Wat is de betekenis van Natuur?

2021
2021-11-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Natuur

Natuur is het heelal, het geheel van planten en dieren zoals dat door de natuurwetenschappen waargenomen wordt. Tevens geeft de term het karakter of de geaardheid van iemand weer. De mens wordt naast de planten en dieren niet als onderdeel van de natuur beschouwd. Wat mensen onder natuur verstaan kan van persoon tot persoon verschillen: gecultiveer...

Lees verder
2020
2021-11-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

natuur

1) (17e eeuw) (Barg.) sperma. Het WNT citeert een bron uit 1622 (Ph. Hermanni: Een constich Distillier-boeck): "Dit water … droocht die natuere des mans, soo dat sy onlustich ende ondoogende worden tot den echten staet ende totter generatien". Zie ook: zijn natuur afmaken. Syn.: engelenhaar*, fut*, geil*, jongensmelk*, likeur*; mannenmelk*,...

Lees verder
2019
2021-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

natuur

natuur - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt; derhalve min of meer synoniem aan "schepping" of "wildernis", tegenover cultuur, technologie, beschaving: hetgeen duidt op alles, wat de mens tot op heden aan die schepping veranderd heef...

Lees verder
2018
2021-11-29
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Natuur

Alle natuurlijke hulpbronnen.

2018
2021-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

natuur

natuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-tuur 1. manier waarop iets of iemand in elkaar zit ♢ van nature is hij heel vrolijk 1. dat is zijn tweede natuur [zijn vaste gewoonte] ...

Lees verder
2008
2021-11-29
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

natuur

Alles wat de natuur biedt voor de productie.

2008
2021-11-29
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

natuur

Alles wat de natuur biedt voor de productie.

2004
2021-11-29
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

natuur

In de zeventiende eeuw een eufemisme voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Heestermans citeert ‘Den Kluchtigen Bancket-Kramer’ (1657). Eveneens in de Duitse volkstaal (Natur).

1998
2021-11-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Natuur

1. de- gehoorzamen,een subtiele en eufemistische uitdr. voor ‘copuleren’. 2. terug naar de-!,deze beroemde slogan, die ook in andere talen voorkomt (Duits zurückzur Naturk,Frans retour d la nature!),wordt meestal toegeschreven aan Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), alhoewel de slagzin zelf nergens in zijn geschriften is terug te vinden. Het devie...

Lees verder
1990
2021-11-29
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Natuur

Onder de produktiefactor ‘natuur’ valt alles wat de natuur levert zonder tussenkomst van de mens. Voorbeelden zijn het klimaat, ongedolven delfstoffen, waterkracht en vruchtbaarheid van de grond.

1990
2021-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

natuur

natuur - Te gebruiken voor het concept van de fysieke wereld, inclusief de krachten die daarin aan het werk zijn en het niet-menselijk leven dat zich erin bevindt, door mensen waargenomen als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten en beschaving. Gebruik 'milieu's (objectgroepen)' voor verzamelingen van fysieke ding...

Lees verder
1984
2021-11-29
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

natuur

Voor het begrip natuur is geen eenduidige definitie te geven. Ieder mens verstaat er iets anders onder. Ruim genomen is natuur alles wat leeft en de omgeving eromheen. De een noemt mussen in het stadspark natuur, voor anderen zijn ongerepte bossen en olifanten in de Afrikaanse savanne natuur. Wetenschappelijk wordt onderscheid gemaakt tussen natuur...

Lees verder
1977
2021-11-29
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

natuur

natuur - 1°. (Vrouwelijk) geslachtsorgaan. MeVrouw, sal u gelieven te weten dat op dien tijden de vrouwen soo groot van natuyr niet waren, als huydensdaegs, Den Kluchtigen Bancket-Kramer 170 [1657]. 2°. Seksuele drift. Want (zij) gantselijck haer werck daer af maken (t.w. van de mannen tot zich te trekken, V.); ende om die natuyre daer toe...

Lees verder
1973
2021-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

natuur

[→Lat. nasci, geboren worden], v., 1. aangeboren aard, geaardheid: de menselijke —; dat is zijn tweede — geworden, een vaste trek; tol aan de betalen, sterven; 2. wezen: die zusters zijn volkomen verschillende naturen; 3. wat de mens om zich ziet als niet of nauwelijks gewijzigd door hem (met begroeiing enz.): wandelen in de vrij...

Lees verder
1955
2021-11-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NATUUR

in de katholieke theologie veelal in verband gebracht met genade (hoewel ook daar de tegenstelling zonde genade geen onbekendheid geniet), is dat geheel van volkomenheden, dat als onvervreemdbaar bezit van de mens in al diens heilssituaties wordt teruggevonden en daarom door de genade altijd als aanwezig verondersteld wordt (de genade veronderstelt...

Lees verder
1952
2021-11-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Natuur

s., natûr, natuer; (aard), aerd (it), wêzen (it); zijn — volgen, jins wille bigean, nei jins natuer to riede gean.

1950
2021-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Natuur

(<Lat.), v., 1. aangeboren gestel van levende wezens, waardoor zij ten opzichte van hun lichaam verschillen van andere wezens: hij wordt oud en zwak van natuur; tegen de natuur, in strijd met de aard van het lichaamsgestel: onkuisheid tegen de natuur; — men denkt zich het ,,gestel” als een geheel van krachten wa...

Lees verder
1949
2021-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Natuur

(Lat. natura, van nasci, geboren worden), in algemene zin: het geheel van alle zichtbare en stoffelijke dingen met alle krachten, die daarin werken. Soms staat N. tegenover geest (bv. natuur en geesteswetenschappen), soms tegenover cultuur en betekent dan de stoffelijke wereld, voorzover nog niet veranderd door menselijk ingrijpen. In de wijsbegeer...

Lees verder
1940
2021-11-29
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Natuur

De N. vormt met de arbeid de beide productiefactoren (de productiemiddelen zijn steeds tot natuur en arbeid te herleiden en als zoodanig slechts een afgeleide productiefactor) en is bepalend voor de menscheljjke behoeftenbevrediging, met de beperking dat toenemende ontwikkeling van de techniek de door de natuur gestelde grenzen steeds verder verrui...

Lees verder
1939
2021-11-29
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Natuur

Slechte imitatie van moderne landschapschilderijen.