Wat is de betekenis van Organisatie?

2020
2021-01-15
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien. Er zijn grofweg twee soorten organisaties te onderscheiden: bedrijfseconomische en niet-economische (non-profit) organisaties. Het kenmerkende verschil zit hem daa...

Lees verder
2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

organisatie

organisatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: or-ga-ni-saat-sie 1. het regelen en laten ontstaan ♢ de organisatie van het feest was erg goed 2. groep mensen die zich officieel aaneengesloten hebben ...

Lees verder
2015
2021-01-15
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Organisatie

Samenwerkingsverband van mensen en middelen, waarbij het bereiken van een bepaald doel voorop staat.

2012
2021-01-15
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

organisatie

Geheel van mensen, middelen en activiteiten gericht op het nastreven van bepaalde doelstellingen.

2011
2021-01-15
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

organisatie

Een menselijke samenwerking die doelgericht en als blijvend bedoeld is.

2008
2021-01-15
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

organisatie

Mensen werken samen om bepaalde doelen te bereiken.

2008
2021-01-15
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

organisatie

Mensen werken samen om bepaalde doelen te bereiken.

2007
2021-01-15
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Organisatie

Kan gedefinieerd worden als elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel.

2007
2021-01-15
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Organisatie

Planmatige coordinatie van activiteiten van verschillende mensen ter bevordering van een of meer doelen.

2005
2021-01-15
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Organisatie

Samenwerkingsverband tussen personen met het doel hun persoonlijke belangen te bevorderen.

2003
2021-01-15
Projectmanagement

Projectmanagement

Organisatie

Bewaking van het projectdoel en de rol van de projectleider daarin.

1994
2021-01-15
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Organisatie

Een organisatie is het geheel van expliciete procedures om de activiteiten van een groepering te reguleren en te coördineren teneinde specifieke doeleinden te bereiken.

1993
2021-01-15
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Organisatie

vereniging; inrichting; het organiseren

1991
2021-01-15
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Organisatie

1. Het in onderlinge samenhang voorzien van organen, en/of het in onderlinge samenhang brengen van organen (= in feite organiseren). 2. Het georganiseerde, het bewerktuigde (= het resultaat van het organiseren, de structuur, het systeem).

Lees verder
1990
2021-01-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

organisatie

organisatie - Groepen mensen die zijn georganiseerd met een doel, meestal gekenmerkt door een min of meer constant aantal leden, een lichaam van functionarissen of vertegenwoordigers en een reglement dat hun activiteiten en gedrag voorschrijft.

1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Organisatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. het organiseren : hij heeft geen zin voor organisatie; zich met de organisatie van iets belasten : — het verenigen tot lichamen : de organisatie der arbeiders ; 2. wijze waarop iets georganiseerd is, inrichting : de organisatie van die partij is bewonderenswaardig; — rechterlijke organisatie, wijze...

Lees verder
1948
2021-01-15
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

organisatie

v. bewerktuiging, Inwendige op lneengrlj pende samenwerking der onderdelen berekende inrich ting of indeling.

1940
2021-01-15
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Organisatie

zie: Concentratie, Ordening.

1933
2021-01-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Organisatie

is vooreerst de wijze, waarop een geheel of onderdeel is ingericht of samengesteld. Zoo spreekt men van de o. eener fabriek, der rechterlijke macht in den zin van technische inrichting of samenstelling. O. wordt vervolgens gebruikt in den zin van moreele eenheid, d.w.z. een geheel, bestaande uit zelfstandige deelen, die op geordende wijze streven n...

Lees verder
1928
2021-01-15
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Organisatie

Dit woord heeft behalve de betekenissen in verband met het vorige woord ook nog een maatschappelijke betekenis. Iedere vereniging of instelling n.l. (onverschillig met welk doel), waarin de verschillende functies en werkzaamheden onderling zijn verdeeld, die in staat is naar buiten handelend op te treden, die een bestuur bezit met verdere trapsgewi...

Lees verder