Wat is de betekenis van Natuur?

2024-02-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Natuur

Natuur is het heelal, het geheel van planten en dieren zoals dat door de natuurwetenschappen waargenomen wordt. Tevens geeft de term het karakter of de geaardheid van iemand weer. De mens wordt naast de planten en dieren niet als onderdeel van de natuur beschouwd. Wat mensen onder natuur verstaan kan van persoon tot persoon verschillen: gecultiveer...

2024-02-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

natuur

1) (17e eeuw) (Barg.) sperma. Het WNT citeert een bron uit 1622 (Ph. Hermanni: Een constich Distillier-boeck): "Dit water … droocht die natuere des mans, soo dat sy onlustich ende ondoogende worden tot den echten staet ende totter generatien". Zie ook: zijn natuur afmaken. Syn.: engelenhaar*, fut*, geil*, jongensmelk*, likeur*; mannenmelk*,...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

natuur

natuur - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt; derhalve min of meer synoniem aan "schepping" of "wildernis", tegenover cultuur, technologie, beschaving: hetgeen duidt op alles, wat de mens tot op heden aan die schepping veranderd heef...

2024-02-25
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

natuur

Te gebruiken voor het concept van de fysieke wereld, inclusief de krachten die daarin aan het werk zijn en het niet-menselijk leven dat zich erin bevindt, door mensen waargenomen als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten en beschaving. Gebruik 'milieu's (objectgroepen)' voor verzamelingen van fysieke dingen, toest...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Natuur

Alle natuurlijke hulpbronnen.

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

natuur

natuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-tuur 1. manier waarop iets of iemand in elkaar zit ♢ van nature is hij heel vrolijk 1. dat is zijn tweede natuur [zijn vaste gewoonte] ...

2024-02-25
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

natuur

Alles wat de natuur biedt voor de productie.

2024-02-25
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

natuur

Alles wat de natuur biedt voor de productie.

2024-02-25
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

natuur

In de zeventiende eeuw een eufemisme voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Heestermans citeert ‘Den Kluchtigen Bancket-Kramer’ (1657). Eveneens in de Duitse volkstaal (Natur).

2024-02-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Natuur

1. de- gehoorzamen,een subtiele en eufemistische uitdr. voor ‘copuleren’. 2. terug naar de-!,deze beroemde slogan, die ook in andere talen voorkomt (Duits zurückzur Naturk,Frans retour d la nature!),wordt meestal toegeschreven aan Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), alhoewel de slagzin zelf nergens in zijn geschriften is terug te vinden. Het devie...

2024-02-25
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Natuur

Onder de produktiefactor ‘natuur’ valt alles wat de natuur levert zonder tussenkomst van de mens. Voorbeelden zijn het klimaat, ongedolven delfstoffen, waterkracht en vruchtbaarheid van de grond.

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

natuur

natuur - Te gebruiken voor het concept van de fysieke wereld, inclusief de krachten die daarin aan het werk zijn en het niet-menselijk leven dat zich erin bevindt, door mensen waargenomen als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten en beschaving. Gebruik 'milieu's (objectgroepen)' voor verzamelingen van fysieke ding...

2024-02-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

natuur

Voor het begrip natuur is geen eenduidige definitie te geven. Ieder mens verstaat er iets anders onder. Ruim genomen is natuur alles wat leeft en de omgeving eromheen. De een noemt mussen in het stadspark natuur, voor anderen zijn ongerepte bossen en olifanten in de Afrikaanse savanne natuur. Wetenschappelijk wordt onderscheid gemaakt tussen natuur...

2024-02-25
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

natuur

natuur - 1°. (Vrouwelijk) geslachtsorgaan. MeVrouw, sal u gelieven te weten dat op dien tijden de vrouwen soo groot van natuyr niet waren, als huydensdaegs, Den Kluchtigen Bancket-Kramer 170 [1657]. 2°. Seksuele drift. Want (zij) gantselijck haer werck daer af maken (t.w. van de mannen tot zich te trekken, V.); ende om die natuyre daer toe...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

natuur

1. nagetuur, noulettend nakyk. 2. aangebore gestel van lewende wesens; plante- en dierewêreld; landskap; aangebore neiging of aanleg; geaardheid, aard; oorspronklike toestand.

2024-02-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

NATUUR

in de katholieke theologie veelal in verband gebracht met genade (hoewel ook daar de tegenstelling zonde genade geen onbekendheid geniet), is dat geheel van volkomenheden, dat als onvervreemdbaar bezit van de mens in al diens heilssituaties wordt teruggevonden en daarom door de genade altijd als aanwezig verondersteld wordt (de genade veronderstelt...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Natuur

s., natûr, natuer; (aard), aerd (it), wêzen (it); zijn — volgen, jins wille bigean, nei jins natuer to riede gean.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Natuur

(<Lat.), v., 1. aangeboren gestel van levende wezens, waardoor zij ten opzichte van hun lichaam verschillen van andere wezens: hij wordt oud en zwak van natuur; tegen de natuur, in strijd met de aard van het lichaamsgestel: onkuisheid tegen de natuur; — men denkt zich het ,,gestel” als een geheel van krachten wa...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Natuur

(Lat. natura, van nasci, geboren worden), in algemene zin: het geheel van alle zichtbare en stoffelijke dingen met alle krachten, die daarin werken. Soms staat N. tegenover geest (bv. natuur en geesteswetenschappen), soms tegenover cultuur en betekent dan de stoffelijke wereld, voorzover nog niet veranderd door menselijk ingrijpen. In de wijsbegeer...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NATUUR

(Latijn: natura, van nasci, geboren worden), wijst in de eerste plaats op de wezensaard van een ding als gevolg van zijn voortkomst en geboorte. Deze term wordt echter gebruikt in geheel verschillende betekenissen, die scherp van elkaar moeten worden onderscheiden. 1. Natuur als kosmos, het geheel van al het werkelijke. Als zod...