Synoniemen van Overeenkomst

2019-10-16

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Er komt een overeenkomst tussen partijen tot stand indien e...

2019-10-16

Overeenkomst

Meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

2019-10-16

Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aan gaan.

2019-10-16

overeenkomst

overeenkomst - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-een-komst 1. het op elkaar lijken ♢ er is veel overeenkomst tussen die broers 2. wat je met elkaar hebt afgesproken ♢ de overeenkomst luidt dat er niet meer gepest wordt op deze school Zelfstandig naamwoord: o-ver-een-komst de overeenkomst

2019-10-16

Overeenkomst

Overeenkomst v. (-en), het overeenkomen; het aan elkander gelijk of bijna gelijk zijn: die overeenkomst is duidelijk, springt in ‘t oog; veel overeenkomst er mee hebben; — overeenstemming: overeenkomst in karakter, in belangen; — eendracht, eensgezindheid: in overeenkomst leven; — bepaling, regeling vastgesteld door twee of meer partijen: eene overeenkomst met iem. treffen; — (recht.) eene handeling, waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden, contract, verdr...

2019-10-16

Overeenkomst

Overeenkomst of contract is de toestemming van eenige personen tot het aangaan van eene regtsbetrekking, gewoonlijk verbindtenis genoemd. Zij is dus geheel iets anders dan eene bloote afspraak. Men verdeelt de overeenkomsten in één- en tweezijdige, naar gelang daardoor ééne of beide partijen verbonden zijn. Tweezijdig zijn b. v. koop, huur enz., —éénzijdig schenking, borgtogt, geldleening enz. Ook verdeelt men ze in overeenkomsten onder bezwarenden titel en overeenkomsten om niet. Tot d...

2019-10-16

Overeenkomst

Overeenkomst - (contract). Voor het tot stand komen eener overeenkomst is noodig: 1) de toestemming van partijen (zie de Lat. definitie van overeenkomst: duorum pluriumve in idem placitum consensus); 2) haar bekwaamheid om verbintenissen aan te gaan (zie HANDELINGSBEVOEGDHEID); 3) een bepaald onderwerp; 4) een geoorloofde oorzaak (art. 1356 B. W.). Geen toestemming is van waarde, indien ze door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen (art, 1357 B. W.). Wanneer de weder...

2019-10-16

Overeenkomst

Overeenkomst - volgens het Burg. Wetb. een handeling, waarbij één of meer personen zich jegens één of meer andere verbinden. Zij wordt aangegaan om niet, of onder een bezwarenden titel. De eerste is een overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere, zonder eenigen baat een voordeel toekent, bijv. schenking. — De tweede is een zoodanige, waarbij ieder der partijen voordeel geniet, bijv. koop en verkoop; huur en verhuur. — (arbeids): Rechtelijke beslissingen inzake de wet op de arbei...

2019-10-16

Overeenkomst

zie Afspraak, zie Verdrag.