2020-01-22

Oud-Crailo in Huizen

(Museumlaan 1). Deze buitenplaats ten zuidwesten van Huizen stamt uit 1628. Het huidige gepleisterde neoclassicistische huis kwam tot stand in 1856 en werd verbouwd in 1899 en 1923 (erker).Bij het huis hoorden ook de naar ontwerp van C. Muysken in chaletstijl en in opdracht van P. Langenhuizen gebouwde voorm. koetsierswoning met stal (Museumlaan 2; 1881) en de voorm. tuinmanswoning (Museumlaan 3; 1890). Van de landschappelijke parkaanleg van J.D. Zocher jr. uit circa 1856 resteren de oprijlaan e...

2019-04-24

Crailo

Crailo - villawijk met natuurschoon in de Gooische gemeente Blaricum.

2018-03-26

Old Crailo in Huizen

(Museumlaan 1). This country estate southwest of Huizen dates from 1628. The current plastered neoclassical house was created in 1856 and was rebuilt in 1899 and 1923 (bay window). At the house were also the form designed by C. Muysken in chalet style and commissioned by P. Langenhuizen. coachman's house with stable (Museumlaan 2, 1881) and the forem. gardener's house (Museumlaan 3; 1890). From the landscaping of J.D. Zocher jr. From around 1856, the driveway and the straight linden lane remain....

2020-01-02

Oud-Bussem in Huizen

(Flevolaan 69). Deze op de grens van Huizen en Naarden gelegen oude buitenplaats heeft als kern een wit gepleisterd tweelaags huis met segmentvormig fronton bij de middenpartij. P. van Leeuwen Boomkamp liet het huidige huis in 1930 bouwen naar een ontwerp in Nieuw Historiserende stijl van D.F. Slothouwer. De dubbele garage (1930) is ook van zijn hand. De parkaanleg in vroege landschapsstijl, mogelijk naar plannen van J.D. Zocher sr., dateert nog uit het begin van de 19de eeuw en is rond 1910 g...

2018-03-26

Oud-Bussem in Huizen

(Flevoland 69). This old country house located on the border of Huizen and Naarden has as its core a white plastered two-layer house with segmented pediment at the middle part. P. van Leeuwen Boomkamp had the current house built in 1930 to a design in New Historizing style by D.F. Slothouwer. The double garage (1930) is also by his hand. The landscaping in early landscape style, possibly according to plans by J.D. Zocher sr., Dates back to the beginning of the 19th century and was changed around...

2018-09-13

Huizen

HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen : ergens huizen; met iemand huizen; zij huizen bij elkander; huisvesten, in de uitdr. iemand huizen en hoven, zie HOVEN; (w. g.) huis houden, te werk gaan: de Zweden hebben in die streken slecht gehuisd.

2019-03-13

Huizen

Huizen - rek. zie : Vaste Goederen.

2019-06-08

huizen

huizen - Individuele wooneenheden die zijn bedoeld om door één huurder of gezin te worden bewoond. Kan ook verwijzen naar een gebouw bedoeld als woonverblijf voor mensen, echter voor een ander doel dan gewone bewoning; in dat geval gaat er meestal een bepaling aan 'huis' vooraf (bijvoorbeeld 'bejaardenhuis', 'armenhuis').

2020-01-02

Huizen

Dorp in het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in 1382. Een zelfstandige parochie werd Huizen in 1409. Het Gooise esdorpkarakter is ten noorden en oosten van de Herv. kerk nog zichtbaar aan de kenmerkende schijnbaar willekeurig gesitueerde bebouwing op onregelmatig gevormde erven.Na de sluiting van de haven van Naarden (1685) werd voor Huizen de visserij van belang. In 1854 werd een eigen haven aangelegd naar plannen van B.P.B. van Diggelen. Bij die haven verrezen kleine vi...

2019-01-24

Huizen

Huizen - gem. in N.-Holland, in het Gooi, ten O. van Naarden, groot 1542 H.A., met 5800 inwoners. De bodem is heuvelachtig, o. a. de Tafelberg 32 M., de Sijsjesberg, de Huizeroog, enz. en bestaat uit zand, dat deels met heide en bosch is begroeid, deels als bouwland gebruikt wordt. De bewoners bestaan bovendien van visscherij, waarvoor in 1854 een haven is aangelegd. De gem. bevat het dorp H. en de landgoederen Oud-Bussum, NoordCrailoo en Zuid-Crailoo. Het dorp H., met 5000 inw., is door een tra...

2018-03-26

Huizen

Village in the Gooi, originated in the 10th century and first mentioned in 1382. An independent parish became Huizen in 1409. The Gooise esdorp character is north and east of the Herv. church still visible to the characteristic - apparently randomly situated - buildings on irregularly shaped buildings. After the closure of the port of Naarden (1685), the importance of fishing became important for Huizen. In 1854 a private harbor was built according to plans of B.P.B. van Diggelen. Small fisherme...

2018-07-30

Huizen

Het Huizer Klederdrachtmuseum bezit de grootste collectie vrouwenschorten in Nederland. Het zijn er welgeteld 270. Het museum is gespecialiseerd in de Huizer klederdracht van 1860 tot 1930. Het toont ook de bijbehorende accessoires, zoals kappen, polsmofjes en sieraden. Adres: Havenstraat 73-75.

2017-12-04

huizen

huizen - Werkwoord 1. (inerg) wonen, aanwezig zijn Het zat eruit alsof er al enige tijd in deze kamer werd gehuisd. 2. (ov) een verblijfplaats verschaffen Het geschut werd gehuisd in een nieuw, versterkt betonnen emplacement. huizen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord huis Synoniemen resideren gevestigd zijn

2017-11-14

huizen

huizen - regelmatig werkwoord uitspraak: hui-zen 1. er je woning hebben ♢ zij huist tegenwoordig in de binnenstad Regelmatig werkwoord: hui-zen ik huis jij/u huist hij/zij huist wij/zij/jullie huizen ik/jij/u/hij/zij huisde

 • 2020-01-02

  Woonhuizen in Huizen

  De oudere bebouwing van Huizen bestaat overwegend uit vrijstaande diepe huizen. Het uit circa 1600 stammende huis Boerensteeg 6 heeft een voorhuis met topgevel, een zijvleugel met trapgevel en een houten achterhuis. Bij het 17de-eeuwse huis Vissersstraat 84 tonen oude vlechtingen een verbreding en verhoging van de zuidgevel. Eveneens 17de-eeuws zijn Voorbaan 48 (uitbouw met trapgevel), Melkweg 16 en Vissersstraat 42 (beide met bogen en horizontale tandlijsten). Sommige huizen kregen een asymmet...

  2020-01-02

  Villa's in Huizen

  Het villapark ‘De Stukken’, gelegen aan de westzijde van Huizen op de grens met Naarden, werd vanaf 1905 ontwikkeld door de NV Maatschappij ‘De Stukken’ met J.P. van Rossum als directeur. De wit gepleisterde, L-vormige villa De Limiten (Naarderstraat 282) werd in 1905 voor mw. A. van Woensel Kooy-Mijnssen gebouwd naar plannen van Th. Rueter. Tot de oudere villa's behoren verder De Valkenhorst (Stukkenlaan 1; 1906, G.T. Lindeyer; verbouwd 1921), de villa Stukkenlaan 7...

  2017-08-02

  Oud

  Oud, Pieter Jacobus, Nederlands jurist en politicus, *5.12.1886 Purmerend, +12.8.1968 Rotterdam. Oud studeerde rechten in Amsterdam; van 1917-1933 was hij secretaris van de → Vrijzinnig Democratische Bond en lid van de Tweede Kamer; van 1933-1937 minister van Financiën. Hij devalueerde 1936 de gulden door het verlaten van de → gouden standaard. In 1937 werd Oud opnieuw lid van de Tweede Kamer. Van 1938-1952 was hij burgemeester van Rotterdam (1941-1945 door de Duitsers ontslagen). Hij sloot...

  2018-03-26

  Villas in Huizen

  The 'De Stukken' villa park, located on the west side of Huizen on the border with Naarden, was developed from 1905 by NV Maatschappij 'De Stukken' with J.P. van Rossum as director. The white plastered, L-shaped villa De Limiten (Naarderstraat 282) became in 1905 for mrs. A. van Woensel Kooy-Mijnssen built according to Th. Rueter. The older villas also include De Valkenhorst (Stukkenlaan 1, 1906, GT Lindeyer, converted in 1921), the villa Stukkenlaan 7 (1908, F. Kuipers) with a portico on wooden...

  2018-03-26

  Homes in Huizen

  The older buildings of Huizen consists mainly of detached deep houses. The house Boerensteeg 6 from around 1600 has a front house with a top façade, a side wing with stepped gable and a wooden back house. At the 17th century house Vissersstraat 84, old plaits show a widening and raising of the south façade. Also 17th century are Voorbaan 48 (extension with stepped gable), Melkweg 16 and Vissersstraat 42 (both with arches and horizontal toothings). Some houses were given an asymmetrical façade...

  2020-01-02

  Boerderijen in Huizen

  Een topgevel met een ruitpatroon in gele en rode steen heeft de boerderij Vissersstraat 26, die met gekleurde steen is gedateerd ‘16?5’. Bouwsporen tonen dat dit kleine pand aan de zuidzijde is verbreed en opgehoogd. De 17de-eeuwse boerderij Meentweg 22 heeft een flauw hellend rieten dak, een tuitgevel met toppilaster en gevelstenen met voorstellingen van bijenkorven.Andere in opzet 17de-eeuwse boerderijen vallen op door de horizontale tandlijsten, zoals Noorderweg 6-8a, Melkweg 32 e...