Wat is de betekenis van Nederlandse Hervormde Kerk?

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Nederlandse Hervormde Kerk

Nederlandse Hervormde Kerk, Nederlands calvinistisch kerkgenootschap, ontstaan vanuit de → Reformatie in de 16e eeuw. In die tijd waren vele calvinisten vanwege de vervolging in de Nederlanden uitgeweken. Daarom werd de eerste nationale synode, waar de Nederlandse Hervormde Kerk ontstond, in 1571 in Emden gehouden. Tot 1816 werd deze Kerk gereforme...

2024-02-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

grootste en oudste protestantse kerkgenootschap in ons land, voortzetting van de Gereformeerde Kerk tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarvan de naam is bepaald in het algemeen Reglement van 1816. Ze is ontstaan in het begin der 16de eeuw, toen zij bloot stond aan vervolging, die toenam toen de inquisitie werd ingevoerd. Zie: Reforma...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Nederlandse hervormde kerk

Grootste calvinistische kerkgemeenschap in Nederland. Uit de statistieken blijkt dat de Ned. Hervormde Kerk onder de kerkelijke gemeenschappen het meest getroffen wordt door de gevolgen van de opdringende secularisatie en ontkerkelijking. Dat geldt vooral voor de grote steden, waar wijkgemeenten worden samengevoegd, predikantsplaatsen opgeheven en...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nederlandse Hervormde Kerk

Ned. calvinistisch kerkgenootschap. grootste protestantse kerkgemeenschap in Nederland. Dankt haar ontstaan aan de → Reformatie in de 16e eeuw; in de Nederlanden aanvankelijk beïnvloed door het → Christelijk humanisme. De hervormingsgezinden in deze streken oefenden vooral kritiek uit op de misstanden die zij in de r.k. kerk signalee...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Nederlandse hervormde kerk

Ned. calvinistisch kerkgenootschap. De generale synode heeft zich de laatste jaren opvallend vaak beziggehouden met vragen van sociaal-ethische en politieke strekking. De abortus provocatus werd afgewezen, tenzij in gevallen waarin een zwaarwegende medische of sociale indicatie het wenselijk maakt van deze beleidslijn af te wijken. Veel aandacht be...

2024-02-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

zie Hervormde Kerk.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Nederlandse Hervormde Kerk

v. (de hoofdgroep van het Protestantisme in ons land).

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Nederlandse Hervormde Kerk

v. grootste protestants kerkgenootschap in Nederland. zie Nederland, Godsdiensten.

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nederlandse Hervormde Kerk

Ned. calvinistisch kerkgenootschap, grootste protestantse kerkgemeenschap in Nederland. ORGANISATIE De generale synode, bestaande uit afgevaardigden van de 54 classes (classis), vermeerderd met een aantal adviseurs, geeft leiding aan het leven van de gemeenten, m.n. door het uitgeven van herderlijke brieven, getuigenissen, rapporten, liturgische f...