2020-01-27

Nieuwolda

Nieuwolda, - gem. in Groningen, halfweg Delfzijl en Winschoten, gedeeltelijk langs den Dollart; zij beslaat 3560 H.A., maar neemt door nieuwe landaanwinning aan den Dollart gestadig in omvang toe. De grond bestaat uit zeeklei, die als bouwland wordt gebruikt. De gemeente telt 2200 inw. en bevat, behalve eenige buurten, het dorp N., over een lengte van een uur langs het Termunterzijldiep gebouwd; het heeft 1500 inw.; de kerk dateert pas van 1718. Het ligt aan de spoorlijn Delfzijl—Zuidbroek.

2020-01-27

Nieuwolda

Een schitterende Oldambtster boerderij herbergt de grootste collectie kinderwagens van Nederland. Het zijn er ruim 250. De verzameling geeft een overzicht van de wijze waarop kinderen in de 19de en 20ste eeuw werden rondgereden. Wandel- en poppenwagens, wiegen, beddengoed, babykleding, doopjurken, mutsen en accessoires maken het overzicht compleet. Dat alles wordt getoond in een monumentaal pand uit 1905, dat op zich al een bezoek waard is. Adres: Hoofdweg-West 25. TIP: Een grote collectie kinde...

2020-01-02

Nieuwolda (gemeente Scheemda)

Wegdorp, ontstaan in het begin van de 17de eeuw als dochternederzetting van Midwolda op de in 1545 aangelegde Dollarddijk. Het dorp werd ook wel Midwolderhamrik genoemd. Ten zuiden van het dorp groef men in 1601 het Termunterzijldiep; ten zuiden daarvan ontstond in 1626 een van de eerste Dollardpolders.

2020-01-02

Boerderijen in Nieuwolda

Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het Oldambster type behoren. Van de op een omgracht terrein gelegen R. Rienkesheerd (Hoofdweg West 21) dateren de oudste delen uit 1717. De in 1771 gebouwde boerderij Langeweg 2 heeft nog een ingebouwde woning. Hoofdweg West 27 werd in 1806 gebouwd voor de familie Koppius en heeft een tuitgevel en zaadzoldervensters.Boerderij De Bree (Kerkelaan 1), bestaat uit een schuur uit 1789, gebouwd voor Jan Hendriks Groen, en...

2020-01-02

Woonhuizen in Nieuwolda

Woonhuizen. Het in neorenaissance-vormen uitgevoerde huis Hoofdweg Oost 20 stamt uit circa 1900. De uit 1908 daterende rentenierswoning Hoofdweg Oost 28 vertoont jugendstil-elementen. Eenvoudige, maar goed gedetailleerde, expressionistische elementen heeft het pand Hoofdstraat 113 uit 1930, gebouwd naar plannen van E. Rozema.

2020-01-02

De Herv. kerk in Nieuwolda

De Herv. kerk (Kerksingel 1) is een door lisenen gelede zaalkerk met driezijdige sluiting; de ongelede toren heeft een achtzijdige bakstenen lantaarn en een ingezwenkte naaldspits. De kerk werd in 1718 gebouwd met behulp van een legaat van Tymen Harmens en kreeg in 1765 een toren. De kerk is in 1904 onder leiding van C.H. Peters gerestaureerd en in 1976-'78 opnieuw. Het interieur wordt overdekt door een gestuct houten tongewelf. Tot de kerkinventaris uit de bouwtijd behoren een fraaie pre...

2020-01-02

Het voorm. raadhuis in Nieuwolda

Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 113) is een sober gebouw met het oude gemeentewapen. Het is in 1929 gebouwd in kubistisch-expressionistische vormen.

2020-01-27

COCK, Gerardus Theodorus de

predikant (Nieuwolda 28.10.1733-Beetgum 23.10.1808). Pleitte voor tolerantie in een te Lwd. gehouden preek (1765), die veel opschudding teweegbracht. Yan 1765 af stond hij te Beetgum. Hij was een tegenstander van de richting-C. Blom. Doordat de overheid hem beschermde werd hij niet afgezet. Later vaak praeses van de Fr. synode. Zie: Diest Lorgion, 267-284; B.W.P.G. 11, 149-151.

2019-02-21

Cornelius fockens

Cornelius Fockens (Fockes) geb. Nieuwolda 25 augustus 1825, overl. na 1867, verm. in dit dorp (gegevens ontbreken in de archieven te Nieuwolda, in 1867 het overlijden van zijn echtgenote Yktje Dallinga). Woonde en werkte in Nieuwolda. Van beroep landbouwer, tevens kundig pentekenaar. Tentoonstelling Groningen 1860: een drietal pennestukken.

2019-02-21

Johan van der heijden

Johan van der Heijden geb. Amsterdam 29 juni 1924. Woont en werkt in Nieuwolda. Weefkunstenaar. Werk in de Rijkscollectie.

2019-02-21

Berend kunst

Berend Kunst (Wierts) geb. Nieuwolda 21 mei 1794, overl. Hoogezand 8 juni 1881. Was aanvankelijk bakker van beroep, pas omstreeks 1821 werd hij schilder en vestigde zich in 1822 te Groningen, waar hij in 1834 nog woonde. Maakte reizen door Nederland, was in 1846 in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Omstreeks 1865 woonde hij te Sappemeer. Heeft veel portretten gemaakt, zowel in olieverf als in crayon. Hij moet ook religieuze onderwerpen gemaakt hebben. Tentoonstellingen Amsterdam 1826, 1828 en 18...

2019-10-16

Oldambt

1° Eeen waterschap in het O. der prov. Groningen; omvat geheel of gedeeltelijk de gemeenten Termunten, Nieuwolda, Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Scheemda en Midwolda; opp. 14 819 ha; boezemwater het Termunterzijldiep van Scheemda tot Termunterzijl met eenige zijtakken; loozend te Termunterzijl; boezempeil 1,28 —N.A.P. 2° Een landstreek in het O. der prov. Groningen, omvat ong. het onder 1° genoemde gebied en het ten O. daarvan gelegen waterschap Reiderland met de jon...

2017-02-24

Reiderland

Oorspronkelijk een graafschap in en bij noordoostelijk Groningen, die zich tot over het grondgebied van het huidige Duitsland uitstrekte. De hoofdkern was Reiderwolde. Door een sterke uitbreiding van de Dollard ging geleidelijk steeds meer grondgebied van de graafschap verloren. De kern Reiderwolde moest daarbij al in 1277 worden prijsgegeven. Toen een groot deel van Reiderland was veroverd zou het resterende deel onder het Oldambt en Westerwolde komen te ressorteren. Sinds 1991 is Reiderland oo...

2019-06-05

Dollart

(zie bijkaartje bij de kaart van ➝Groningen), Zuidelijk deel van het estuarium van de Eems; ligt grootendeels in de provincie Groningen. De grens met Duitschland is in dit gebied niet vastgelegd. De Dollart is bij eb een uitgestrekte zand- en slibvlakte, door enkele geulen doorsneden, die het afvloeiende ebwater en het water voor het achterliggende land afvoeren. In het Z.O. loost op den Dollart bij Nieuwe Statenzijl de Westerwoldsche A, die zich buitenwaarts voortzet onder den naam van Schans...

2018-07-04

Cock

Cock (De). Onder dezen naam vermelden wij: Theodorus de Cock, een ijverig strijder voor de R. Katholieke Kerk in Nederland. Hij werd geboren te Utrecht den 29sten October 1650, aanvankelijk als klerk bij een notaris geplaatst en vervolgens te Rome bij het collégie „De propaganda fide” toegelaten, zoodat hij na verloop van 8 jaar als priester en doctor in de godgeleerdheid in zijne geboortestad terugkeerde. Achtereenvolgens werd hij nu kapellaan te Leiden en pastoor te Zwolle, en daarna past...

2019-01-24

Groningen

Groningen - 1) prov. van Nederland; oppervlakte 2283 KM.2; op 31 Maart 1916 bedroeg de bevolking 350.751; dichtheid van bevolking 153 per KM.2 Grenzen. Vóór den tijd van de Republiek der 7 Vereenigde Nederlanden sprak men van Stad en Ommelanden; in dien tijd van Stad en Lande. Oorspronkelijk behoorde de stad met haar onmiddellijke omgeving (met Selwerd in het N. en het Goorecht ten Z.O.) tot het Landschap Drente; de Ommelanden waren verdeeld in verschillende gouwen: Hugmerchi of Hummerke (Hums...