2020-01-27

onbereikbaar

onbereikbaar - Bijvoeglijk naamwoord 1. wat niet niet kunt realiseren en wat dus utopisch is Ook met geweld kun je onbereikbare idealen niet verwezenlijken. Woordherkomst Afgeleid van bereikbaar met het voorvoegsel on- Antoniemen bereikbaar

2020-01-27

onbereikbaar

onbereikbaar - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-be-reik-baar 1. wat je niet kunt bereiken ♢ de top van die berg is voor de meeste mensen onbereikbaar 2. wat je niet kunt halen ♢ dat eindexamen is voor Omayra onbereikbaar Bijvoeglijk naamwoord: on-be-reik-baar de/het onbereikbare ... <...

2020-01-27

onbereikbaar

Zonder entree.

2019-09-19

utopisch

hersenschimmig, onbereikbaar.

2018-11-01

Onbreeikbaar

bn. niet te bereiken, buiten iemands bereik gelegen : op eene onbereikbare rotspunt; (fig.) door geen moeite of inspanning van welken aard ook verkrijgbaar : ik tracht nooit naar iets wat ik onbereikbaar weet; zijn leven zou een eindeloos verlangen zijn naar een onbereikbaar geluk; --het onbereikbare, wat onbereikbaar is. ONBEREIKBAARHEID, V.

2018-11-01

Ontastbaar

bn. niet getast, niet gegrepen kunnende worden : ontastbaar, onbereikbaar als een ijdel schaduwbeeld.

2019-01-17

Ariston (v. chios)

Ariston (v. chios) - stoïsch wijsgeer, ± 275 v. C. Buiten de zedelijkheid is alles onverschillig; de logika is onnut, de fysika onbereikbaar.

2018-11-01

Onbeschietbaar

bn. niet beschoten kunnende worden, door schieten niet te treffen: een roofnest op de bergen, onbeklimbaar en onbeschietbaar; (w. g.) een onbeschietbaar wit, onbereikbaar doel.

2017-03-03

Voorlichting in de Eigen Taal en Cultuur (vETc)

In Nederland geven ongeveer 260 mensen van 15 verschillende nationaliteiten in 24 regio's voorlichting aan allochto­ nen' in hun eigen taal. Veel allochtone groeperingen zijn vrijwel onbereikbaar voor de gangbare en meest schriftelijke voorlichtingsmiddelen. De vETc ers werken in groepsverband in buurthuizen, kof fiehuizeni, moskeeën consultatiebureaus, huisartsenpraktijken enz. Het gaat vooral om patiëntenvoorlichting, gericht op preventie van ziekten en bevordering van ge­ zondheid, en opv...

2017-01-10

DDos / DOS

(Distributed) Denial of Service is de benaming voor een type aanval die een bepaalde dienst (bijvoorbeeld een website) onbereikbaar maakt voor de gebruikelijke afnemers. Een DoS op een website wordt vaak uitgevoerd door de website te bestoken met veel netwerkverkeer, waardoor deze onbereikbaar wordt. De maatregelen die banken hebben getroffen tegen DDoS-aanvallen tonen aan dat het mogelijk is effectieve maatregelen te treffen om beschikbaarheid van digitale voorzieningen te verhogen.

2020-01-02

Paaslo (gemeente IJsselham)

Hoevenzwermdorp, dat voor het eerst wordt genoemd in 1251. De kapel behoorde tot de St.-Clemenskerk van Steenwijk en werd gesticht omdat die kerk ver weg lag en bij hoog water van de Steenwijkse Aa zelfs onbereikbaar was. In 1336 werd de kapel tot kerk verheven, maar vanaf 1489 was ze ondergeschikt aan die van Oldemarkt.

2019-09-18

Latrine

(milit.), privaat in bivaks, kampementen, enz. Ook te velde moet, met het oog op besmettingsgevaar, zelfs bij een eenvoudige hurklatrine, gezorgd worden, dat de faeces onbereikbaar lijven voor vliegen, door afdekking met grond, chloorkalk enz.

2017-06-13

Heliskiën

Heliskiën - afkorting van helikopter skiën. Bij deze vorm van skiën laat men zich per helikopter afzetten op een bergtop die anders onbereikbaar is. Het afdalen gebeurt vervolgens op de ski, over nog maagdelijke en poederige sneeuw. Deze avontuurlijke variant van het pisteskiën werd populair in de jaren negentig. Er zijn arrangementen van drie, vijf en zeven da gen. Dromen moeten wel betaald worden: vanaf 1870 Canadese dollars voor drie dagen vol pension heliskiën en vanaf 2870 en 3670 Cana...

2019-04-28

Waar — waarschijnlijk

Uit de samenstelling van het laatste woord valt gemakkelijk op te maken, dat het een zwakker begrip uitdrukt dan het eerste. In een aantal gevallen o. a. op historisch gebied is de waarheid onbereikbaar en moeten wij ons met de waarschijnlijkheid vergenoegen.

2017-11-30

Noordhollandschkanaaldijk - Amsterdam-Noord

Rb. 27-4-1933; Rb. Stadsdeel Amsterdam-Noord 11-9-1996. Het kanaal tussen Amsterdam en Den Helder, gegraven in de jaren 1818-1824 naar het ontwerp van Jan Blanken, omdat de haven van Amsterdam onbereikbaar werd door de zandbanken aan de IJ-mond. (De Willemssluizen zijn genoemd naar koning Willem I, die de aanleg van het kanaal heeft gestimuleerd.)

2018-11-01

Onaantastbaar

Onaantastbaar bn. (van goederen of rechten) niet in bezit genomen of opgevorderd kunnende worden: hij heeft onaantastbare rechten op dat goed; hij is in het genot eener onaantastbare jaarwedde, (d. i. waarop geen beslag kan worden gelegd); — (krijgsw.) (van eene stelling) niet van nabij vijandig bestookt kunnende worden, onbereikbaar voor een aanval: die vesting op de rotsen is bijna onaantastbaar; (fig.) die zaak moet door onaantastbare wetsbepalingen worden vastgesteld. ONAANTASTBAARHEID, v....

2018-06-22

Kraansluis

Kraansluis - De Kraansluis, vaste brug over de Waalseilandsgracht in de Prins Hendrikkade, herinnert aan de Grote Kraan, die van 1643 tot 1841 aan het IJ* stond. Het was een gevaarte van 83 voet hoog en diende voor het inzetten en uithalen van masten en voor het heffen van kanonnen en molenstenen. Een nog oudere kraan heeft bij de Schreierstoren* gestaan, zoals de kaart van Cornelis Anthonisz.* aantoont. De kraan bij de Kraansluis werd in 1841 afgebroken, omdat zij op een plaats stond die voor d...

2018-09-01

Bodemloos

BODEMLOOS, bn. (van vaten, manden, kisten enz.) zonder bodem, van onderen open; — eene bodemlooze mand, die nooit gevuld kan worden; (fig.) de altijd ledige geldkist van spilzieke mensch; — (fig.) dat is een bodemloos vat, het vat der Danaï-len, eene onuitvoerbare zaak, een onmogelijk werk; — een bodemloos vat vullen, een onbereikbaar doel vruchteloos najagen; — hij is een bodemloos vat, iem. die alles doorbrengt; — een bodemlooze put, gezegd van zaken waaraan veel geld verkwist wordt...

2019-06-09

Pyrrho

Pyrrho - Πύρρων, van Elis, geb. omstreeks 360, gest. omstreeks 275, volgde, nadat hij verschillende grieksche wijsgeeren, o. a. Stilpo, gehoord had, met zijn vriend Anaxarchus Alexander op diens tochten naar Azië, waar hij ook met de gymnosophisten en magiërs kennis maakte. Hij kwam tot het besluit dat voor en tegen ieder stelsel evenveel te zeggen is, en dat ieder stelsel in zichzelf aan groote tegenstrijdigheden lijdt; daarom achtte hij de kennis van het wezen d...

2018-11-15

Carbiden

Carbiden - in het algemeen de naam van verbindingen van koolstof met andere elementen. Deze verbindingen ontstaan gewoonlijk als de betreffende elementen bij zeer hooge temperatuur met koolstof in aanraking komen en dientengevolge heeft men zich eerst in den laatsten tijd met onderzoekingen op het gebied der c. kunnen bezig houden, nu het met behulp van den electrischen oven mogelijk is, temperaturen te verkrijgen, die vroeger volkomen onbereikbaar waren. De grootste beteekenis schijnen de c. te...