2019-08-23

Nabopolassar

Nabopolassar, koning van Babylon, in 625 vóór Chr. door den koning van Assyrië als stadhouder naar Babylon gezonden, nam na den inval der Scythen het besluit, om zich van Assyrië los te rukken. Hiertoe verbond hij zich met Cyaxares, koning van Medië, die oorlog voerde tegen Lydië. Deze werd door tusschenkomst van Nabopalassar op minzame wijze geeindigd, en nu aanvaardde laatstgenoemde den strijd, die in 606 eindigde met de verovering van Ninivé en de vernietiging van het Assyrische rijk....

Lees verder
2019-08-23

Nabopolassar

Nabopolassar - (Babyl. Naboe-aploe-oesoer „god Nebo, bescherm den zoon”), een vorst van de Chaldeeën, aanvankelijk stadhouder in Babel, wist zich na Assur-banipal’s dood (626 v. C.) tot koning van Babylonië (625—605 v. C.) op te werpen. Te zamen met Cyaxares, koning der Mcdiërs, veroverde hij Ninive (606) en een groot deel van Assyrië. N. kreeg bij de verdeeling van het Ass. rijk al wat ten W. v. d. Tigris lag, dus Mesopotamië en Syrië (met Palestina): Babel was nu weer (vgl. Hammo...

Lees verder
2019-08-23

Nabopolassar

Nabopolassar - assyrisch stadhouder van Babylon (625–604), viel van Assyrië af en veroverde Niniveh met de hulp van Cyaxares, waarna de bondgenooten het assyrische gebied onder elkander verdeelden.