Wat is de betekenis van Onderwijs?

2024-02-21
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Onderwijs

Elk EU-land is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen onderwijs- en opleidingssystemen en de inhoud van de leerprogramma's. Overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bestaat de rol van de Unie uit het bijdragen tot de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs door samenwerking tusse...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onderwijs

ónderwijs - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) het overbrengen van kennis en vaardigheden (door leraren) onderwijs - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van onderwijzen ♢ Ik onderwijs 2. gebiedende wijs van onderwijzen onderwijs!...

2024-02-21
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en collegiale toetsing. Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur...

2024-02-21
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Onderwijs

Georganiseerde communicatie van niet-incidentele aard met als doel overdracht van kennis, vermeerdering van inzicht en/of aanleren van vaardigheden. Toelichting Deze definitie is ontleend aan de International Standard Classification of Education (ISCED) van de UNESCO en zo wordt onderwijs ook in de Standaard Onderwijs Indeling 1998 (SOI 1998) omsch...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onderwijs

onderwijs - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-wijs 1. het anderen kennis bijbrengen, lesgeven ♢ op deze school krijg je onderwijs in technische vakken 1. hij is bij het onderwijs [hij is lera...

2024-02-21
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Onderwijs

Ik denk dat vrijwel alle lezers onderwijs belangrijk vinden. Er is immers geen enkele instelling waar jongeren zo langdurig beïnvloed kunnen worden. Ze kunnen er leren op welke manier je kunt slagen in de samenleving. In feite betekent dat overigens dat ze leren zich te gedragen zoals de meerderheidscultuur dat wenselijk vindt. Voor sommige bevolki...

2024-02-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

onderwijs

- <bnl.> officieel onderwijs, onderwijs georganiseerd door de staat [gemeenschapsonderwijs], de provincie [provinciaal onderwijs] of gemeente [stedelijk onderwijs], openbaar onderwijs <nl.> - <bnl.> vrij onderwijs, bijzonder onderwijs <nl.> De CD&V-fractie in het Vlaams parlement gaat de Raad van State adv...

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Onderwijs

Onderwijs, nederland. Vóór de reformatie liep de ontwikkeling van het onderwijs nagenoeg parallel aan de rest van West-Europa. Een grote naam hadden bijvoorbeeld de kapittelschool te Deventer (vooral onder Alexander Hegius circa 1450), de parochieschool te Zwolle (tijdens rector Johannes → Cele omstreeks 1400), de domschool van Sint-Maarten te Utre...

2024-02-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Onderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst. 1. Basisonderwijs Vanaf 1985 bij de...

2024-02-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

onderwijs

onderwijs - Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale n...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Onderwijs

Nederland De ontwikkeling vóór de reformatie liep nagenoeg parallel aan de rest van West Europa. Een grote naam hadden b.v. de kapittelschool te Deventer (bloeitijd ca. 1450 onder Alexander Hegius). de parochieschool te Zwolle ca. 1400 tijdens rector Johannes → Cele: de domschool van Sint-Maarten te Utrecht: de kloosterschool te...

2024-02-21
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ONDERWIJS

kennisoverdracht. Onderwijsproblemen betreffen niet alleen leraren, leerlingen en ouders, maar ook de hele gemeenschap. De opvoedkundige vorming is niet alleen een menselijk probleem, maar ook een economisch probleem van de eerste orde, waarvoor ontwikkelde landen zich grote offers getroosten.

2024-02-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ONDERWIJS

zie Schooltypen, Schoolwezen.

2024-02-21
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Onderwijs

dient zich aan te passen aan bijzondere eigenschappen die bij groepen van kinderen voorkomen, zoals intellect-stoornissen (zie zwakzinnigheid, B.L.O.) en vormen van invaliditeit door ziekte (doofheid, polyomyelitis, tuberculose enz.). Verschillende soorten van buitengewoon onderwijs zijn daarvoor opgericht.

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onderwijs

s.n., ûnderwiis (it), ûnderrjocht (it).

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onderwijs

o., 1. (geregeld) onderricht in vakken van wetenschap of kunst: godsdienstig, leerstellig, catechetisch onderwijs; hij geeft sinds jaren onderwijs in het vioolspel ; — inz. onderricht dat op de scholen wordt gegeven : lager, middelbaar, hoger onderwijs; — openbaar onderwijs, vanwege de staat of de gemeente verstrekt en voor ieder toegan...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onderwijs

o. ([geregeld] onderricht, lering in enig vak van wetenschap of kunst): onderwijs in het Frans; deugdelijk onderwijs, grondig onderwijs; hoofdelijk onderwijs; openbaar en bijzonder onderwijs; Z.-N. verplicht onderwijs, leerplicht.

2024-02-21
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Onderwijs

Zin A het mededelen van kennis en het doen oefenen van functies ten bate der geestelijke en (of) lichamelijke ontwikkeling. Zin B kennis en oefening, als hierboven bedoeld.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Onderwijs

het bijbrengen v. kennis aan en ontwikkelen der verstandelijke gaven bij kinderen (in bepaalde gevallen ook bij ouderen) door daartoe blijkens hun akten, bevoegden. In Ned. is het ontvangen v. onderwijs verplicht v. kinderen tot zekeren leeftijd (leerplicht). Men onderscheidt algemeen en vak-o., openbaar en bijzonder o., lager, middelbaar, voorbere...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Onderwijs

Doel. O. is een integreerend deel der opvoeding en kan derhalve geen ander doel hebben dan de → opvoeding als geheel, nl. de vorming van goede Christenen, die tevens voor hun aardsche taak berekend zijn. Onderwijs heeft echter ook een speciaal doel: het is immers het middel voor de verstandelijke vorming. En hierbij moeten we een formeel en ee...