motorbegrenzing zo ingesteld, dat dit vermogen niet kan worden overschreden. De letters DIN betekenen op het ogenbli...

2020-02-17

Paardekracht

Paardekracïit, zie Kracht.

2020-02-17

Paardekracht

Paardekracht - de arbeid, die noodig is om in 1 seconde 75 K.G. 1 M. hoog op te heffen. Zij dient als eenheid om den arbeid van machines te meten.

2020-02-17

Paardekracht

Kracht is de oorzaak van het ontstaan van een beweging of van de verandering van een beweging. Indien kracht werkelijk wordt aangewend en over een bepaalden weg wordt uitgeoefend, wordt er arbeid verricht. Een paardekracht nu is — het klinkt wat vreemd, maar het is werkelijk zo — geen kracht, maar een arbeid: n.l. de arbeid, die er nodig is om een gewicht van 75 k.g. in den tijd van één seconde één meter hoog op te heffen. Om een gewicht van 150 k.g. in ee...

2020-02-17

paardekracht

paardekracht, - v., de kracht van een paard als maatstaf om in elke seconde 75 KG. 1 M. op te heffen.

2020-02-17

Paardekracht

(techn.), afgekort pk of P.K., duidt aan een maat voor de grootte van geleverden arbeid. Eén pk is de arbeid, noodig om 75 kg in één seconde één meter hoog te heffen, of om één kg in één seconde 76 m hoog te heffen. In pk wordt aangegeven de arbeid, dien een krachtmachine (stoommachine, motor) ontwikkelt en afgeeft, resp. dien een gereedschapmachine (draaibank, pers enz.) verbruikt. Onder indicateurpaardekracht (IPK) wordt verstaan d...