Synoniemen van Ontruiming

2019-12-08

Ontruiming

Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur in het bijzijn van een Hulpofficier van Justitie dwingen een onroerende zaak (pand) met al het zijne en de zijnen te verlaten als deze in gebreke blijft aan het ontruimingsvonnis te voldoen. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter) gebeuren.

2019-12-08

Ontruiming

Ontruiming is het voor korte duur verlaten van de verblijfplaats op een advies van parate diensten. Brandweer en politie kunnen direct tot een dergelijk advies overgaan, indien daarvoor, binnen aan te geven grenzen, een mandaat is versterkt. Een voorwaarde daarbij kan zijn dat zij de ontruiming zelf in goede banen kunnen leiden.

2019-12-08

ontruiming

Het door middel van een deurwaarder iemand dwingen een onroerende zaak te verlaten.

2019-12-08

ontruiming

ontruiming - Zelfstandignaamwoord 1. het leeg maken van een ruimte, de mensen uit die ruimte verwijderen De ontruiming van het kraakpand verlies gewelddadig. De ontruiming van het brandende pand ging sneller dan verwacht. Woordherkomst Naamwoord van handeling van ontruimen met het achtervoegsel -ing Synoniemen evacuatie, leegmaking, vrijmaking Antoniemen inruimen

2019-12-08

Ontruiming

Ontruiming - De rechthebbende op onroerend goed kan, indien een ander dit zonder recht in bezit heeft, door tusschenkomst van den rechter bij wege van executie de ontruiming daarvan verkrijgen, hetzij op grond van zijn eigendomsrecht, hetzij in verband met een ander rechtsfeit (b.v. ontruiming van een woning na afloop huur of van een dienstwoning na einde dienstbetrekking). Is de bezitter een gewezen huurder, zoo neemt de kantonrechter van de vordering kennis, indien het betreft de ontruiming va...

2019-12-08

Ontruiming

(Ned. recht). De kantonrechter neemt kennis van de vordering tot o. van huizen, gebouwen, woningen, pakhuizen, stallen, zolders en kelders, zonder beperking wat het bedrag der huur betreft, en van pachthoeven, landerijen, tuin- en andere gronden, mits de huur, over het jaar gerekend, of de waarde daarvan, niet meer dan 200 gld. bedraagt, tenzij de huurder een schriftelijk bewijs vertoont van bestaande vernieuwde of verlengde huur. De kantonrechter kan op mondelinge aanvrage van de belanghebbende...