Wat is de betekenis van Openbaring?

2019
2021-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Openbaring

Openbaring - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) het laatste boek van de Bijbel In de Openbaring wordt het einde van de wereld voorspeld. Woordherkomst Naamwoord van handeling van openbaren met het achtervoegsel -ing Zie ook openbaring

Lees verder
2018
2021-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

openbaring

openbaring - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-pen-ba-ring 1. dat wat bekend wordt ♢ het was een hele openbaring voor me dat hij het gedaan had Zelfstandig naamwoord: o-pen-ba-ring de openbaring ...

Lees verder
1973
2021-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

openbaring

v. (-en), 1. het openbaar maken, verkondiging, mededeling van iets dat nog niet bekend is; (m.n. in godsdienstige zin) elke wijze waarop het heilige of de Heilige zich aan de mensen vertoont (e): de goddelijke 2. het geopenbaarde; m.n. de door God geopenbaarde waarheden: wij weten uit de (zegsw.) dat was een — voor mij, daardoor kreeg ik een...

Lees verder
1955
2021-09-26
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

OPENBARING

is in de Bijbel het spreken Gods, waarin Hij het eeuwig bij Hem verborgen heilsgeheim (Rom. 16 : 25) bekend maakt. Het gaat hierbij niet om een ijdel theoretisch spreken, doch om het machtsvol spreken Gods, dat al het gesprokene getrouw verwerkelijkt. Wie daarom gelooft in het woord, dat God spreekt en dat Hij profeten in de mond legt, weet de wer...

Lees verder
1952
2021-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Openbaring

s., iepenbiering.

1950
2021-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Openbaring

v. (-en), 1. het openbaarmaken, verkondiging, mededeling van iets dat nog niet bekend is; inz. in godsdienstige zin, door goddelijke ingeving: rede zowel als openbaring zeggen ons . . door ons verstand en uit de Bijbel weten wij .. .; de goddelijke openbaring',de Christelijke openbaring, door Christus aan zijn apo...

Lees verder
1949
2021-09-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Openbaring

alg.: het bekend maken van iets, wat verborgen was. In de Chr. theologie onderscheidt men: (1) de algemene of natuurlijke O., aan de mens en de mensheid in het algemeen geschonken; (2) de bijzondere of bovennatuurlijke O., onder de bedeling van het Oude en Nieuwe Verbond geschonken aan Israël en de Chr. Kerk, vervat in de Bijbel, naar R.K. o...

Lees verder
1933
2021-09-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Openbaring

beteekent ofwel het bekend maken van wat onbekend was in het algemeen, en in het bijzonder: het door God op bovennatuurlijke manier bekend maken van wat door het menschelijk verstand op natuurlijke wijze niet gekend kán worden (g o d d el ij k e o.); ofwel de inhoud van die mededeeling, de waarheden, die bekend worden gemaakt. Dit bekend ma...

Lees verder
1928
2021-09-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Openbaring

Onder openbaring wordt verstaan een directe mededeling van een verborgenheid Gods, hetzij langs uiterlijken, hetzij langs innerlijken weg. Openbaring is ook de naam van het laatste boek van den Bijbel. Het is het enige boek van het Nieuwe Testament, dat een volkomen profetisch karakter draagt. De schrijver was de apostel Johannes, die het boek omst...

Lees verder
1926
2021-09-26
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Openbaring

1. Een der kenmerkende bestanddeelen van elke religie is het geloof aan een openbaring van de Godheid, gelijk wij ook — vooral bij de religies, die haar ontstaan danken aan een ethische reformatie van een enkelen persoon of van een kring — heilige boeken aantreffen, waarin die openbaring opgeteekend en voor de volgende geslachten bewaar...

Lees verder
1916
2021-09-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Openbaring

Openbaring, - op kerkelijk-godsdienstig gebied: openbaarmaking van wat verborgen is. O. geschiedt niet onmiddellijk, maar door middelen van allerlei aard. Alles kan middel, teeken, spraak van God worden. In 't algemeen onderscheidt men twee middelen van o.: de Natuur en de H. Schrift, waarbij de Natuur niet alleen de uitwendige natuur is, maar ook...

Lees verder
1898
2021-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Openbaring

Openbaring v. (-en), het openbaarmaken, verkondiging, mededeeling van iets dat nog niet bekend is, inz. in godsdienstigen zin, door goddelijke ingeving, (ook) het geopenbaarde zelf: de goddelijke openbaring, de mondelinge wet; — de Christelijke openbaring, door Christus aan zijne apostelen; — de Openbaring van Johannes, naam van een der...

Lees verder
1870
2021-09-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Openbaring

Openbaring noemt men gewoonlijk eene van God afkomstig geachte, bovennatuurlijke mededeeling. Zij kleedde zich in ouden tijd in de gedaante van orakelspreuken, droomgezigten, engelenverschijningen enz. Zij staat in het naauwste verband met de godsdienst, en de oude godgeleerden waren gewoon de Christelijke godsdienst de geopenbaarde te noemen, omda...

Lees verder