Wat is de betekenis van Overeenkomst?

2018
2022-08-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overeenkomst

overeenkomst - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-een-komst 1. het op elkaar lijken ♢ er is veel overeenkomst tussen die broers 2. wat je met elkaar hebt afgesproken ♢ de overeenkomst luidt...

Lees verder
2017
2022-08-08
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aan gaan.

2013
2022-08-08
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkoms...

Lees verder
2000
2022-08-08
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Overeenkomst

Meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

1990
2022-08-08
BDI

BDI terminologie

overeenkomst

schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarin de aard, omvang, duur en kosten van de dienstverlening van de provinciale bibliotheekcentrale aan een plaatselijke bibliotheek zijn geregeld.

1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

overeenkomst

v. (-en), 1. gelijkheid volkomen overeenstemming: een toevallige overeenkomst van naam; 2. gelijkenis, overeenstemming in bepaalde opzichten: het aanwijzen van punten van overeenkomst tussen twee zaken; 3. het niet met elkaar in strijd zijn, het bij elkaar passen, harmonie; 4. juridisch bindende afspraak waarbij één of meer personen j...

Lees verder
1952
2022-08-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Overeenkomst

s., oerienkomst; (afspraak) akkoart (it); eenmet iem. treffen, mei immen akkoartsje, yn sé gean; met iem. tot eengeraken, mei immen yn it akkoart komme; — met iets hebben, oan eat lynje; geenmet iets hebben, earne gjin aerd fan hawwe.

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Overeenkomst

v. (en), 1. gelijkheid, volkomen overeenstemming: een toevallige overeenkomst van naam; 2. gelijkenis, overeenstemming in bep. opzichten: het aanwijzen van punten van overeenkomst tussen twee zaken; 3. het niet met elkaar in strijd zijn, het bij elkaar passen, harmonie: de mededeelzaamheid van de spreker is in overeenkomst met...

Lees verder
1949
2022-08-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Overeenkomst

wilsovereenstemming tussen 2 of meer partijen, hetzij tot het aangaan van een verbintenis (koop en verkoop, huur en verhuur, schenking), hetzij om een verbintenis op te heffen, hetzij om een z.g. zakelijk* recht te vestigen, hetzij tot het treffen van andere regelingen met juridische werking. In het alg. is de O. vorm vrij, maar huurkoop, collect....

Lees verder
1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

overeenkomst

v. -en (1 gelijkheid, volkomen overeenstemming; 2 gelijkenis; overeenstemming in bepaalde opzichten; 3 het niet met elkaar in strijd zijn, het bij elkaar passen; harmonie; 4 het gezamenlijk afspreken, het samen besluiten: afspraak; 5 contract, verdrag, tractaat): 1 een toevallige overeenkomst van naam; 2 punten van overeenkomst; overeenkomst van a...

Lees verder
1933
2022-08-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Overeenkomst

A) Natuurrecht. O. in ruimeren zin is iedere twee- of meerzijdige rechtshandeling, waarbij door de wederkeerig verklaarde wilsovereenstemming van twee of meer personen een rechtsgevolg wordt te weeg gebracht. In strikteren zin wordt o. beperkt tot die gevallen, waarin zoo ’n rechtshandeling er op gericht is om een vermogensrechtelijke verbint...

Lees verder
1916
2022-08-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Overeenkomst

Overeenkomst - (contract). Voor het tot stand komen eener overeenkomst is noodig: 1) de toestemming van partijen (zie de Lat. definitie van overeenkomst: duorum pluriumve in idem placitum consensus); 2) haar bekwaamheid om verbintenissen aan te gaan (zie HANDELINGSBEVOEGDHEID); 3) een bepaald onderwerp; 4) een geoorloofde oorzaak (art. 1356 B. W.)....

Lees verder
1910
2022-08-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Overeenkomst

Overeenkomst - volgens het Burg. Wetb. een handeling, waarbij één of meer personen zich jegens één of meer andere verbinden. Zij wordt aangegaan om niet, of onder een bezwarenden titel. De eerste is een overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere, zonder eenigen baat een voordeel toekent, bijv. schenking. — De tweede is een zoodanige, waarbi...

Lees verder
1898
2022-08-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overeenkomst

Overeenkomst v. (-en), het overeenkomen; het aan elkander gelijk of bijna gelijk zijn: die overeenkomst is duidelijk, springt in ‘t oog; veel overeenkomst er mee hebben; — overeenstemming: overeenkomst in karakter, in belangen; — eendracht, eensgezindheid: in overeenkomst leven; — bepaling, regeling vastgesteld door twee o...

Lees verder
1898
2022-08-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Overeenkomst

zie Afspraak, zie Verdrag.

1870
2022-08-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Overeenkomst

Overeenkomst of contract is de toestemming van eenige personen tot het aangaan van eene regtsbetrekking, gewoonlijk verbindtenis genoemd. Zij is dus geheel iets anders dan eene bloote afspraak. Men verdeelt de overeenkomsten in één- en tweezijdige, naar gelang daardoor ééne of beide partijen verbonden zijn. Tweezijdig zijn b. v. koop, huur enz., —é...

Lees verder