Wat is de betekenis van naturalisme?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

naturalisme

naturalisme - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) stroming in de literatuur aan het eind van de 19e eeuw, die de mens beschouwt als bepaald door milieu en erfelijkheid Het is Emile Zola geweest die de term 'naturalisme' van toepassing verklaarde op het soort literatuur dat hemzelf voor ogen stond....

2024-02-25
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

naturalisme

Stroming in de roman- en toneelkunst aan het eind van de 19e eeuw. De naturalisten wilden niet alleen - zoals in het oudere realisme - laten zien hoe het leven van de mens was, maar ook en vooral verklaren hoe het zo geworden was. Onder invloed van de evolutieleer van Darwin meende men dat het leven bepaald wordt door drie factoren: de erfelijke aa...

2024-02-25
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Naturalisme

Zie Realisme.

2024-02-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

naturalisme

Naturalisme is een richting in de kunst aan het einde van de 19e eeuw, die de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk en zonder idealisering wil weergeven; een uit het realisme (2) voortgekomen, vooral literaire, stroming.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Naturalisme

Richting in de kunst aan het einde van de 19e eeuw, die de natuur (de werkelijkheid) op een niets ontziende manier, wars van alle idealisering wilde weergeven. Het naturalisme is een uit het → realisme voortgekomen, vooral, literaire stroming. De naturalisten waren meer uitgesproken sociaal bewogen en hadden vaak een deterministisch-pessimistische...

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Naturalisme

[Fr.] 1 filosofische richting die alleen als bestaande erkent wat van nature gegeven is of zich op natuurlijke wijze laat verklaren. Ze sluit niet uit, dat er naast de materie ook geestelijke zaken kunnen bestaan, maar wil deze volgens natuurwetenschappelijke methoden verklaren; 2 (kunsten) naam voor de stromingen in literatuu...

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Naturalisme

filosofie die alleen datgene erkent wat zich op natuurlijke, wetenschappelijke wijze laat verklaren; kunstrichting waarbij de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk wordt weergegeven

2024-02-25
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Naturalisme

Oorspronkelijk een algemene filosofische opvatting die verwant was met het pragmatisme en het positivisme en die een tijd lang veelverbreid was in Amerika. Kernpunt ervan is de overtuiging dat het heelal eenvormig is in die zin dat alle objecten erin en alle aspecten ervan gelijkelijk toegankelijk zijn voor wetenschappelijke bestudering. ‘Naturalis...

2024-02-25
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

naturalisme

in de muziek, slechts in beperkte mate gebruikte term voor een stijlrichting die zich. zoals in de letterkunde. zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid wil aansluiten. Zie voorts verisme.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

naturalisme

rigting in wysbegeerte en kuns wat natuur of werklikheid so getrou moontlik wil volg en weergee, afkerig van idealisering en sedelikheid.

2024-02-25
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Naturalisme

In de beeldende kunst het streven geheel in de wereld van het feitelijk bestaande op te gaan en deze zo natuurlijk mogelijk weer te geven, waarbij vaak een pessimistische tendens valt waar te nemen, zie oude steentijd – inleiding; zie Kreta -kunst – inleiding; zie laat Byzantium – schilderkunst; zie barok – Italië...

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Naturalisme

o., wijsgerig stelsel, dat de oplossing van alle vraagstukken in de natuur zoekt en geen norm of behoren kent; richting in de kunst, die er zich op toelegt om de natuur in alles zo getrouw mogelijk weer te geven.

2024-02-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

NATURALISME

in de kunst het realistisch weergeven der werkelijkheid zonder romantiek, is op wijsgerig gebied de stroming, die slechts natuurnoodzakelijk werkende krachten aanvaarden wil met uitschakeling van de vrij e geest of persoon, terwijl men er theologisch die denkrichtingen (immanentisme», evolutionisme», rationalisme», deïsme&raq...

2024-02-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Naturalisme

het streven naar (het behoud van) een meer natuurlijke leefwijze; het meestal sterk ethisch gekleurde en tot sectarisme neigende verzet tegen het leven van grote-stads-mensen, vaak verbonden met andere principes zoals die van nudisme en vegetarisme.

2024-02-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Naturalisme

naturalisme; natuurleer.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Naturalisme

o., 1. (wijsb.) leer dat er niets kenbaar is of bestaat boven de natuur of het zijnde, dat er dus niet van norm of behorende kan gesproken worden; 2. richting in de kunst, die de natuur zo trouw mogelijk, wars van alle idealisering, wil weergeven, in ’t bijz. in de romankunst.

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Naturalisme

(1) in de wijsbegeerte: elk systeem, dat de natuur als enige werkelijkheid beschouwt en alle geestelijke, vrij-werkende oorzaken uitsluit; in de theologie heet N. gewoonlijk de wereldbeschouwing die alles, wat er in de natuur en in het leven van de mens gebeurt, door de werking van in de natuur immanente factoren meent te kunnen verklaren, en daarm...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NATURALISME

(1, wijsgerig) is de opvatting, dat alle verschijnselen, ook de geestelijke, uit de natuurlijke — hetzij stoffelijke, hetzij biologische — werkelijkheid verklaard kunnen worden. De oudste Griekse denkers waren naturalisten zonder dit te weten, daar de onderscheiding tussen de stoffelijke en de geestelijke werkelijkheid nog niet was opge...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

naturalisme

o. (Fr. bepaalde richting in de wijsbegeerte, de kunst; inz. richting in de kunst, die getrouwe nabootsing der natuur beoogt [zonder rekening te houden met heersende opvattingen van moraal]; leer, volgens welke de natuur het beginsel van alles is en geen kracht of macht buiten haar bestaat, natuurgeloof).

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

naturalisme

o. natuurgodsdienst; in de kunst richting die de werkelijkheid getrouw nabootst.