Synoniemen van mystiek

2019-09-23

mystiek

Een onderdeel van de middeleeuwse geestelijke letterkunde. Onder mystiek verstaat men het verlangen naar een zo nauw mogelijke band of zelfs eenwording met God (‘unio mystica’). Deze toestand probeerde men te bereiken door meditatie, zelfkastijding, eenzaamheid en ascese. De mystici trokken zich terug uit de wereld: sommige woonden boven op een pilaar (Simon de Pilaarheilige), andere in een hut in het woud, enkele lieten zich inmetselen in een kleine cel zoals de Utrechtse dichteres Zuster B...

Lees verder
2019-09-23

Mystiek

Een weg die naar het bovenzinnelijke voert en die gekenmerkt wordt door de tijd en de cultuur waarin deze weg gedefinieerd wordt. In het algemeen kan men zeggen dat degene die mystiek bedrijft hetzij de Schepper tracht te zoeken in zichzelf, hetzij buiten zichzelf, in de natuur bijvoorbeeld, of in de kosmos.

2019-09-23

mystiek

mystiek - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: mys-tiek 1. niet te verklaren, je snapt niet wat het betekent ♢er waren mystieke krachten aan het werk 2. wat te maken heeft met het goddelijke ♢Jaan had een mystieke ervaring 3. hartstochtelijk streven naar vereniging met God

Lees verder
2019-09-23

mystiek

mystiek - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) hartstochtelijk streven naar de bijzondere, persoonlijke vereniging van God met de menselijke ziel 2. (religie) (filosofie) de leer van dit streven mystiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op, behorend tot de 'mystiek' 2. geheimzinnig, raadselachtig Woordherkomst afgeleid van het Frans mystique en daarvoor van het het Griekse μυστικός, 'mystikos', (geheimvol) Verwante begrippen mysticus...

Lees verder
2019-09-23

Mystiek

Mystiek, - 1) etymologisch; myein (Gr.), beteekent: sluiten. Een mystes is oorspronkelijk in de Grieksche mysteriën iemand, die ingewijd is, n.l. in de goddelijke dingen. Een mystes is iemand, die den mond gesloten houdt, die binnen houdt wat hij van de goddelijke dingen weet, of wiens oogen nog gesloten zijn voor deze dingen. Later, bij de Neoplatonisten is mystes iemand, wiens oogen gesloten zijn, n.l. voor de uitwendige dingen, omdat hij alleen de geestelijke ziet. Mystiek is later verkorte...

Lees verder
2019-09-23

Mystiek

is een Grieks woord van denzelfden oorsprong als mysterie. Er wordt mee bedoeld: de verborgen, innerlijke zijde van den godsdienst of van het zieleleven, die niet vatbaar is voor uitdrukking in een leer of in stellingen, doch alleen kan worden beleefd door innerlijke ervaring. Men heeft in alle tijden enkelingen gevonden, die met zulk een innerlijke ervaring begiftigd waren en daarom als mystieken of ingewijden werden beschouwd.Van de Bijbelse figuren worden door sommigen tot de mystieken gereke...

Lees verder
2019-09-23

mystiek

mystiek - geheimzinnig, verborgen.

2019-09-23

mystiek

mystiek - bn. geheimzinnig, verborgen, duister, raadselachtig

2019-09-23

Mystiek

Een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God vereenigt. De m. heeft aldus een tweezijdig karakter. De bijzonder innige vereeniging van God met den mensch, zoo, dat het goddelijke niet langer schuil gaat achter het menschelijke, maar innerlijk bewust wordt, kan men het goddelijk wezenselement der m. noemen, terwijl de ontvankelijkheid van den mensch voor deze goddelijke begenadiging, haar ervaring in den me...

Lees verder
2019-09-23

mystiek

1 v. leer v. d. innige vereniging v. d. ziel met God; wetenschap door ingeving; 2 adj. tot de mystiek behorend; geheimzinnig, verborgen, duister.