Wat is de betekenis van Ostade?

2024-06-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ostade

Adriaen van, (1610-1685), Ned. (Haarlems) schilder, leerling van Frans Hals, in clairobscur beïnvl. door Rembrandt ; is de meester van de kleine scène met boeren, handwerkslieden, marktlieden, muzikanten, brassers in de trant van A. Brouwer (Schoolmeester, Alchemist, Boerenbruid, Dansend Paar, Kwakzalver, Schildersatelier enz.). Isaak v...

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Ostade

1° Adriaen van, schilder (vooral) van genrestukken; broeder van 2°.Gedoopt 10 Dec. 1610 te Haarlem, begraven 2 Mei 1685 aldaar. Een der kopstukken der Haarlemsche schildersschool in de 17e eeuw. Hoewel min of meer doorbordurend (echter veel eenzijdiger) op het repertoire van den ouden Pieter Brueghel, schiep hij toch grootendeels een eigen...

2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Ostade

('ostadə) (van) Nederlandse schilders 1. (Adriaan) * 1610 te Haarlem, leerling van F. Hals, ✝ 1684 aldaar; een van de beste genreschilders, schilderde taferelen uit het boerenleven, kroegscènes, de → Schoolmeester enz., en vervaardigde ook tekeningen en etsen. 2. (Izaäk) * 1621 te Haarlem, broeder en leerling van (1), ✝ 1649...

2024-06-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Ostade

Adriaen van Ostade (1610—1685), een schilder uit onze Gouden Eeuw, werd te Haarlem geboren en bracht bijna zijn gehele leven in die stad door. Evenals Adriaen Brouwer was hij een leerling van Frans Hals en ook Rembrandt heeft op zijn werk groten invloed uitgeoefend. Van Ostade legt in de keuze van zijn onderwerpen een grote liefde voor het bo...

2024-06-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ostade

gehucht in de gem. Asten, N.-Br.

2024-06-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Ostade

Onder dezen naam vermelden wij 2 vermaarde schilders, te weten: Adriaan van Ostade, geboren te Lübeck in 1610. Hij genoot te gelijk met Adriaan Brouwer het onderrigt van Frans Hals te Haarlem, woonde geruimen tijd in laatstgenoemde stad en vertrok in 1672 naar Amsterdam, alwaar hij in 1685 overleed. Andere belangrijke bijzonderheden omtrent zijn le...

2024-06-21
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

Ostade

ADRIAAN VAN OSTADE, hoewel elders gebooren, verdient eene plaats onder de Nederlandsche Kunstschilders, omdat hij onder dezelve zijne meesten leeftijd gesleeten heeft. Hij kwam ter waereld te Lubek, in den Jaare 1610, doch moet al vroeg zijne geboorteplaats verlaaten hebben. Althans vindt men aangetekend, dat hij tot Leermeester in de kunst...