Wat is de betekenis van natuurkunde?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

natuurkunde

natuurkunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap van de materie en de bestudering van het gedrag en de interactie in ruimte en tijd Woordherkomst samenstelling van natuur en kunde Synoniemen fysica

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

natuurkunde

natuurkunde - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-tuur-kun-de 1. de wetenschap die zich bezighoudt met verschijnselen in de natuur ♢ de natuurkunde bestudeert onder andere de zwaartekracht 2. onderwijs over verschijnselen in de...

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

natuurkunde

v., 1. (vero.) natuurwetenschap; 2. (ook: fysica), de wetenschap die zich bezighoudt met alle verschijnselen in de natuur waarbij de chemische eigenschappen buiten beschouwing blijven (e); 3. onderwijs, les in de genoemde wetenschap. (e) De natuurkunde, een van de natuurwetenschappen, bestudeert de verschijnselen van de levenloze natuur. Een nau...

Lees verder
1954
2021-06-21
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Natuurkunde

fysica, de studie der dode materie, behoudens de veranderingen in de (scheikundige!) samenstelling daarvan.

1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Natuurkunde

s., natuerkunde.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Natuurkunde

v., 1. natuurwetenschap; 2. inz. de wetenschap die zich bezighoudt met de algemene eigenschappen, het evenwicht en de beweging van lichamen, en met de verschijnselen van warmte, licht, elektriciteit en magnetisme, physica; 3. onderwijs, les in de onder 2. genoemde wetenschap; — boek daarover.

Lees verder
1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Natuurkunde

physica. Gemakshalve heeft men de verschijnselen, die in de natuur kunnen plaatsvinden, in twee uitgebreide groepen ingedeeld. De ene groep, de chemie of scheikunde, beslaat de veranderingen met blijvend karakter, die dus betrekking hebben op de omzetting van de materie van de ene in de andere vorm. De tweede groep, de N. of physica, houdt zich bez...

Lees verder
1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Natuurkunde

physica, de wetenschap, die zich bezighoudt met de bestudeering v/d verschijnselen der levenlooze natuur en de wetten, welke die verschijnselen beheerschen.

1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Natuurkunde

of physica (➝ Gr. phusis = natuur) is, volgens de hedendaagsche opvatting, de wetenschap, die de verschijnselen bestudeert, welke door de stoffelijke lichamen als zoodanig worden voortgebracht, met het doel den aard dezer verschijnselen te leeren kennen en ze uit de eigenschappen der lichamen en hun meest eenvoudige bestanddeelen te kunnen afleiden...

Lees verder
1926
2021-06-21
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Natuurkunde

is in ’t algemeen de wetenschap, die zich bezig houdt met het onderzoek der geheele stoffelijke natuur. Meer in’t bizonder verstaat men er door de wetenschap, die de verschijnsels der aardsche anorganische lichamen beoefent, voorzoover deze laatste slechts een tijdelijke verandering ondergaan en niet van samenstelling veranderen. Men no...

Lees verder
1916
2021-06-21
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Natuurkunde

Alle wetenschappen, die de natuur betreffen. De wetenschap, die alle wetten der natuur en de samenstelling der dingen en verschijnselen, die de mensch kan waarnemen, tracht te vinden en te verklaren. Zie ,,Physica’’.

Lees verder
1916
2021-06-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Natuurkunde

Natuurkunde, - 1) experimenteele of proefondervindelijke, omvat de leer der natuurverschijnselen, en wel voornamelijk die der levenlooze natuur. Men kan een verschijnsel waarnemen zooals het zich in de natuur voordoet, en de omstandigheden nagaan, die daarop invloed uitoefenen, maar meestal geeft men er de voorkeur aan, het verschijnsel opzettelijk...

Lees verder
1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Natuurkunde

v. wetenschap van de verschijnselen in de onbezielde natuur, die niet gepaard gaan met eene wijziging in de samenstelling der deelen, physica.

1870
2021-06-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Natuurkunde

Natuurkunde (De), zie Physica.