2020-01-24

Omslag

Een omslag is een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 10. De grens tussen de omvang van een omslag en een pak ligt in het algemeen bij een dikte van twee centimeter. Met omslag wordt, evenals met pak, een aantal bescheiden zelf bedoeld en niet de verpakking. In de praktijk treft men omslagen aan in mappen; pakken in portefeuilles of dozen In oude administraties reeg men bij elkaar behorende stukken aan...

2020-01-24

omslag

omslag - m. (argot), uitvlucht, misleidende verklaring of beweging.

2020-01-24

omslag

omslag - zelfstandig naamwoord uitspraak: om-slag 1. het anders maken of worden ♢ door de omslag van het weer konden we niet zeilen 2. iets waarvan de andere kant naar buiten geslagen is ♢ met een omslag past de mouw toch 3. het buitenste blad van een boek of schrift ♢ d...

2020-01-24

Omslag

De voorkant van een rapport, vaak van stevig papier, zoals bij een boek. Het bevat een aantrekkelijke afbeelding, de titel plus eventuele ondertitel van het rapport, en de auteursnamen

2020-01-24

omslag

omtrekkende beweging. Een omslag maken, door een of andere slinkse manoeuvre iets bewerken.

2020-01-24

omslag

Omslag is de manier van meerderen bij het breien; de werkdraad wordt om de breipen geslagen, zodat er een extra lus op de breipen komt; afhankelijk van het breipatroon wordt de draad om de naald geslagen.

2020-01-24

Omslag

zie Omhaal.

2020-01-24

omslag

omslag - Bij bibliografische beschrijvingen, de aangehechte papieren band van een boek of pamfletten die oorspronkelijk bedoeld waren als tijdelijke banden om later vervangen te worden door een vaste band.

2020-01-24

OMSLAG

Reglementaire heffing rustend op vast goed. Zo heffen waterschappen tot bestrijding van de kosten der zeewering (of andere werken) na 1533 een O. op landerijen binnen hun gebied, en wel in verhouding tot het kadastraal inkomen daarvan, volgens classificatie, of naar opp.

2019-06-08

meegenaaide omslag

meegenaaide omslag - Wordt gebruikt voor het buitenste vel of stuk karton dat een deel is van, of gehecht is aan een aantal bladen, of dit nou een dik blok is of een enkel katern. Soms verwijst de term simpelweg naar de eerste pagina van een document, zoals bijvoorbeeld bij een folder, mits die dan ontworpen is als wezenlijk anders dan de rest van het document.

2018-11-01

1. omslag

m. woelige beslommering, omhaal, drukte, inz. in toepassing op huishoudelijke zaken: zijn bezoek veroorzaakte de vrouw des huizes veel omslag en kosten; — omslag maken, omhaal of drukte maken, meer doen of overhoophalen dan men gewoon is; — niet veel, (weinig, geen) omslag maken voor iem., niet veel bijzonders doen om het hem aangenaam te maken; — niet veel omslag maken met iem. of iets, er zonder complimenten mede handelen, er korte metten mede maken; — met weinig omslag of zonder omsla...

2018-11-01

3. omslag

m. (-en), eene belasting, naar rato hunner bezittingen, vermogens of inkomsten over de belastingschuldigen verdeeld: hoofdelijke omslag, zulk eene gemeentelijke belasting; de invordering van den omslag der polderlasten.

2019-01-12

Omslag avary

Omslag avary, - zie DISPACHE.

2019-04-28

Omhaal — omslag

Drukte, wijdloopigheid. Omslag is woelige be¬slommering, die echter niet altijd te vermijden is. Omhaal heeft eene nog ongunstiger beteekenis dan omslag; hij is het gevolg van gebrek aan overleg, waardoor men niet eenvoudig te werk gaat, maar meer overhoop haalt, dan noodig is, derhalve overdreven en geheel noodeloozen omslag maakt. De omslag in redeneeringen en bewijzen is niet door iedereen te vermijden, maar de omhaal van woorden is altijd onverdragelijk, omdat hij óf van gebrekkig...

2019-01-24

Hoofdelijke omslag

Hoofdelijke omslag - Hiervan spreekt men, wanneer de uitgaven eener gemeenschap, waarvoor geen andere dekking aanwezig is, over de leden worden omgeslagen. In het bijzonder duidt men als zoodanig aan een gemeentelijke heffing strekkend om de gemeentebegrooting sluitend te maken. Uit den aard der zaak leent zich daartoe in het bijzonder een inkomstenbelasting. Naar gelang echter de inkomstenbel. een belangrijker plaats in de gemeentefinanciën is gaan innemen en niet meer in de eerste plaats als...

2019-03-13

Generale omslag

Generale omslag - rekening, voorkomende in de boekhouding van onderlinge verzekeringsmaatschappijen ; wordt gedebiteerd voor de sommen, die de leden der vereeniging bij te dragen hebben in de geleden schade. Ze wordt gecrediteerd voor hun betalingen. Deze rekening is, indien zij gebruikt wordt, gewoonlijk de verzamelende rekening, waarop de saldi der diverse schaderekeningen worden vereenigd.

2018-11-01

2. omslag

m. o. (-en), (werktuigk.) toestel tot het aanbrengen eener draaiende beweging: het houten of ijzeren gedeelte van de boor, in den vorm eener C, waarin de kuikens bevestigd worden; ook wel de kruk van een slijpsteen; — (heelk.) een linnen doek, om een ziek lichaamsdeel geslagen, hetzij met eene warme pap, heelende kruiden of iets dergelijks er in gewikkeld, hetzij alleen nat of warm gemaakt, een kompres; — de omgebogen of overgeslagen rand of boord van een voorwerp : eene zuiveren schaal met...

2019-09-20

compres (natte omslag)

v. en o. wondebedekking, drukverband; natte omslag.

2019-06-08

van omslag voorzien

van omslag voorzien - Te gebruiken voor de opeenvolging van boekbindprocessen, te beginnen na het naaien of brocheren van het boekblok, tot en met het aanbrengen van het omslag.

2019-09-19