Synoniemen van mystiek

2020-02-28

mystiek

Een onderdeel van de middeleeuwse geestelijke letterkunde. Onder mystiek verstaat men het verlangen naar een zo nauw mogelijke band of zelfs eenwording met God (‘unio mystica’). Deze toestand probeerde men te bereiken door meditatie, zelfkastijding, eenzaamheid en ascese. De mystici trokken zich terug uit de wereld: sommige woonden boven op een pilaar (Simon de Pilaarheilige), andere in een hut in het woud, enkele lieten zich inmetselen in een kleine cel zoals de Utrechtse dichteres Zuster B...

2020-02-28

Mystiek

Een weg die naar het bovenzinnelijke voert en die gekenmerkt wordt door de tijd en de cultuur waarin deze weg gedefinieerd wordt. In het algemeen kan men zeggen dat degene die mystiek bedrijft hetzij de Schepper tracht te zoeken in zichzelf, hetzij buiten zichzelf, in de natuur bijvoorbeeld, of in de kosmos.

2020-02-28

mystiek

mystiek - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: mys-tiek 1. niet te verklaren, je snapt niet wat het betekent ♢er waren mystieke krachten aan het werk 2. wat te maken heeft met het goddelijke ♢Jaan had een mystieke ervaring 3. hartstochtelijk streven naar vereniging met God ...

2020-02-28

mystiek

mystiek - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) hartstochtelijk streven naar de bijzondere, persoonlijke vereniging van God met de menselijke ziel 2. (religie) (filosofie) de leer van dit streven mystiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op, behorend tot de 'mystiek' 2. geheimzinnig, raadselachtig Woordherkomst afgeleid van het Frans mystique en daarvoor van het het Griekse μυστικός, 'mystikos', (geheimvol) Verwante begrippen mysticus...

2020-02-28

Mystiek

Mystiek, - 1) etymologisch; myein (Gr.), beteekent: sluiten. Een mystes is oorspronkelijk in de Grieksche mysteriën iemand, die ingewijd is, n.l. in de goddelijke dingen. Een mystes is iemand, die den mond gesloten houdt, die binnen houdt wat hij van de goddelijke dingen weet, of wiens oogen nog gesloten zijn voor deze dingen. Later, bij de Neoplatonisten is mystes iemand, wiens oogen gesloten zijn, n.l. voor de uitwendige dingen, omdat hij alleen de geestelijke ziet. Mystiek is later verkorte...

2020-02-28

Mystiek

is een Grieks woord van denzelfden oorsprong als mysterie. Er wordt mee bedoeld: de verborgen, innerlijke zijde van den godsdienst of van het zieleleven, die niet vatbaar is voor uitdrukking in een leer of in stellingen, doch alleen kan worden beleefd door innerlijke ervaring. Men heeft in alle tijden enkelingen gevonden, die met zulk een innerlijke ervaring begiftigd waren en daarom als mystieken of ingewijden werden beschouwd.Van de Bijbelse figuren worden door sommigen tot de mystieken gereke...

2020-02-28

Mystiek

Van alle woorden, in het hedendaagsche spraakgebruik opgenomen, is er misschien geen enkel, dat in zoo verschillende beteekenissen gebruikt wordt, als deze vaak gebezigde benaming. Het bestek van dit artikel laat niet toe er veel van te zeggen. Voor wie er dieper studie van wil maken verwijzen we naar de straks op te geven literatuur. Hoofdzaak schijnt ons echter vast te stellen, dat we met „mystiek” op heidenschen bodem staan. We moeten hier onzen aanvang nemen bij het Neoplatonism...

2020-02-28

mystiek

mystiek - geheimzinnig, verborgen.

2020-02-28

mystiek

mystiek - bn. geheimzinnig, verborgen, duister, raadselachtig

2020-02-28

Mystiek

Een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God vereenigt. De m. heeft aldus een tweezijdig karakter. De bijzonder innige vereeniging van God met den mensch, zoo, dat het goddelijke niet langer schuil gaat achter het menschelijke, maar innerlijk bewust wordt, kan men het goddelijk wezenselement der m. noemen, terwijl de ontvankelijkheid van den mensch voor deze goddelijke begenadiging, haar ervaring in den me...

2020-02-28

mystiek

1 v. leer v. d. innige vereniging v. d. ziel met God; wetenschap door ingeving; 2 adj. tot de mystiek behorend; geheimzinnig, verborgen, duister.

2020-02-28

MYSTIEK

(waarschijnlijk van Gr.: muo, mond sluiten, verbergen) is: wat verborgen is, wat een geheim bevat, wat geheimvol aandoet, wat sfeer van intimiteit verwekt. Op hoger plan wordt mystiek genoemd: een onmiddellijk ervaren, irrationeel bewust worden, ontroerd ondergaan van een geheimvolle werkelijkheid. De eigenlijke betekenis van het woord is echter religieus. Soms noemt men reeds mystiek: ieder verlangen naar vereniging met God, ieder gevoel van verbondenheid met God.Maar in zeer bepaalde, eigenlij...

2020-02-28

mystiek

(mis'ti:k) [Fr. < Lat. mysticus] A. bn. en bw. 1. geheimzinnig, verborgen. 2. van, betreffende, volgens de mystiek (B): -e toestanden. 3. allegorisch. B. I. v. Eig. geheimnisvolle vereniging der ziel met God door een buitengewone gave der beschouwing, soms met vizioenen, openbaringen enz. verbonden: het karakteristieke der van de Zal. Ruysbroeck. II. Metn. 1. m. (-en) beoefenaar der mystiek: de middeleeuwse -en. 2. v. leer der mystiek: zich met de bezighouden.