Wat is de betekenis van Offer?

2019
2022-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

offer

offer - Zelfstandignaamwoord 1. een gave aan een godheid Op die dag werden offers gedaan. 2. alles wat men met zelfverloochening afstaat Hij moest wat offers brengen, maar hij heeft het gehaald. 3. een zet waarmee men bewust een damschijf of sc...

Lees verder
2018
2022-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

offer

offer - zelfstandig naamwoord uitspraak: of-fer 1. gave aan God ♢ de priester brengt een offer tijdens de mis 2. wat je voor iemand of iets over hebt ♢ wij hebben heel wat offers voor jullie geb...

Lees verder
2004
2022-01-21
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Offer

Een offer is een geschenk aan God, dat in verschillende vormen en om verschillende redenen aangeboden kan worden. Een opsomming van verschillende offers vinden we in het boek Leviticus: - het brandoffer. Een schaap of geit, bij uitzondering een rund, werd in zijn geheel verbrand (Leviticus 1); - het offer voor de heilige maaltijd. Alleen bepaalde...

Lees verder
2003
2022-01-21
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Offer

Office of Electricity Regulation Gezien de pioniersrol van het Verenigd Koninkrijk, heeft deze reguleringsinstantie nogal veel weerklank gehad. Begin 1999 werd OFFER opgeslorpt in OFGEM.

Lees verder
1990
2022-01-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

offer

offer - De gaven van een dier, een plant of een mensenleven, of een materieel bezit, aan een godheid of een personage van grote religieuze betekenis met als doel een goede relatie te vestigen, onderhouden of herstellen tussen een mens of een gemeenschap en de heilige orde der dingen, bijvoorbeeld door verzoening of eerbetoon.

1973
2022-01-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

offer

[→Lat. offerre, voor iemand brengen, aanbieden], o. (-s), 1. elke gave die men aan de of een godheid toewijdt en die haar wordt opgedragen (e); 2. (fig.) alles wat men met zelfverloochening afstaat: zijn geld, zijn leven ten — brengen, opofferen; (scherts.) offers brengen aan Bacchus, een stevig glas drinken. (e) Het offer is een reeks...

Lees verder
1955
2022-01-21
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

OFFER

zou men kunnen omschrijven als een vrijwillig, liefdevol wegschenken van iets wat men is. Het onderscheidt zich hierdoor van de ascese en de onthechting, welke bijv. een sportman zich oplegt, omdat het noodzakelijk een overgave in liefde tot een ander insluit. Ook verschilt het van het eenvoudige geschenk, gelijk verscheidene oude vaders reeds opme...

Lees verder
1952
2022-01-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Offer

s.n., offer (it).

1949
2022-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Offer

in het oude Israël beschouwd als een geschenk aan Jahwe. Tot de oudste offergedachten behoort de opvatting van het 0. als een maaltijd, welke de gemeenschap tussen God en de offerenden tot stand brengt: zo kwamen van het dankoffer slechts bloed en vet op het altaar, het vlees verviel aan hen, die het O. brachten. Het brandoffer daarentegen ste...

Lees verder
1937
2022-01-21
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

offer

o. offers, offertje (eig. wat wordt aangeboden, inz. aan de Godheid; offerande); zie brandoffer, plengoffer; een bloedig offer; een offer brengen, a) een gave geven, b) zich opofferen: ten offer brengen, vrijwillig afstaan; fig. het zijner eerzucht, slachtoffer; zegsw. aan Bacchus offers brengen, stevig drinken; R.-K. ten offer gaan, (kerkelijke be...

Lees verder
1933
2022-01-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Offer

1) b/d natuurvolken gebruikelijke gave aan hun god or góden, om dezen gunstig te stemmen,* 2) de H. mis i/d H.K. Kerk.

Lees verder
1933
2022-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Offer

A) In het Christendom Het offer (< Lat. offerre = aanbieden) is in strikten zin een uitwendige handeling, waardoor iemand een offergave aan God toewijdt en opdraagt om daarmee zijn onderwerping aan God uit te drukken. Er is dus een uitwendig element (sacrificium externum) en een inwendig (sacrificium intemum). Het uitwendige is het teeken van he...

Lees verder
1926
2022-01-21
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Offer

Onder offerande is die godsdienstige handeling te verstaan waarbij de mensch iets van zijn persoon, dienst of bezit toewijdt aan de godheid, waarbij hij een stoffelijke gave aanbiedt of ook in den dienst van de godheid vernietigt, om daardoor haar gunst te verkrijgen. De namen in de onderscheiden talen gebruikt voor het offer wijzen öf op de v...

Lees verder
1916
2022-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Offer

Offer (godsdiensthistorisch), is de naam voor een groep van kultushandelingen, waarmee de meest uiteenloopende dingen worden aangeduid. Omtrent den inhoud van den naam bestaat geen overeenstemming. Maar voornamelijk worden er mee aangeduid die handelingen, waarbij aan de goden bepaalde gaven worden aangeboden, welke aanbieding gepaard gaat met een...

Lees verder
1870
2022-01-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Offer

Offer of offerande (oblatio, sacrificium) noemt men in het algemeen gaven, welke uit dankbaarheid of ter verzoening aan eene godheid worden aangeboden. Het denkbeeld, dat de godheid behoefte heeft aan stoffelijke voorwerpen, de trap van ontwikkeling, waarop de offeraars zich bevonden, hun toestand en levenswijs, alsmede de gesteldheid der voortbren...

Lees verder